Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dale Carnegie Sözleri

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol.

Batan güne? için a?lamay?n, yeniden do?du?unda ne yapaca??n?za karar verin.

Bir dosta sahip olmak istiyorsan, ilk önce sen bir dost ol.

Bir kad?n?n yüzündeki ifade, ta??d??? giysilerden daha önemlidir.

Dostluk havas? yaratmak için bir gülümseme kafidir.

Ba?kalar?n? örnek alma, kendini tan?, oldu?un gibi görün ve buna inan, çünkü dünyada senin gibisi yoktur.

Gülümseyin;öyle samimi ve s?cak olun ki her s?kt???n?z ele, ruhunuzu da kat?n.

Yersiz yeminlere kendini al??t?rma, en iyisi yemin gerektirmeyecek kadar do?ru konu?.

Dökülen süte a?laman?n bir faydas? yokur. Yapaca??m?z ?ey bundan sonra dökmemektir.

Mükemmel Bir Kad?n Buluncaya Kadar Evlenmeyen Adam?n Allah Yard?mc?s? Olsun. E?er Bunu Bulursa, Daha Çok Yard?mc?s? Olsun.

Ba?kalar? ile ilgilenirsen iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin; ba?kalar?n?n seninle ilgilenmesini beklersen, iki y?lda bile tek dost kazanamazs?n.

En tesirli konu?ma en k?sa olan?d?r.

Ba?kalar?na kendilerinden bahsetme f?rsat? veriniz.

?unu veya bunu yapamayaca??m deme, ne yapacaksan yap!

Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r.

?nsanlara istedi?inizi yapt?rman?n tek bir yolu vard?r. Evet , sadece tek bir yol. Kar??m?zdaki ki?ide i?i yapma iste?ini uyand?rmak.

Kendini ba?ka bir adam?m mevkine koyabilen ve kafas?n?n nas?l i?ledi?ini kavrayan bir kimse, istikbalin kendisi için ne saklad???n? merak etmekten kurtulur.

?lmini ço?altmak istiyorsan ba???lay?c? ol.

Haks?z ele?tiri ço?unlukla biçim de?i?tirmi? övgüdür.

Çeneni çal??t?rmadan önce, kafan?n motorlar?n?n çal???p çal??mad???n? kontrol et!

?nsan zekan?n kar??s?nda sayg?yla e?ilir, ama iyi davran?? ve ?evkatin önünde diz çöker.

allah'?n bile insanlar hakk?ndaki hükmünü ömürleri sona erdikten sonra verdi?ine inan?rken... biz kim oluyoruz da insanlar? birkaç kez görmek, iki-üç yaz? okumak, birkaç dedikodu dinlemekle yarg?lama hakk?na sahip olabiliyoruz!

#319

 
© 2015
AŞK