Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dan??makla ?lgili Özlü Sözler

Ak?ll? insana dan??; o nefsine hakim olup ilmiyle me?gul oldu?u için zamanla uyum içindedir. Socrates

Dan??an ki?i, dan??t??? için rahatlar, ama dan??t??? ki?iyi de dü?ünceye bo?ar. August Wolf

Dan???n ve dan??t???n?z ki?inin görü?lerini kendi görü?lerinizle birle?tirin ki, do?ru ortaya ç?ks?n. Gerald Massey

Dan??t???n ki?inin bilgisizli?i yap?lacak i?ine zarar verecekse ona dan??man faydas?zd?r. Konfüçyus

Dü?man?nla bile isti?are et ki onun neden dü?man oldu?u ortaya ç?ks?n. Sokrates

E?er çok bildi?ini söylüyorsan, ?apkan? önüne koy ve ona dan??. Walter Hunter

En büyük dü?ünür ve ilim adam?, kendisinin ba?kas?na dan??maya ihtiyac? oldu?unu söyleyendir. Harrison Rhodes

??ini dan??arak titiz ve so?ukkanl? bir ?ekilde yapt???n zaman, ciddi ve dakik olman gerekir. Napolyon

Önemli i?lerde, bilgili insanlarla konu?mak ve onlara dan??mak, onlar?n bilgilerine ortak olmakt?r. Emil Kraepelin

Yap?lacak i?in için ak?ll? bir insana dan???rsan, i?inin bir k?sm?n? çözmü? olursun. Dale Carnegie

#1424

 
© 2015
AŞK