Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

David Bowie Sözleri

Rock her zaman ?eytan?n müzi?i olmu?dur.

Adolf Hitler tarihdeki ilk rock y?ld?zlar?ndan biriydi.

Her zaman insandan öte tiksinç bir ihtiyac?m olmu?dur.

Bana çok kötü filmler teklif ediyorlar. Hep travestiler ve ya marsl?lar.

E?er yapt???m ?eyde rahatsam, demekki bir ?eyler yanl?? gidiyor.

Buradan nereye gidiyorum bilmiyorum, ama s?k?c? olmayaca?? kesin.

Be? ay çal???p, sonuç olarak düblorümün bir da?dan di?erine z?plamas?n? görmek istemiyorum.

Ben su ilavesi ile y?ld?z olabilecek birisiyim.

?nsanlar bir rock y?ld?z?n?n süper-modelle evlenmesi dünyadaki en iyi ?eylerden biri oldu?unu dü?ünüyor. Gerçekten öyle.

Ünlü olman?n bana verdi?i tek iyi ?ey restoranda iyi bir masa kap?yor olmam.

Yeni albüm hakk?nda söyleyecek bir ?eyim yok. ?imdi gidebilirmiyim?

Bir di?er yandan, müzi?imle ilgili sevdi?im ?ey ?u ki benim içimdeki hayaletleri harakete geçiriyor. ?eytanlar? de?il, ama anlad???n?z gibi, hayaletleri.

Garip bir ?ekilde, baz? ?ark?lar? yazmak istemezsiniz.

Tüm teatral rock y?ld?zlar? içinde Freddie bu i?i en ileri götürendir. Tayt giyen bir adama her zaman hayranl?k duymu?umdur. Bir kez onun konserini izledim ve gerçekten de dedikleri gibi seyirciyi avuçlar?n?n içine almas?n? gayet iyi biliyor. Bir kli?eyi kendi avantaj?na dönü?türebiliyor.

Zann?mca Madonna fazla mutlu bir kad?n de?il. Çünkü s?k-s?k karakter de?i?ikli?i yapmak, yarat?c? olmak ve hayat?n? insanlar?n gözü önünde ya?amak hiçde iyi bir duygu de?il.

Bir keresinde Lennon'a benim yapt?klar?m hakk?nda ne dü?ündü?ünü sordum ve bana bu harika, sadece rock n rolla bir az ruj kat?yorsun dedi.

Her aktör bir rock y?ld?z? olmak ister.

#290

 
© 2015
AŞK