Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dayan??ma ?le ?lgili Sloganlar

Yard?mla?ma ve dayan??ma ile ilgili sloganlar

Adam adama her daim muhtaç..

Dan??an da?? a?m??, dan??mayan (?n) yolu ?a?m??.

bir elin nesi var iki elin sesi var.

bin bildiysen bir bilene dan??.

Kimi meseleler vard?r ki, insan?n onu tek ba??na halletmesi mümkün de?ildir. Bu durumda yapaca?? tek ?ey, bilmedi?i ?eyler hakk?nda uzmanlara ba?vurmak ve onlardan bilgi almakt?r Bu durumda, i?leri kolayla?acak, güçlükleri zorlanmadan yenecektir Aksine hareket etmek, bilene sorup dan??maktan kaçmak, i?leri zorla?t?racak, insan? ç?kmaz?n içine itecektir

De?irmen iki ta?tan, muhabbet iki ba?tan

Birlikte i? görmek, birlikte yolculuk etmek, birlikte ya?amak isteyen kar?-koca gibi insanlar aras?nda öncelikle bir uyumun olmas? ?artt?r Bu uyum da kar??l?kl? sayg? ve sevgi temeline dayan?r Tek tarafl? sevgi ve sayg? uyumu sa?lamaya yetmez, ortada düzen diye bir ?ey kalmaz, kurulan beraberlikten de hay?r gelmez

Derdini söylemeyen derman bulamaz

Her derdin, mü?külün, güç ve s?k?nt?n?n alt?ndan insan?n tek ba??na kalkmas? mümkün de?ildir Böyle kötü bir durumda bulunan ki?i, içinde bulundu?u bu durumu kendisine yard?m? dokunacak kimselere, yak?nlar?na açmal?d?r Derdine ancak bu ?ekilde çare bulabilir, s?k?nt?lar?ndan kurtulup rahatlayabilir

Dost dostun eyerlenmi? at?d?r

Hakikî dost, dostunun en s?k???k zaman?nda yard?m?na ko?maya haz?r durumda bekler

Bir elin nesi var iki elin sesi var

?nsan?n gücü s?n?rl?d?r Bunun için büyük i?lerin üstesinden tek ba??na gelemez Bu tür i?leri ba?arabilmek için ba?kalar?yla i?birli?ine, dayan??maya girer Güçleri birle?tirerek zor i?lerin alt?ndan böylelikle kalkar

Damlaya damlaya göl olur

Kom?u kom?unun külüne muhtaçt?r

Yaln?z ta? duvar olmaz

#764

 
© 2015
AŞK