Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Davetiye Sözleri

Dü?ün ve k?na geceleri için Davetiyeler

Ömür boyu sürecek

mutlu beraberli?imizin ba?lang?c?nda

sizleri de aram?zda görmekten onur duyaca??z.

————————-

Birbirleri için çarpan 2 kalpte s?ms?cak bir sevgi.

Kendi ayaklar? üzerinde durmaya karar veren

2 genç insan.

Yavrular?n?n kendi kanatlar? ile uçmas?ndan

mutluluk duyan 2 aile.

Böyle bir mutluluk tablosuna dahil olmas?n?

istedi?imiz dostlar?m?z? aram?zda görmekten

mutluluk duyar?z.

————————-

Allah (CC)'?n emri

Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in

sünnetini yerine getirmek,

?slam toplumunun temelini olu?turan

Aile'yi te?ekkül ettirmek için

ilk ad?m? atm?? bulunuyorlar.

Bu hay?rl? günde sizleri aram?zda

görmekten mutluluk duyar?z.

————————-

Birlikteli?imizin sonsuza kadar sürmesi

Umudu ve Dile?iyle ortak ya?ant?m?za

ad?m att???m?z bu günde bizimle olman?z? dileriz.

—————————

Ya?am?m?z?n en mutlu gününü

Bizimle payla?man?z dile?iyle...

—————————

Allah böyle buyurdu,

Herkes buna uydu

Evlilik sevgi yurdu,

Biz uymazsak olurmu

Olur diyenler sa? olsun,

Bütün dostlar buyursun

Mutlu günümüze

K?na gecemize.

—————————

Ömür boyu mutlulu?a imzalar?m?z? atarken sizlerin yan?m?zda olman?zdan büyük mutluluk duyaca??z.

—————————

Bir tutkudur ya?amak

Ya?am?n tüm güzelliklerini

Hissetmek ve payla?abilmek

Biz de mutlulu?umuzu

sizlerle payla?mak istiyor,

dü?ün törenimize onur vermenizi

diliyoruz.

————————-

Mutluluk gele dursun

Dostlara ça?r? olsun

Bizim dü?ünümüz var

Seven dostlar buyursun

————————-

Sevgi, sayg? ve anlay??la temelini att???m?z beraberli?imizi

Sonsuza dek sürdürmeye karar verdik. Nikah (Dü?ün) törenimizde

Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyar?z.

————————-

Gördük, be?endik, gönül verdik birbirimize,

Söz verdik ömür boyu beraberli?imize.

??te o an geldi, biz evleniyoruz.

Hayat liman?ndan kalkan vapura biniyoruz.

Ömür boyu sürecek bu yolculu?a ç?karken,

Bizi u?urlaman?z? istiyoruz..

Biz çok mutluyuz.

Yerimizi bizim gibi sevenlere b?rak?yoruz.

————————-

Sevgi çemberi yakalanmaz densede

Sevgililer kavu?maz denilse bile

Biz sevdik kavu?tuk birbirimize

Dar?s? tüm sevenlerin ba??na

Bizi sevenler buyursun dü?ünümüze

————————-

Ya?am? güzellikleriyle,

Zorluklar?yla, gözya?lar?yla,

Hüzün ve mutluluklar?yla,

Her an?nda payla?maya...

EVET

—————————

?nsan sevdimi kalbini kanat?rcas?na sevmeli,

gök mavi bir emekle alk??lanmal?

Bunu denizler kadar ?slak

bir utangaçl?kla ko?mal? dalgalar?na

?nsan Sevdimi !!!

Kalbine s??mayan bir a?kla sevmeli

en çocuk yerinden ba?lamal? yani

Pi?kin ekmek kokusu gelmeli sonra.

?nsan Sevdimi !!!

Di?er a?klar kendini fesh etmeli

—————————-

Duva??m?zda beyaz güller

Girmesin araya eller

Allah yazm?? bizi bize

Duyuruyoruz ?imdi size

Mutlu geçsin günlerimiz

Sevgi dolu kalplerimiz

Ömür boyu beraberiz

Dü?ünümüze sizleride bekleriz

—————————-

.... ve ....

Gelece?e do?ru atacaklar?

Bu ilk ad?m? beraberce yürümek

Ve mutlulu?u payla?mak üzere

Sizlerle birlikte olmaktan

mutluluk duyarlar.

——————————

Dü?ün törenlerinde sizleri de aralar?nda

görmekten mutluluk duyarlar.

——————————-

Allah'?n emridir ya?ant? böyle

Mesut olmaya sen dua eyle

Gelip dü?ünümüze bir ?eref eyle

Gelmeyen dostlara sen selam söyle

——————————-

.... ve ....

mutluluklar?n? sizinle payla?maktan onur duyarlar?

——————————-

Ad?n bir dönülmezli?in simgesi art?k,

Sen sözcükleri ölümsüz k?lans?n.

Sen umudun, sen ya?am?n, sen özlemin,

Sen hayat?n ad?s?n.

Ve senin ad?n? anmak bile,

tarif edilemez bir sevinç yay?yor içime.

?imdi ya?amay? seviyorum i?te.

Çünkü; içimde SEN vars?n...

——————————-

Dü?üncemiz evlenip yuva kurmak

Dile?imiz ömür boyu mesut olmak

Niyetimiz ebedi beraber kalmak

arzumuz bu mutlu günümüzde

Tüm dostlar?m?z? aram?zda görmek

——————————-

Dü?ün törenimizde

sizleri de aram?zda görmekten

mutluluk duyar?z.

——————————-

Bir hayat seçtik, güne?i hiç batmayacak

Bir ömür bulduk, fikirlerimizi payla?acak

Bir yuva kuruyoruz hiç y?k?lmayacak

Kalbimiz daima birbirine ba?l? kalacak

Bir yuva kuruyoruz, hiç y?k?lmayacak

Dü?ünümüze kat?l?rsan?z, mutlulu?umuz sonsuz olacak.

——————————-

Kenardan biz geçelim, yol sizin olsun.

Biz p?nardan içelim, göl sizin olsun.

Biz evleniyoruz, haberiniz olsun.

Niyetimiz yuva kurmak,

Dile?imiz mesut olmak.

?ste?imiz bu mutlu günümüzde

Sizlerle beraber olmak.

———————————

Beraberli?e ad?m att???m?z bu çok özel günümüzde mutlulu?umuzu bizimle payla?man?z? diliyoruz.

———————————

Biz kenardan gidelim,

Yol sizin olsun.

Biz p?nardan içelim,

Su sizin olsun.

Belki gelemezsiniz,

Sa?l?k olsun.

Biz evleniyoruz,

Haberiniz olsun.

————————————

Kuruyan topraklar ya?muru bekler,

Karanl?k geceler sabah? bekler,

Seven söz verince bir ömür bekler,

Bu iki genç sizleri dü?üne bekler.

————————————

Yasam boyu sürmesini arzu etti?imiz

beraberli?imizin ilk gününü sizlerle payla?maktan

mutluluk duyaca??z.

————————————

Gördü gözlerimiz

Sevdi kalplerimiz

Hayat?n bahar?nda

Birle?ti ellerimiz

Bu mutlu günümüzde

Sizleride dü?ünümüze bekleriz

————————————

Allah'?n emrine uyuyoruz,

Mutlu bir yuva kuruyoruz..

Allah'tan saadet diliyoruz,

Bu mutlu günümüze,

Sizleri de bekliyoruz...

————————————

Ya?am boyu sürmesini diledi?imiz beraberli?imizin bu ilk gününde biz ?'Evet" derken sizleri de aram?zda görmekten mutluluk duyaca??z?

————————————

Sevdik birbirimizi

Evlendirin dedik bizi

K?rmad?lar sözümüzü

Yap?yorlar dü?ünümüzü

Bu mutlu günümüzde

Bekleriz hepinizi

————————————

Sevgiye inan?yoruz ve bu inançla

Birbirimizi sevip sayarak,

Sadakat alevini canl? ve s?cak tutarak,

Sürekli bir ilgiyle birbirimize yak?n olarak,

Anlay?? ve sab?rla destek vererek,

Yüzlerimiz sevgiye dönük,

Ellerimiz iç içe, güzel bir yolculu?a

haz?rlan?yoruz.

Dü?ün törenimizi

onurland?r?rsan?z mutlu oluruz.

————————————

Evet? Evet? Evet...

Belki yüzlerce kez söyledik.

Bizi evlendirecek olan? söylerken,

aram?zda olman?zdan mutluluk duyaca??z.

—————————————

Sevdik be?endik,

Söz verdik birbirimize.

Karar verdik,

Ömür boyu beraberli?imize.

Bu mutlu günümüzü,

Müjdeleriz sizlere.

Bekleriz hepinizi,

Ailece dü?ünümüze.

————————————-

Elveda gençlik güzel günlere

Biz çok mutluyuz dar?s? sevenlere

Bir yuva kuruyoruz ilerdeki günlere

Bizi sevenler gelsin dü?ünümüze

Mutlulu?umuzu görmeye

————————————-

Ak?p giden hayat?n içinde kendimize dair yeni bir sayfa açarken,

Nikah törenimizde siz dostlar?m?z? yan?m?zda görmek

bize mutluluk verecektir.

————————————-

Elveda gençlik güzel günlere

Biz çok mutluyuz dar?s? sevenlere

Bir yuva kuruyoruz ilerdeki günlere

Bizi sevenler gelsin dü?ünümüze

————————————-

Soruyordunuz bize

Ne zaman evleneceksiniz diye.

Evleniyoruz i?te

Bekleriz sizleri ailece Nikah?m?za

————————————-

Bir zaman tünelinin sonsuzlu?unda

En güzel sevgiyi birlikte ya?ad?k

Her uçurumun kenar?nda,

Birlikte meydan okuduk rüzgara

Ve gökyüzünden birer y?ld?z çal?p

I??k yapt?k gelece?imize

Hayat?m?z?n en güzel gününü

Siz sevdiklerimizle payla?mak dile?iyle...

—————————————

Sevdik birbirimizi

Evlendirin dedik bizi

Bu mutlu günümüzde

Bekliyoruz sizleri

—————————————

Bir hayat seçtik, güne?i hiç batmayacak

Bir ömür bulduk, koklay?nca solmayacak

Kalbimiz daima birbirine ba?l? kalacak

Bir yuva kuruyoruz, hiç y?k?lmayacak

Sizleri de aram?zda görürsek

Mutlulu?umuz bin kat daha artacak.

—————————————

Bir hayat seçtik, güne?i hiç batmayacak

Bir ömür bulduk, koklay?nca solmayacak

Bir yuva kuruyoruz, hiç y?k?lmayacak

Buna yemin ettik, hep böyle kalacak

Sizde Dü?ünümüze kat?l?rsan?z

Mutlulu?umuz bir kat daha artacak.

—————————————

Sevgi çemberi yakalanmaz densede

Sevgililer kavu?maz denilse bile

Biz sevdik kavu?tuk birbirimize

Dar?s? tüm sevenlerin ba??na

Bizi sevenler buyursun dü?ünümüze

—————————————

Gördü gözlerimiz, sevdi kalplerimiz

Hayat?n bahar?nda, birle?ti ellerimiz

Söz verdik birbirimize,

Ömür boyu beraberli?imize

Sizleri de bekleriz, bu mutlu günümüze.

#113

 
© 2015
AŞK