Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Demokritos Sözleri

Çeli?kiyi ve bo? sözleri seven biri ciddi herhangi bir ?ey ö?renemez.

Akl?n üç belirtisi vard?r. ?yi dü?ünmek iyi söylemek iyi yapmak.

Biz hiçbir ?ey bilemeyiz. Do?ru ancak gerçe?in derinli?inde bulunabilir.

Hakikat uçurumun dibindedir.

Bir kad?n taraf?ndan yönetilmek bir erkek için ay?plar?n en büyü?üdür.

Atomlar ve bo?luktan ba?ka hiçbir ?ey yoktur; geri kalan her ?ey sadece varsay?md?r.

Dostlu?u do?uran Duygulardaki uygunluktur.

K?skanç ki?i dü?man?na kötülük eder gibi kendine kötülük eder.

Do?ru dü?ünenlerin umutlar? gerçekle?ebilir umutlard?r; kafas?zlar?n umutlar? gerçekle?emez umutlard?r.

Sadece dü?man?n? yenen de?il, heveslerine hakim olan da erdemini göstermi? olur.

Biz insan?z, bize insanl???n ac?lar?na gülmek yak??maz, insanl???n ac?lar?na üzülmek yak???r.

Bir ?eyi ?iddetle arzulamak ruhunu ba?ka ?eyler için kör etmektir.

Duyular?m?z bize asla gerçe?i gösteremez, ancak edindikleri alg?y? yans?t?rlar. Gerçek, duyular?m?z?n çok ötesinde bir ?ey olmal?.

Adaletsizlik eden, adaletsizli?e u?rayandan daha mutsuzdur.

Bir ?eyin nedenini ö?renmeyi kral olmaya ye?lerim.

#314

 
© 2015
AŞK