Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Deniz Gezmi? Sözleri

* (?dam sehpas?nda)Ya?as?n Marksizm-Leninizm! Ya?as?n Türk ve Kürt halklar?n?n karde?li?i! Ya?as?n i?çiler! Kahrolsun Emperyalizm!

* Ben Amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytar?l???na, Bulgar dalkavuklu?una kar?? bir Türk devrimcisiyim.

* ?ddianameye kar?? diyeceklerim mevcuttur, iddianame kelle istemek için haz?rlanm??t?r. Yap?lan tahliller yanl??t?r, hatal?d?r, de?erlendirmeler keza isabetsizdir. Yaln?z biz varl???m?z? hiçbir kar??l?k beklemeden esasen Türk halk?na arma?an etmi? bulunuyoruz ve Türk halk? ve devletin ba??ms?zl???na arma?an etmi? bulunmaktay?z..Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.

* Biz hiçbir zaman bütün çabam?za ra?men Türkiye'nin ba??ms?zl???n? temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kald?k.

* Öteden beri arz etmi? oldu?um gibi, bu ülkede Anayasa'y? en fazla savunanlar bizleriz. Anayasa'y? ihlal edenlerse ortadad?r. Anayasa'n?n uygulanmas?n? isteyen gene bizleriz. Anayasa'y? uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadad?r. Ve yine o ki?iler bizim kellemizi istemektedirler. f o rumda??ddia makam? bizim vermekte oldu?umuz ba??ms?zl?k sava??na kar??d?r, Türkiye Cumhuriyeti anayasas?n?n hukukuna kar??, reformlara kar??d?r.

* ?ddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silah?m? halka ve orduya kar?? kullanmad?m, ancak vatan hainlerine kar?? kullanmak maksad?yla ta??d?m ve 'halka ve orduya kar?? kullan?r?m' ?eklinde beyanda bulunmad?m.

* Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine y?kmaya al??m??lard?r. Bizi ba??ms?z bir ülkenin çocuklar? olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz. Ve sonunda idam iste?iyle buraya getirildik.

* 35 milyon metrekare vatan topraklar? i?gal alt?ndayken, bizim milli bütünlü?ü bozmakla suçlanmam?z gülünçtür. Mustafa Kemal sa? olsayd? çok ?a??r?rd?. Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. Anayasam?z?n ba?lang?ç ilkesinde belirtilen ulusun zulme kar?? direnme hakk?n? kulland?k. Bu sebeble anayasal bir davran??ta bulunduk.

* (Son mahkeme savunmas?nda)Yapt?klar?m?z?n hakl? oldu?una inan?yorum. Halen de bu inanc? ta??yorum. Türkiye'nin ba??ms?zl???ndan ba?ka bir ?ey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve i?birlikçilerine kar?? mücadele verdik. Bundan dolay? ölümden korkmuyoruz. Onu ancak i?birlikçiler dü?ünsün ve ancak onlar kendi can?n?n tela??na dü?sün. Ve ben 24 ya??ndayken kendimi Türkiye'nin ba??ms?zl???na arma?an etmekten onur duyuyorum.

* Biz ?ahsi hiçbir ç?kar gözetmeden, halk?m?z?n ba??ms?zl??? ve mutlulu?u için sava?t?k!

* (?ddianamede)Fikir özgürlü?ünü ve anayasay? paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geçinirken, onun fikir ve ?ahsiyetinide küçük görmeye ba?lad?lar. Sadece Mustafa Kemal taraf?n? beyan ediyorlard?. ?eklinde bir cümle mevcuttur. Bunu kesin olarak reddediyorum. Asla Kabul etmiyorum. Di?er yurtseverlerde bunu kabul etmezler. Bu kasten tahrif edilmek isteniyor. Gerçekler örtülmek isteniyor. Bu cümle art niyetle haz?rlanm??t?r. Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip ç?kanlar varsa, onlarda bizleriz, sahip ç?kmayanlar da ortadad?r. Anayasan?n uygulanmas?n? isteyenler gene bizleriz, anayasay? uygulatmayan yavuz kimselerse hala ortadad?r. Ve o ki?iler bugün bizim kellemizi istemektedirler.

* Biz stratejik olarak dü?üncemizi hiçbir zaman saklamay?z. Hangi ?artlar alt?nda olursak olal?m, bunu aç?kça söyleriz. Dü?üncelerimizi mezara kadar götürürüz. Nas?l burada namlular?n ve dibçiklerin gölgesi alt?nda konu?uyorsak, dü?üncemizi herzaman aç?kça ifade ederiz. Tarih evvelce bunu yapanlar? nas?l temize ç?karm??sa bizide temize ç?kartacakt?r, bunada inan?yoruz.

* Profesyonel devrimci bügünün Türkiye'sinde kendini hayat? boyunca Türkiye'nin ba??ms?zl???na adayan kimsedir.

* Türkiye'nin ba??ms?zl???ndan ba?ka bir?ey istemedik ve hayat?m?z? bu yola koyduk. Varl???m?z? Türkiye ad?na arma?an ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.

* Sen bir kulsun, kul olarak kalacaks?n. (Kayseri valisine)

* Her ölen, bir ki?ilik ölümünü ölmü?. (Vietnam'da ölenler için)

* Ne ?bo'yla ne de arkada?lar?yla fikir mücadelesini kazanamazs?n?z. Ben de kazanamam. K?v?r?rlar O yüzden onlar? susturman?n tek yolu vard?r: A??zlar?n? açt?klar? anda a??zlar?na a??zlar?na vurun!

#1132

 
© 2015
AŞK