Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Delia Steinberg Guzman Sözleri

A?k güçlü bir motordur ve bilgeli?e yönlendirildi?inde bizim bile fark?nda olmad???m?z nice içsel kilitli kap?y? açar.

?yi bir duygu için en iyi besin hangisidir? Ancak birkaç damla ho?görü... Kendimiz gibi sevdi?imiz ?eylerin de mükemmel olmad???n? bilmek.

Alçakgönüllülük adalet ve ölçülülük için ihtiyaç duyulan bir ad?md?r.

Ara?t?rma, zihinsel ve sezgisel yeteneklerin çift tarafl? bir ak?nt? olarak insan?n içine ve dünyaya do?ru nüfuz etmesidir.

Bilgeli?e ula?mam?za izin veren, ö?rendiklerimizin içselle?tirilmesi, gerçek inceleme, ara?t?rmad?r.

Gerçek neden istememektir, yapamamak bahanesi.

Zafer istedi?i için yapabilenlerin çocu?udur.

Ba?l?l?k saft?r çünkü ödül arzusu ile hareket etmez; almaktan çok vermekle ilgilenir. Emici bir tutku de?il aksine kader denizine ula??ncaya kadar geni? bir ak?nt?ya yol alan sudur.

Kavramak için görmek yeterli de?ildir. Anlay?? ve bilgelik eksikli?i, görü?ü önemli ölçüde azalt?r.

Bilinçli Olmak" duyarl? ve gerçekçi bir kriterle kendini tan?makt?r.

Filozof olmay? arzu edenler, bilgelik a???? olanlar için yap?lmas? gereken ilk ve temel de?i?im; bilinci uyand?rmakt?r.

Kusurlar?m?z?n bilincinde olmak ba?ar?y? mümkün k?lacak en iyi motordur.

Do?ada her?ey titre?ir, ?ark? söyler. Hiçbir ?ey durgun de?ildir. Her?ey bir yere yönelmi?tir, kendi yazg?s?n? yerine getirir.

Sab?r umutsuzlu?a dü?meksizin ve durmaks?z?n beklemeyi bilmektir.

Ac?, insan?n manevi yönden kendini tan?mas?n? sa?lar. Zor diye bir ?ey asl?nda yoktur. Bilinmeyen, kendini yeni bir ?ey olarak ortaya koyan zorluk maskesini ta??r.

Önlem alma zaman?n önüne geçen dikkattir. Savsaklama ve dalg?nl???n olu?turdu?u kaç?n?lmaz kay?plar? tasarruf ederek zaman ile i? birli?i yapar.

Felsefi dostluk sürekli bir gülü?tür, her zaman aç?k bir eldir, bir anlamad?r, güvenebilece?iniz bir destektir, hiçbir zaman sönmeyen bir sadakattir.

Mükemmelli?i arayarak tekrar eden kimse, yapt??? her i?ten zevk almakta ve onda gizli kalan kendini a?man?n ufak bir parças?n? bulmaktad?r.

Dü?üncelerin ?üphesiz güçleri vard?r fakat iyi e?itilmi? bir ak?ldan yoksun kal?rsak, onlar genelde zay?f olurlar ve iradenin desteklemesine her zaman ihtiyaç duyarlar.

Uzak olsa bile ula??lmas? amaçlanan ?eyi hiçbir zaman göz önünden ay?rmadan günbegün co?kuyu sürdürebilmek için yeterli sabra sahip olunmal?d?r.

?nsanl??a hizmet insan?n en özgür eylemidir ve onun arac?l???yla insan verme ihtiyac?n? ifade eder ve menfaat gözetmeden eyleme dönü?türülen bu davran??lar sayesinde kazan?lan bilinç, insan? sa?l?kl? ve ne?eli k?lar.

Kendine s?kça ne ö?rendi?ini ve ne bildi?ini sor; ne yapt???n? ölç, böylece kendine yan?t verebileceksin. Böylece, içinde uyuyan filozofun do?umunu sa?layacaks?n.

E?er aktard?klar?n?n örne?ini vermezlerse, ki?iler dengeli ki?ilikler olu?turamaz.

Kahraman?n kaderi, büyük denemelerini yaln?z ba??na geçmektir.

Hayaller ölmeye b?rak?ld??? anda ölürler.

?n?a etmenin etkilili?i devaml?l??a ba?l?d?r; devaml?l?k kendini, kendi yap?tlar?n?n kölesine veya makinesine dönü?türmek de?ildir. Aksine ihtiyaç duyulan sürekli bir bilinçtir.

Tekrarlayan her zaman ayn? ?eyi de?il, her seferinde daha iyisini yapar. Ö?renmenin her yeni eyleminde, büyüdü?ünü hisseder.

Sebatkârl?k, zihnin devaml?l???d?r veya zihin seviyesine ç?kar?lm?? devaml?l?kt?r. Sebatkârl?k, bilinci mümkün oldu?u kadar uzun süre yüksek seviyede tutabilmeyi mümkün k?lar; bilincin yüksek bir istikrarl?l???n?n fethidir ve yeniden elde edebilmek için istikrarl?l???n ve yüksekli?in kaybedildi?i anlar? tekrar tan?mak demektir.

Kolay olan ?u anda zaten bana ba?l? oland?r, zor olan ise fethetmem gerekendir.

Zorluklar her zaman olacak. Çünkü mücadelesiz Zafer olmaz. Ama gerçek zorluklar?n korkudan meydana gelen fantezilerden ayr?lmas? bilinmelidir.

Bizi ilgilendirmeyen ?eylerden yoruluyoruz ya da ilgilenmeyi bilmedi?imiz ?eylerden yorulmaktay?z; i?imizin aras?nda nefes almay? bilmemekten yoruluyoruz, bilinçlenmemizi engelleyen s?k?c? mekaniklikten yoruluyoruz. Hepsinden sonra, insan için olan zaman?n d???nda ve yorgunlu?umuza de?meyen ?eylerin d???nda yorulmamakt?r.

Fantezisiz hayal etmek, pratik olarak dü? kurmak, hesaplanm?? risklerle maceraya at?lmak, s?n?rs?z bir biçimde sevmek iyi temeller üzerine kurulmu? bir mutlulu?un özellikleridir.

Kalp bizi mert davranmaya iter, bu mertlik k?sa süreli ve kaba bir duygu de?ildir; ama büyük kalptir, evren ile harmonik olarak titre?ebilendir, di?er kalplerin yan?na nas?l yerle?ece?ini bilendir.

Basit ?eylerden yararlanmaya ba?layaca??m?z zaman, dudaklar?m?z kolayca gülümseme ile doldu?unda, her gün yeni ?eyler anlamaya ve belirledi?imiz hedeflere do?ru acele etmeksizin ve durmaks?z?n ilerledi?imizde mutlu olaca??m?z? görece?iz.

Gönüllü dikkat, insan?n içinde aç?kl?k ve düzen kurar, hayat? ve evreni daha iyi tan?mam?za, kendimizi daha iyi tan?mam?za izin verir.

Mutluluk insan?n istedi?ini bilmesi ve onu co?ku ile istemesidir.

De?i?kenlik, cehaletin s?k s?k ard?na gizlendi?i hüzünlü bir maskedir.

Eminlik psikolojik, zihinsel ve iyi temeller, modeller, tecrübeler, aç?kl?k ve nedenler üzerine kurulmu? geli?mi? bir inançtan ahlaksal sorumluluk olarak yükselmi? bir durumdur.

Canl? olmak hayat?n derinli?ini ke?fetmektir.

Tüm erdemlerin temel özellikleri, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkle?me, daha büyük ve derin bir safl??a, bilgeli?e, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istektir.

Birle?tirme olmazsa, de?i?ken durumlarla, varl???n anlam?n?n bulmas?n?n çok zor oldu?u ve sürekli bir kaos içerisinde ya?amak zorunda kalacakt?k.

Devaml?l?k bir amaç yön duygusuna sahip olarak ?srar edebilme kapasitesidir ama mekanik olarak de?il. Rotay? kaybetmeksizin ?srar etmektir.

Gönüllü dikkat, insan?n içinde aç?kl?k ve düzen kurar ve evreni daha iyi tan?mam?za, kendimizi daha iyi tan?mam?za izin verir.

Ölçülülük bizim daha yüksek benli?imiz ve daha alçak benli?imiz aras?ndaki uyum ve harmonidir.

Devaml?l?k her zaman sakin bir bilinç durumudur, her zaman uyan?kt?r, her zaman fethetmek için yeni bir ?ey aray???ndad?r. Devaml?l?k sürekli bir bilinçtir, tüm zamanlar?n, yerin ve ?artlar?n ötesinde düz bir çizgidir.

Disiplin, iradeden düzene, yasadan dengeye kadar her ?eyi kapsar.

Cömertlik, fazla olanlar? de?il bizde olan en iyi olanlar? vermektir. Cömertlikte miktar kadar kalite de önemlidir.

Cömertlik sadece verme arzusu ile de?il ama verdi?imizi sürekli geli?tirerek ve art?rarak gerçekle?tirilir.

Çaba hayat?n yasas?d?r, s?n?rlar ve s?n?rlamalar için panzehirdir.

Devaml?l???, kendi yerine girinceye kadar durmadan çivinin ba?? üzerine vuran bir çekicin darbelerine benzetmek mümkündür. Devaml?l?kta hedeften gözünü ay?rmaks?z?n, gelen-giden çekicin ritmi de vard?r.

Çaba, bizim gerçek boyutumuzu kazanmam?z? sa?lar. S?n?rlar?m?z? a?arak, neyi ba?arabilece?imizi ve hangi düzeye ula?abilece?imizi biliriz.

Tüm do?a, bir düzenin, bir yasan?n yans?mas? olan gözle görülen bir ritme göre hareket eder.

Kederlili?in ve ne?enin ?eylerin içinde olmad??? a?ikârd?r. Bizim içimizdedir.

Evrim, ne iyi niyet ve ilhamla ne de tokatla elde edilemez. Uygulamak için bilgi ve inatç?l?k gerekir yani düzen.

I????n? yak. Bir gülümseme yak. Ba?lang?çta o sana zor gelse bile, yeni bir ?ey ö?renmek için veya ?imdiye kadar anlamad???n bir ?ey için ilgi yak. Seni çevreleyenleri dinleme kapasitesi yak. Senin çevrende olan ?eyleri dikkatli bir ?ekilde görme kapasiteni yak, beklemedi?in harikalar bulacaks?n. Gelecek gün için ve hatta bugün için umut yak. Yapt???n ?eylere ne?e ile bak ve tatmin olmak için onu iyi yap. Di?erlerinin yapt?klar? veya yapmad?klar? için ac? çekme; kendi i?ine yo?unla? ve ba?lang?çta inand???n gibi di?erlerinin o kadar kötü yapmad???n? göreceksin. Ba?armak için maceraya f?rla: Dü?ünce olarak bile yenilgiye yol açma. Basit olsa bile kaderinin önemini alg?la, çünkü o zaman kendi hayat?n? de?i?tirebilirsin ve hatta yer ald???n tarihi bile. Çünkü o zaman gecede (zor zamanlarda galip gelmeye) yenmeye ba?lam?? olacaks?n.

#305

 
© 2015
AŞK