Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Deprem Afet ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde depremle ilgili ve afetlerle ilgili deprem afet ?iirleri yay?nlayaca??z. Sizinde burada olmayan farkl? deprem afet ?iirleriniz varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz, yay?nlayal?m. Buyrun deprem afet ?iirleri:
Deprem
Deprem olur dört bir yanda
Enkaz alt?nda kal?r tüm insanlar
Pek üzücü bir olayda olsa
Raz? olmal? tüm canl?lar
Yasla e?yalar? duvara
Dü?mesin ba??m?za
Enkazda kal?nca
Korur sivil savunma
Deprem an?nda
Çömelecek yerin olsun
Ba??n? yaralama
Ac?n? artt?rma
Yararalan?nca sarar yaran?
Zor durumda kal?nca
Bundan biri enkazd?r
Deprem olunca
Nerede olaca?? bilinmez
Yolda veya okulda
Rastlar her zamanda
Sen haz?rl?kl? ol
Zorlukolmas?n ba??m?za
Deprem an?nda
Cal?n yada mal?n gider
Enkaz alt?nda
Deprem çantas?n? haz?r tut
El fenerini unutma
Hele yemek önemlisi
?lk yard?m çantas?da var
Enkaz ne demek derlerse
Ac? gelir akl?ma
Can?n koybola bilir
Enkaz alt?nda
—————————
Deprem
Gürültü kopar uzaktan,
Sular f??k?r?r topraktan.
?nsanlar yolu bulamaz,
Olu?an bir karanl?ktan...
Bu bir depremin sesidir.
Bir canavar nefesidir...
Karanl?k kaplar her yeri.
Bilmem kentin neresidir?
Anne a?lar, yavrum diye,
Çocuk a?lar, annem diye.
?nsanlar?n hepsi ?a?k?n...
Bakamazs?n bu sahneye.
Elimizden bir ?ey gelmez,
Bu felâket hiç sevilmez.
Bu sars?nt? yer küreden...
Daha önceden bilinmez.
Sa?lam temel sa?lam evler,
Sözüm size mimar beyler.
Sa?lam yap?n her binay?!
Y?k?lmas?n kentler, köyler!
Halk?m hiç ac? çekmesin,
Art?k gözya?? dökmesin!
Sa?lam yap?n her binay?,
Deprem bize kükremesin!
Çok üzgünüm ac?lardan,
Kurtulal?m sanc?lardan...
Ç??l?klara dönüp bak?n,
Ders alal?m buncalardan.
?brahim ??M?EK
—————————
Depremle selle bizi ta?an topra?a katma
Pakistan harap olmu? gönül art?k gülmüyor
Gönül m?zrab? k?r?lm?? art?k oda art?k çalm?yor
Bu kadar felaketten sonra Müslümanlar ders alm?yor.
Depreme uygun teknolojik binalarda yapm?yor.
Depren senin dünya senin engellenmiyor
Müslümanlar? gafletten uyand?r sen koru yarabbi
Yarabbi Müslümanlar gaflet içinde do?al afetinle yakma
Sahibimiz sensin do?al afetlerle bizi hesaba çekme.
Sen gafurur rahimsin bizi peri?an edip y?kma
Depremle selle bizi ta?an topra?an katma Allah'?m
—————————
Kar Afeti
Kar ya?mayacak galiba derken
Öyle bir kar ya?d? ki; diz boyu
Kesildi ?ehrin elektrik ile suyu
Tam da bayram arifesindeyken
Olmad? derde derman, senaryo plan?
So?uktan dondu nice insanlar?n kan?
Zayi oldu, nice insan?m?z?n mal?/can?
Bu belle?imize kaz?nan kal?c? bir an?
Teknik ve be?er, bugün de aciz kald?
Yüzlerce insan yollarda mahsur kald?
Kar bora f?rt?na kaç kulun can?n? ald?
Mazideki duyulan endi?e nerde kald?
Kesildi elektrik/su, halk peri?an oldu
Yetkililer, s?rr? kadem bas?p kayboldu
Kaybolmayanlarsa, suçu halkta buldu
Velhas?l, olan yine gariban halk? oldu
Kardan tratuvar ve buz patenti olu?tu
So?uktan kullar sa?a sola ko?u?turdu
Bo?az Köprüsünün, çelik halat? koptu
Kar boradan ademo?lunun ödü koptu
Ya?an kar? tuz de?il gözya??m?z eritti
Yetkililerin duyars?zl??? bizleri delirtti
Bereket ki askerimiz yard?ma se?irtti
Birazc?k olsun, teselli olmam?za yetti
Söylesem sözüm geçmez kal?r havada
Elinki toprak alt?nda/bizimkisi havada
Bak, f?rt?nadan kesildi yine elektrik/su
Ders almad???m?z kaç?nc? hadisedir bu
Ah koptu yine nakil hatlar? karanl?k bast?
Yoktu asl?nda bu ?airin hiç kimseye kast?
?air, milletimizin yaralar?na parmak bast?
Ac?/tatl? bir kar f?rt?nas? daha geldi/geçti
Vars?n, bu sözlerimden kimileri az al?ns?n
Tüm nakil hatlar?m?z toprak alt?na al?ns?n
Dilerim ki, bu tür olaylardan ibret al?ns?n
Ta ça?da? medeniyet seviyesine ula??ls?n
—————————
Konut Deyince
Konutumuz sa?lam olsun,
Depremde hiç y?k?lmas?n.
Gece-gündüz ne?e dolsun,
Kem gözlerle bak?lmas?n.
Konutumuz geni? olsun.
E?yalara yer bulunsun.
Merdivenler dar gelirse,
Asansörden ç?k?? olsun.
Konutumuz temiz olsun,
Pencereler geni? olsun.
Her adaya güne? girsin,
Perdesinde korni? olsun.
Her dura?a yak?n olsun,
Mobilyam?z tak?m olsun.
Gürültüden çok uzakta.
Konutumuz sakin olsun.
Ayl?k gelir dolgun olsun,
Kira, biraz uygun olsun.
Çar??lara gitmek zordur,
Manava da y?k?n olsun.
Her kö?ede oyuncaklar,
Bahçesinde sal?ncaklar,
Mahallemizde çocuklar,
Benimle arkada? olsun.
Bahçesinde çiçek açs?n,
A?ac?nda ku?lar ötsün,
Kom?ularla hep birlikte,
Günlerimiz güzel geçsin.
?brahim ??M?EK
—————————
Sakat
Kâr üstüne kâr
h?rs?yla s?rf,
kurulmu? kat kat...
Zemin sakat...
Bina sakat...
Bani sakat...
Fay hatt?n?n
insaf?na kalm?? hayat...
Durum sakat...
(1 Aral?k '99)
Muammer Erturan
—————————
Verin Zavall?lara (Deprem)
Depremde y?k?lm?? bir köy... ?u yanda bir çat?n?n
Çürük direkleri deh?etle f?rlam??, ötede
Çamur y???nt?s?na benzeyen bir zemin kat?n?n
Y?k?k temelleri gözüküyor, uzakta bir ev
Yere do?ru e?ilmi?, hemen y?k?l?p gidecek
Önünde bir kad?n...Of art?k istemem görmek!
Bu levha yüre?imin çarpmas? içinse yeter;
Tevfik F?KRET

#3029

 
© 2015
AŞK