Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Deprem ?iirleri

Deprem ?iirleri Deprem ?iirleri k?sa ?iirler deprem ?iirleri
En Güzel Deprem ?iirleri Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Deprem ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? Deprem ?iirleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Deprem ?iirleri k?sa ;
Bu Zal?m Deprem
Ben seni hergün anar?m
E?im dostuma yanar?m
Eve giremem korkar?m
Buzalim deprem yüzünden
Yüzlerce evler y?k?ld?
Kolum kanad?m k?r?ld?
Enkazda dostlar?m kald?
Buzal?m deprem yüzünden
?ehir çad?r kent oluyor
Millet çad?rdan korkuyor
Enkazdan feryat geliyor
Buzal?m deprem yüzünden
Marmara denizi ta?t?
Halk?m?z yard?ma ko?tu
Buradan azrail geçti
Buzal?m deprem yüzünden
Adil O?uz
—-
Bu Deprem
Taze yavrular?n gözleri aç?k,
Göçtüler dünyadan bu deprem ile.
Ey gafil, ey hain ç?k ortaya ç?k,
Takken dü?tü gene bu deprem ile.
Can pazar? Marmara da kuruldu,
Ac? haber geldi alarm vuruldu.
Enkaz?n alt?nda canlar yok oldu,
Kesen ?i?ti gene bu deprem ile.
Çimentodan çald?n demir koymad?n,
Dürüstçe hayk?ran sesim duymad?n.b
Kanunlara, nizamlara uymad?n,
Miden ço?tu gene bu deprem ile.
Karga gibi gelip cesede konma,
Etti?in yan?na kalacak sanma,
Ars?zl?k edip de pe?im dolanma,
F?rsat geçti gene bu deprem ile.
Arlanmaz, utanmaz namussuz ars?z,
Bilirim yapaman paras?z, kars?z,
Seni pek tan?r?m dinsiz, imans?z,
Vurup kaçt? gene bu deprem ile.
Sabit ?nce
—-
Deprem
H?çk?r?klar dü?ümlendi kelimelerimde
Gözlerim yan?yordu çaresizlikleri gördükçe
Ac?lar, gözya?lar?, mutsuzluklar duyars?zd?
Her ?ey karaborsayd? deprem gecelerinde.
Sallad? yüre?imin en ince noktalar?n?
Enkaz alt?nda kalan insanl???m?z
Duvarlar?n böylesine dü?manl??? nedendi acaba
Azrail'in en büyük sözcüsüydü deprem
Evet ölümü öldürmü?tü baz?lar?
Depreme meydan okuyanlar da vard?
Ta? y???nlar? alamad? baz? canlar?
Yinede insanl??a k?zg?nd? deprem.
Azrail olmu?tu baz? müteahhitler
Hem paras?n? hem de can?n? ald? insanl???n
Yetmi? milyon insan mezara gitti diri diri
Onlar hala aram?zdan biri.
Çaresiz ve kimsesiz kalan çocuklar
Kaybolan hat?ralar, kahrolan yürekler
Ümitle bekleyen ümitsizler
K?sacas? sava?a meydan okuyordu deprem.
Kemal Mert
—-
Deprem.
Zaman? belli olmaz.
Habersiz gelir deprem.
Dünyada ömrü olmaz.
Ölümsüz denen deprem.
Viraneden çok y?kar.
Bir allah ba?a ç?kar.
Ya?ayan can? s?kar.
Felç olmak denen deprem.
Kalplere açar yara.
Gün kara günden kara.
Canlara dü?er hara.
Felaket denen deprem.
Kimi zaman al?r can.
Kimi zaman akar kan.
Verir çok zarar ziyan.
K?yamet denen deprem.
Sedat hünkar
—-
Felaket
Depremlerden önce tedbir al?nmal?
Okullara deprem dersi konulmal?
Deprem s?ras?nda güvenli olunmal?
Olunmazsa felaket, olunmazsa felaket!
Deprem an?nda ba??m?z korunmal?
Kilerde, banyoda hayat üçgeni olu?turulmal?
Balkon, asansör ve merdivenlerden uzak durulmal?
Durulmazsa felaket, durulmazsa felaket!
Depremden sonra panik yap?lmamal?
F?s?lt? haberlere asla kap?lmamal?
Kontrolsüz d??ar? ç?k?lmamal?
Ç?k?l?rsa felaket, ç?k?l?rsa felaket!
Telefonlar ihtiyaç kadar kullan?lmal?
?nsanlara kar?? sayg?l? olunmal?
?tfaiye, ambulansa yol bulunmal?
Bulunmazsa felaket, bulunmazsa felaket!
Malzemeler ihtiyaç kadar al?nmal?
Afetzedelere hal hat?r sorulmal?
Art niyetlilere engel olunmal?
Olunmazsa felaket, olunmazsa felaket!
Mahir Odaba??
—-
Depreme, Önceden Önlem Alal?m
En do?al, en büyük afettir deprem,
Depreme önceden, önlem alal?m;
Zarara u?rarsak, duyar?z elem
Depreme önceden, önlem alal?m.
Binam?z?, sa?lam yere yapal?m,
?n?a masraf?n? hiç k?smayal?m;
Sigortalatmaktan kaç?nmayal?m
Depreme önceden, önlem alal?m.
Yurdumuz, yüzde yüz, deprem bölgesi,
Çekti?i ac?lar, bunun belgesi;
Y?kmas?n bir daha, bu gam herkesi
Depreme önceden, önlem alal?m.
Panik yapmayal?m, deprem olurken,
Hiç atlamayal?m, pencerelerden;
Seçelim güvenli, bir yer erkenden
Depreme önceden, önlem alal?m.
Deprem çantam?z?, haz?r tutal?m,
Para, ilaç, g?da ve su katal?m;
Elektrik, gaz?; tez kapatal?m
Depreme önceden, önlem alal?m.
?zin vermedikçe, o yetkililer,
Girmeyelim eve, yeniden bizler;
Kurala uymayan, bulabilir ?er
Depreme önceden, önlem alal?m..
Naim Yaln?z

Karadeprem
karanl?k bir gecede kahpe karanl?k.
hayk?rd? gerçe?i hayat bir anl?k.
kalmad? ne saray ne de samanl?k.
gönüllerde ki yuvay? y?kt? bu deprem.
feryatlar duyulmaz toprak alt?ndan.
varl?k bile vazgeçmi? saltanat?ndan.
felaket kartal?n? allah kat?ndan
ald? yeryüzüne indi bu deprem.
uyuyan bir anda uyanmaz oldu.
yürekler ac?ya dayanmaz oldu.
azrail kap?da utanmaz oldu.
azraille pazarl??a döndü bu deprem..
bir ta??n üstünde kalmad? bir ta?.
hediyesi gözlerde dinmeyecek ya?.
oyun de?il sanki can pazar?nda sava?.
hem öldürdü hem ölümle öldü bu deprem.
ölümle bölündü rüyas? bebelerin.
haberi yok bu kahpelikten gecelerin.
?imdi ne anlam? var o süslü hecelerin.
rüyalar? ç??l?klarla böldü bu deprem.
ey kara deprem.bari bebelere ac?sayd?n.
onlar yine gülseydi de sen beni alsayd?n.
ben topra??n toprek senin sende benim olsayd?n.
feryad?ma sinsi güldü bu deprem.
Yavuz Öz
—-
Deprem Korkusu
Sard? dünyam?z? deprem korkusu
Ha oldu olacak bekler dururuz
Kuruldu kom?uda sevgi köprüsü
Dostlu?u dostlu?a ekler dururuz
Kayna?t? insanlar yaralar sarar
Bak dü?man dü?man?n halini sorar
K?? olan günlere geldi ilkbahar
Küslerden bar??? bekler dururuz
Oldu bir deprem dünyalar döndü
Çürük yap?lardan ocaklar söndü
Az tamah çok zarar yürekler yand?
Ders almlad?k yine tekler dururuz
Bilmezler depremi öldürür sanar
YET?M? gidenlere yürekten yanar
Depremler içimde kanarda kanar
Gündüzü geceyi yoklar dururuz
Adnan Durda??
—-
Deprem
Birden esiyor, t?pk? rüzgârlar misali...
Bize k?yametten örmektir, bilelim ki
Her geli?inde yaral?yor yürekleri,
Deprem; korkunç bir rüyadan uyanmak sanki
Yoktur ki depremi önlemenin çaresi,
Y?rt?l?yor bir anda topra??n perdesi,
Kul beynini a??yor, do?an?n afeti,
Deprem; korkunç bir rüyadan uyanmak sanki
Depremde; anan?n, baban?n, yavrular?n...
Ruh halleri bozuluyor tüm canl?lar?n,
Derin iz b?rak?r tarihinde insan?n,
Deprem; ad?d?r bir kâbustan uyanman?n
Demo?lu; depremler, seller, do?al afetler,
?nsan? a??yor, baz? kudretten güçler,
Tabiata hâkim olaca??m diyenler,
Tabiat geniyle oynar, denge zedeler.
Haydar Demo?lu / Erzurum
Haydar Demo?lu
—-
Deprem
Ne yaz?kki dünyam?z?n ac? gerçe?i
Bilinmez önceden ne zaman gelece?i
Soldurur bir anda nice narin çiçe?i
?nsanl???n korkulu rüyas? deprem
?niltiyle gelir gürültüyle gelir
Güçlü olursa her ?eyi devirir
Kurtulan kurtulur kurtulam?yan ölür
?nsanl???n korkulu rüyas? deprem
Gelece?i bilinir vakti bilinmez
Ans?z?n gelir gelmeden görünmez
B?rakt??? izler y?llarca silinmez
?nsanl???n korkulu rüyas? deprem
Denizlerde olursa dalgalar yarat?r
Karada olursa kaçacak yer arat?r
Canlar al?r evsiz barks?z b?rak?r
?nsanl???n korkulu rüyas? deprem
Faylar?n fayzonlar?n k?r?lmas?yla bilinir
Birikmi? enerjinin bo?almas?da denir
Olmaya görsün ne büyük felâkettir
?nsanl???n korkulu rüyas? deprem
Mehmet Ta? Köylü Memed

Deprem sonras?
eller kazma olmu? hemde kürek
duyulur feryat dayanmaz yürek
s?k??t?rd? beton derler az sabret
sab?rlar biter deprem sonras?
b?r ???k yok belli de?il gecemi
görmüyor toz olmu? gözlerimi
hayk?r?r?m derim kurtar?n beni
bedenler s?k??m?? deprem sonras?
artc?lar geldikce beden s?k???r
ula??lmaz yaral?lar can çeki?ir
yok olur beden sonra koku?ur
ac? feryat duyulur deprem sonras?
toz duman kaplad? her yeri
belli de?il kim sa? kim ölü
söylemez enkaz?n yoktur dili
feryatlar gö?e c?kar deprem sonras?
dilerim birdaha ya?amaz bu ac?
çok idi burada insanlar?n suçu
h?rs?zlar çald? çimentoyu harc?
canlar yok oldu deprem sonras?
?air Gencay
—-
DEPREM
Gürültü kopar uzaktan,
Sular f??k?r?r topraktan.
?nsanlar yolu bulamaz,
Olu?an bir karanl?ktan...
Bu bir depremin sesidir.
Bir canavar nefesidir...
Karanl?k kaplar her yeri.
Bilmem kentin neresidir?
Anne a?lar, yavrum diye,
Çocuk a?lar, annem diye.
?nsanlar?n hepsi ?a?k?n...
Bakamazs?n bu sahneye.
Elimizden bir ?ey gelmez,
Bu felâket hiç sevilmez.
Bu sars?nt? yer küreden...
Daha önceden bilinmez.
Sa?lam temel sa?lam evler,
Sözüm size mimar beyler.
Sa?lam yap?n her binay?!
Y?k?lmas?n kentler, köyler!
Halk?m hiç ac? çekmesin,
Art?k gözya?? dökmesin!
Sa?lam yap?n her binay?,
Deprem bize kükremesin!
Çok üzgünüm ac?lardan,
Kurtulal?m sanc?lardan...
Ç??l?klara dönüp bak?n,
Ders alal?m buncalardan.
?brahim ??M?EK

KONUT DEY?NCE
Konutumuz sa?lam olsun,
Depremde hiç y?k?lmas?n.
Gece-gündüz ne?e dolsun,
Kem gözlerle bak?lmas?n.
Konutumuz geni? olsun.
E?yalara yer bulunsun.
Merdivenler dar gelirse,
Asansörden ç?k?? olsun.
Konutumuz temiz olsun,
Pencereler geni? olsun.
Her adaya güne? girsin,
Perdesinde korni? olsun.
Her dura?a yak?n olsun,
Mobilyam?z tak?m olsun.
Gürültüden çok uzakta.
Konutumuz sakin olsun.
Ayl?k gelir dolgun olsun,
Kira, biraz uygun olsun.
Çar??lara gitmek zordur,
Manava da y?k?n olsun.
Her kö?ede oyuncaklar,
Bahçesinde sal?ncaklar,
Mahallemizde çocuklar,
Benimle arkada? olsun.
Bahçesinde çiçek açs?n,
A?ac?nda ku?lar ötsün,
Kom?ularla hep birlikte,
Günlerimiz güzel geçsin.
?brahim ??M?EK
—-
Biri Yang?n Biri Deprem Biri Sel
Üç ?ey var ki ona sual sorulmaz
Biri yang?n, biri deprem, biri sel.
Üçünün de önlerinde durulmaz
Biri yang?n biri deprem biri sel.
Diller lal olsa da konu?ur gözler
Suskun gecelerde hayali özler
Ç?nlar kula??nda büyülü sözler
Biri yang?n biri deprem biri sel
Felaket aniden geldi ba??na
Zehir katt? ekme?ine a??na
Yan?nca yüre?i çat?k ka??na
Biri yang?n biri deprem biri sel
Özlemi da?lar? dereyi a?ar
Sevgisi bir nehir durmadan ta?ar
Suskun gecelerde an?lar ya?ar
Biri yang?n biri deprem biri sel
Bir çift kara gözü akl?n? ald?
Her seher özleyip dü?lere dald?
A??lmaz da?lar?n ard?nda kald?
Biri yang?n biri deprem biri sel
SAB?HA SER?N

17 A?ustos Depremi
Yedi nokta dörttür deprem ?iddeti
Geceyi ikiye böldü bu deprem
?stanbul Sakarya Bursa ?zmit i
Marmara yi sanki deldi bu deprem
Gürültüyle bomba gibi patlad?
Binalar? be?ik gibi sallad?
Köprüler y?k?ld? yollar çatlad?
Bir gecede canlar ald? bu deprem
Depremin ?iddeti gece duyuldu
Ana kalkt? çocu?una sar?ld?
Kaçamad? bir kö?eye y???ld?
Bebe?imi gece çald? bu deprem
Enkazlar?n alt? hep insan dolu
Vücutlar? ezik k?r?lm?? kolu
Kimi imdat diyor kurtar?n beni
?nsanlara mezar oldu bu deprem
Sard? yurdumuzu ac? felaket
Vatan kan a?l?yor bütün memleket
Yeti?ti imdada askerle millet
Ba??m?z? derde sald? bu deprem
Tuncay feryat eder dayanmaz yürek
Enkaz?n alt?nda yat?yor bebek
Analar? yavrum, yavrum diyerek
?çimizde ac? kald? bu deprem
17.08.1999
Tuncay Akdeniz

Depremkondu
Tetikledi fay hatt? pay hatt?n?
Harlayan metan gaz?
Benzetti tümümüzü enkaza
Çil yavrusu gibi da??tt? maramaray?
Gökyüzünün tapusu yok
Bulutlara kimse el koymaz
A?uustos'un koynunda
Geçirdik zaman?
Herkes izdü?ümünde Dünya'n?n
Katkondu gecekondu
Çad?rkondu derken
?cat oldu depremkondu
D??? kavak ç?ras?, taneden köpülk ortas?
Tavan? kontraplak yongas?
Plettendir taban?
Cesaret kona?? oturur depremkondu
Turan Kay?kç?
—-
Bingöl Depreminde
Bingöl depreminde
Ko?u?umu okulumu y?kt?lar ba??ma
Zehir katt?lar çocuk ya?ta a??ma
Ac?mad?lar küçük ya??ma
?mkan vermediler büyümeme
Gözünü para h?rs? bürümü?
Mütahhit ve yanda?lar?
Gözünü para h?rs? bürümü?
Le? kargalar?
Oynamak büyümek okumak benim de hakk?m
Bu can bana emanetiydi Hakk'?n
Var m? senin sizlerin
Benim can?m? almaya hakk?n?z
Ko?u?umu okulumu ba??ma y?kan
Katil müteahhit ve yanda?lar?
Ha?im Koç
—-
Depremzede
Gel mini?im sen benimle
Anlayamaz benim kadar
seni kimse
Ver ellini elime
Kat yüre?ini yüre?ime
Göreyim yüre?inin içini
Çözeyim dü?ümlerini
Gözlerine gölge dü?mesin
Unutma yaln?z de?ilsin
Gül ki benim de içim gülsün
Gülmezsen bende gülemem
Ümit Fatma Uçar
—-
Deprem
Gürültü kopar uzaktan,
Sular f??k?r?r topraktan.
?nsanlar yolu bulamaz,
Olu?an bir karanl?ktan...
Bu bir depremin sesidir.
Bir canavar nefesidir...
Karanl?k kaplar her yeri.
Bilmem kentin neresidir?
Anne a?lar, yavrum diye,
Çocuk a?lar, annem diye.
?nsanlar?n hepsi ?a?k?n...
Bakamazs?n bu sahneye.
Elimizden bir ?ey gelmez,
Bu felâket hiç sevilmez.
Bu sars?nt? yer küreden...
Daha önceden bilinmez.
Sa?lam temel sa?lam evler,
Sözüm size mimar beyler.
Sa?lam yap?n her binay?!
Y?k?lmas?n kentler, köyler!
Halk?m hiç ac? çekmesin,
Art?k gözya?? dökmesin!
Sa?lam yap?n her binay?,
Deprem bize kükremesin!
Çok üzgünüm ac?lardan,
Kurtulal?m sanc?lardan...
Ç??l?klara dönüp bak?n,
Ders alal?m buncalardan.
?brahim ??M?EK
—-
Tsunami Yakt?n Bizleri
Tanr?m ne felaket ne afat?n var
Sular?n dünyay? alm?? gidiyor
Ufakl? irili bütün varl?klar
Nas?lda önünde yuvarlan?yor
Allah?m ne felaket ne afat?n var
Mahvoldu canl? cans?z varl?klar
?mdat imdat diyen ç??l?klar
Yavrular analar gelinler k?zlar
Allah?m ne felekat ne afat?n var
Kudurmu? dalgalar insan? yutar
Tuttutabilirsen onlar? kurtar
Izd?rab? bütün dünyay? tutar
Nerede yanl??s?z hatas?z kullar
Bilirim afat?ndan sual sorulmaz
?nlerim üzüntümden sesim duyulmaz
Zavall?y?m elimden hiç bir ?ey gelmez
Lay?k olamad? kullar?n yarab
E?iktir ba??m?z senden gelene
Rabbim afat?ndan sual sorulmaz
?nlerim a?lar?m sesim duyulmaz
DÖNER ÖZEKE
—-
Tsunami
Gemileri götüren dalgalar
Ne yapt?n?z,
Kabar?p kabar?p neden k?zd?n?z
Belli ki yerinizden oynat?ld?n?z
Ve masum çocuklarla sal?ncak oynad?n?z
Ama dönerken yaln?z de?ildiniz
Çok kalabal?kt?n?z
Gemileri götüren dalgalar
Ne yapt?n?z!
Özgür Manav
—-
Deprem
Gök gürledi, yerler sars?ld?, uyan!
Depremde insanlar perme peri?an
Yer dövünüryor, gök çatl?yor, aman!
Depremde insanlar perme peri?an
Duymad???m sesler yerden geliyor.
Do?rulmak, ad?m atmak zor oluyor
Duvarlar üstüne duvar doluyor
Depremde insanlar perme peri?an
Duvar, e?ya ile kap?yla bo?u?
Da??lm?? her ?ey sanki bir yok olu?
K?rk saniye sürdü deprem, sallan??
Depremde insanlar perme peri?an
D??ar? atlad?m, bitkin, karars?z
Gökyüzüne bakt?m yerden habersiz
Sokaklar doludur, yerliler yersiz
Depremde insanlar perme peri?an
Gökyüzüne bakt?m bulutsuz gibi
Ç??l?ktan insanlar umutsuz gibi
Yaralar aç?ld?, derman az gibi
Depremde insanlar perme peri?an
Muallim Ayhan der deprem ya?ad?m
Allah kudretini gördüm, ya?ad?m
Korkuyu, ölümü tatt?m, ya?ad?m
Depremde insanlar perme peri?an
(?zmit, 17.08.1999)
Muallim Ayhan Bingöl
—-
Depremden Önce Önlem Alal?m
En do?al, en büyük afettir deprem,
Depreme önceden, önlem alal?m;
Zarara u?rarsak, duyar?z elem
Depreme önceden, önlem alal?m.
Binam?z?, sa?lam yere yapal?m,
?n?a masraf?n? hiç k?smayal?m;
Sigortalanmaktan kaç?nmayal?m
Depreme önceden, önlem alal?m.
Yurdumuz, yüzde yüz, deprem bölgesi,
Çekti?i ac?lar, bunun belgesi;
Y?kmas?n bir daha, bu gam herkesi
Depreme önceden, önlem alal?m.
Panik yapmayal?m, deprem olurken,
Hiç atlamayal?m, pencerelerden;
Seçelim güvenli, bir yer erkenden
Depreme önceden, önlem alal?m.
Deprem çantam?z?, haz?r tutal?m,
Para, ilaç, g?da ve su katal?m;
Elektrik, gaz?; tez kapatal?m
Depreme önceden, önlem alal?m.
?zin vermedikçe, o yetkililer,
Girmeyelim eve, yeniden bizler;
Kurala uymayan, bulabilir ?er
Depreme önceden, önlem alal?m..
Naim Yaln?z

#2831

 
© 2015
AŞK