Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cumhuriyet Bayram? Ve Atatürk ?le ?lgili ?iirler

29 Ekim Cumhuriyet bayram? ve Atatürk ile ilgili ?iirler
CUMHUR?YET
Cumhuriyet dü?ünce özgürlü?üdür, cumhuriyet.
Uygulamas?yla da, daima güzel olsun cumhuriyet.
Halk?n yan?nda, hakk?n yolundad?r cumhuriyet.
Masumu korur, zalime geçit vermez cumhuriyet.
Halktan al?r gücünü, y?kar zalimin gücünü cumhuriyet.
Güçlünün hat?r? için, geçmi?ine sövdürmez cumhuriyet.
Anne karn?ndan, ölüme kadar ilim, bilim der cumhuriyet.
E?itime mani olmaz, ?rk ay?r?m? yapmaz cumhuriyet.
?nsanlar aras?na, menfaati için, fitne sokmaz cumhuriyet.
Kendi ismini alet edenlere, f?rsat vermez yüce cumhuriyet.
?dare edilenden, idare edene, hesap sordurur cumhuriyet.
Halk?n?n mutlulu?u için, halka yedirir, içirir cumhuriyet.
Daha saymakla bitmez, cumhuriyetin iyilik ve güzellikleri.
Bunun olmad??? yerde, esirdir, köledir o ülkenin yüce milleti.
Cumhuriyetin ülkemiz de devam? için, kabul etmeyelim zilleti.
Hep lanetliyorum, cumhuriyete uymay?p, bu ismi kirletenleri.
Osman Denizci

29 EK?M
Sevin karde?im sevin!
?enlendi ba??n, evin.
Bugün erdin hayata,
Bugün sen bütün dünyaya
Varl???n? gösterdin.
Y?llard?r çekti?in dert,
Bugün uçtu ba??ndan.
Görmedi bu memleket
?stiklâl Sava??ndan
Daha kanl? bir sava?!
Sava?ta akan kanlar
Gül oldu yava? yava?
Ve Bayra??m?za renk
?ehit mezarlar?m
Süsledi?imiz çelenk
29 Ekim:
Yurtta Cumhuriyetin
Kuruldu?u büyük gün.
Art?k hürsün öz yurdunda
Ö?ün yurtta??m, ö?ün...
M.NECAT? ÖNGAY

ATATÜRK'E (29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI ?LE ?LG?L? ???RLER)
Türk'ün kahraman?s?n,
Yoktur senin gibi büyük.
Türkiye'nin can?s?n
Ulu önder Atatürk!
Sen kurtard?n bu yurdu
Ortada yokken ordu,
Azmin bir devlet kurdu
Ulu önder Atatürk!
Türk'ü dirilten sensin,
Göklere yükseltensin,
Devrimler senin dersin
Ulu önder Atatürk!
?u Cumhuriyet kadar
Yüce arma?an m? var?
On Türklükle hep ya?ar
Ulu önder Atatürk!
Nurlu izinde gitmek
Boynumuza borç gerek
Ant içeriz severek
Ulu önder Atatürk!
Sabri Cemil YALKUT

ATATÜRK VE CUMHUR?YET
Rabbimin arma?an? bat?dan do?an nurdun,
Sine-i millet ile önderi oldun yurdun,
Ad?m ad?m dola??p gere?ini buyurdun,
Sayg?lar duyulan bir Türk gücünü duyurdun,
Gerçek bir dehayd?n, hep bir ad?m önde durdun
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun.
Da??lan ordular? ve halk?n? dererek,
O günkü imkanlar? önlerine sererek,
Gençli?ine güvenip idealler vererek,
Sevgiyle toparlay?p Türk gücünü duyurdun,
Gerçek bir dehayd?n, hep bir ad?m önde durdun,
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun.
Yapt???n mücadele yedi düvelle yar??,
Alamad? dü?manlar bu vatandan bir kar??,
Seninle geldi zafer, sayende oldu bar??,
Zaferler kazanarak Türk gücünü duyurdun,
Gerçek bir dehayd?n, hep bir ad?m önde durdun,
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun.
Y?llar sonray? görüp istikbal belirledin,
Devrimlerinle fersah fersah hep ilerledin,
Ekonomiyle sosyal hayat? da derledin,
?nk?laplar yaparak Türk gücünü duyurdun,
Gerçek bir dehayd?n, hep bir ad?m önde durdun,
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun.
Vatan millet minnettar ve ?ükranlar borçluyuz,
Türk'üz mayam?z sa?lam çünkü demir harçl?y?z,
Ba?ka ni?an istemez, Atam senle taçl?y?z,
Ne mutlu Türk'üm deyip Türk gücünü duyurdun,
Gerçek bir dehayd?n, hep bir ad?m önde durdun,
Tertemiz ufkun gibi Cumhuriyeti kurdun...
Zeki ?. KIZILI?IK
———————————————————
ATATÜRK VE CUMHUR?YET
Ba? e?mi?ken önünde alt? as?r her zorluk,
Göçtü bir ç?nar gibi koca imparatorluk!..
Çat?rdatt? bu göçü? göklerini vatan?n,
Duyunca silkindi Türk naras?n? "Ata"n?n!...
Hayk?rd? kad?n, erkek: "?htilâl var, ihtilâl"!
Çi?nenemez yerlerde mübarek, ?anl? hilâl...
Alev alev bayra??m k?z?ll?klarda yand?,
Bütün millet "Kemal"in etraf?nda topland?!..
Dönünce yurt anan?n gözleri bir p?nara
Can verdi ulu tanr?m bu devrilen ç?nara!..
Sald? o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irk?n?n ?ahlan??? ?s?rtt? "Garb"a dudak!..
Çekince Mehmetçik'ler k?l?çlar? k?n?ndan,
Göl göl oldu her taraf korkak dü?man kan?ndan!
Birle?ti siperlerde gazilerle, ?ehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yi?itler!..
Dile gelince otuz as?rl?k ?anl? mazi,
Türk'ün kara baht?n? a?artt? "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavu?tuk sevgilimiz: ?stiklâl, hürriyetle!..
De?ildir zindan art?k bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla ayd?nland? yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi ta??yor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..
Cemal O?uz ÖCAL
———————————————————
BUGÜN
Durmadan dalgalar? ?anl? bayra??m,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Ufuklar gül açs?n, gülsün topra??m,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
A?açlar bezensin, dallar süslensin.
Bahçeler donans?n, güller süslensin.
Ata'n?n açt??? yollar süslensin.
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Yurt için sava?mak bir ?anl? dü?ün,
Ya?amak duygusu her ?eyden üstün,
?stiklal sevdas? ufkumuzda gün,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Tarihe s??mayan ?anlar Türk'ündür.
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.
Bayra?a renk veren kanlar Türk'ündür,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Ata'm?z her zaman kalbimizde h?z,
Ülkümüz u?runda ölmek aht?m?z,
?ölenler kurulsun, içilsin k?m?z.
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
Kan?m topra?a katan?m?z var,
Bayra??n alt?nda yatan?m?z var,
Destanlar kayna?? vatan?m?z var,
Yurdumun en büyük bayram? bugün.
M. ?hsan BULUR
———————————————————
CUMHUR?YET
Hani bulutlu gökte birden ?im?ek çakar ya!
O zifiri karanl?k birden ayd?nlan?r ya!
Hani kurak bir yazda, birden ya?mur ya?ar ya!
??te öyle bir günde kuruldu Cumhuriyet
Bu öyle bir ???k ki bir daha sönmeyecek,
Bu yola ba? koyanlar, geriye dönmeyecek.
?lelebet sürecek, bu sevda dinmeyecek
Bir Deha n?n pe?inde kuruldu cumhuriyet.
?man z?rhl? gö?üsler siper olur dü?mana,
Babam olsa ac?mam, dil uzatsa vatana.
De?il yerde ya?ayan, topraklarda yatana,
Dönülmez söz verdikte kuruldu cumhuriyet.
Emanettir gençli?e Atam böyle söyledi
Can?n?z pahas?na onu koruyun dedi.
Gençlik bir cevap verdi, yerler gökler inledi.
Böylesi gönüllerde kuruldu cumhuriyet.
Atam sen müsterih ol, biz senin emrinizdeyiz
Mukaddes emanete bir zarar verdirmeyiz.
Can?m?z? verirde bundan geri dönmeyiz.
?ehitler sayesinde kuruldu cumhuriyet
Kas?m Kaplan
———————————————————
CUMHUR?YET GÜNE??
Cumhuriyetten önce,
Köle gibiydi millet.
Sade bir tek ki?inin,
Emrindeydi memleket.
Yoksulluk, bilgisizlik,
Sard? dört yan?m?z?.
Ya?ard?k, di?imize
Takarak can?m?z?.
Dü?manlar da üstelik,
Sald?r?nca vatana.
Ba?kald?rd? Atatürk,
Yurdumuzu satana.
Toplan?p etraf?na,
Dünyaya ate? açt?k.
Dört y?l yokluk içinde,
Kahramanca sava?t?k.
Nihayet temizlendi,
Yabanc?lardan vatan.
Cumhuriyet güne?i,
Parlad? i?te o an.
Onun ???klar?yla,
Kavu?tuk hürriyete.
Her gün bir bayram etsen
Azd?r cumhuriyete.
Fahrünissa ELMALI

#2399

 
© 2015
AŞK