Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Derinden Sözler

En Güzel Derinden Sözler K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel de?i?ik ve yeni derinden sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? k?sa derinden a?k sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.
* Ehl-i Diller aras?nda arad?m k?ld?m talep. Her hüner nâ makbûl imi?. ?llâ edep, ?llâ edep!... (Yunus Emre)
*Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var kimsesi. Kimsesiz kald?m medet! Kimsesizler kimsesi!...
*Mü'min karde?inin bir ay?b?n? gördü?ünde, onu yetmi? çe?it mazeret bularak temize ç?karmaya çal??. E?er mazeret bulamazsan, sen yine de yetmi? mazerete iknâ olamad?n diye kendini ay?pla!.. (?mam Kurey?î)
* Her nefis ç?kar kar??ma, ölüp ölüp dirilsem. ?nsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem!.. (Necip Faz?l K?sakürek)
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orda güne? bat?yor demektir.
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.
Tomurcuk derdinde olmayan a?aç, odundur.
(N. F. K?sakürek)
Kalabal?klar?n kafas? çok, akl? yoktur.
(?)
Hata de?il, çare bulun...
(Henry Ford)
Bo? bir çuval dik durmaz.
(Benjamin Franklin)
Dünya büyük adamlar?n düzeyinde ya?ayamaz.
(George Frazer)
?yi a?aç kolay yeti?mez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, a?açlar da o kadar sa?lam olur.
(J. Willard Marriot)
?nat, iradenin e?ekli?idir.
(?)
Ya?am?n ilginç yanlar?ndan birisi de, en iyinin d???nda bir ?ey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir.
(W. Somerst Maugham)
Zaman büyük bir ö?retmendir; ne yaz?k ki bütün ö?rencilerini öldürür.
(Curt Goetz)
Günün parlak ?????nda görebilece?imiz en uzak cisim güne?tir, fakat gecenin karanl???nda milyonlarca kat uzakta olan y?ld?zlar? görürüz.
Özel dünyan?z?n karard??? gelecek seferde bunu hat?rlay?n?z...
(Good Reading Dergisi)
Büyük adam, davas? büyük olan adamd?r
(Bekir Berk)
Herkes gibi davranan, kendisi gibi davranamayana zorunlu olarak k?zar.
(Andre Gide)
Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten, ona büyük bir servet b?rakm?? olur.
(Atienne Gilson)
Gerçekler ö?renilince, zannetmeler biter.
(Huzeyl)
Bir tart??mada mutlaka son sözü söylemek istiyorsan?z, "kan?mca siz hakl?s?n?z" demeye çal???n?z.
(Funny Funny World Dergisi)
Ba?ka birinin sizin kadar iyi yapabilece?i bir ?eyi b?rak?n o yaps?n, siz yapmay?n.
(Andre Gide)
Sen kendinle ba?a ç?kamay?nca, senin gibi aciz dü?mana kim ehemmiyet verir?
(?iraz'l? Sâdi)
Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya haz?rd?r.
(Santra Guitry)
An?ta lay?k olanlar?n ona ihtiyaçlar? yoktur.
(William Hazlitt)
Biz bir öyküyü iki kez anlatmay? pek severiz, fakat onu bir kereden fazla dinlemeyi asla!
(William Hazlitt)
Giysilerini kendilerinin en önemli yan? sayanlar genellikle giysilerinden daha de?erli olamazlar.
(William Hazlitt)
Cesaretin bitti?i yerde esaret ba?lar
(Akif Cemil)
Evlatlar?n?z? devriniz için de?il, onlar?n devirleri için yeti?tiriniz.
(Hz. Ali)
Yanl?? anlayanlar taraf?ndan söylenen bir do?rudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.
(William James)
??aretler, var?lacak hedefi olanlar içindir.
(Sedat Turan)
Yalan atla gider, gerçek yürür.
Fakat yine de tam zaman?nda yeti?ir.
(Japon Deyi?i)
Ö?retmek, iki kere ö?renmek demektir.
(Joseph Jaubert)
Ayn? gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyas? ba?ka, ?ahinin dünyas? ba?kad?r.
(Muhammed ?kbal)
Esasl? konular kar??s?nda can?n?n s?k?lmas?, küçük kafalar?n özelli?idir.
(R.K. Johnson)
Bildi?ini bilenin arkas?ndan gidiniz,
Bildi?ini bilmeyeni uyar?n?z,
Bilmedi?ini bilene ö?retiniz,
Bilmedi?ini bilmeyenden kaç?n?z.
(Konfüçyus)
Ça?lar? tan?mak istiyorsan?z, ça?lar?n alk??lad?klar?na bak?n.
(?.)
Bir memleketin nas?l yönetildi?ini anlamak m? istiyorsunuz;
Onun müzi?ine kulak veriniz.
Nerede güzel eserlerden olu?mu? uyum vard?r,
orada adalet ve erdem hüküm sürer.
(Konfüçyus)
Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müzi?ini çürütün.
(Konfüçyus)
Do?ruyu söylemek de?il, anlatmak güçtür.
(?)
Ak?ll? insanlara gülmek, delilerin ayr?cal???d?r.
(Jean de La Bruyere)
Basit dü?ünceli adam, yak?n?ndaki her ?eyi suçlamaktan zevk al?r.
(La Rochefacuald)
Hiç bir vakit, ö?üt verirken oldu?umuz kadar cömert de?ilizdir.
(La Rochefacuald)
Ba?kalar?n?n kusurlar?n? tartarken, parma??yla terazinin kefesine bast?rmayan insan pek enderdir.
(Baron Langenfauld)
Ak?ll? adam yar??maz.
Böylece kimse de onunla yar??maz.
(Lao-Tse)
Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, orada o kadar da çok h?rs?za ve hayduta rastlan?r.
(Lao-Tse)
Yanl?? yoldaki ç?k??lar da ini?tir.
(Orhan Yalç?n)
Ho?una giden her ?eyi söyleyen kimse, ho?una gitmeyecek ?eyler i?itir.
(Leonard Louis Levinson)
Kulaklar?m?z? da gözlerimi gibi istedi?imiz zaman aç?p kapayabilseydik,
bu ne büyük bir rahmet olacakt?!
(G.C. Lichtenberg)
?man etmek, görünmeyene inanmakt?r. Mükafat? ise görünmeyeni görmektir.
(St. Augustine)
Hayat?mda hiç bir zaman bir a?aç kadar güzel bir ?iir görmedim.
?iirleri yazan benim gibi ç?lg?nlard?r.
Fakat a?açlar? yapan Tanr?'d?r.
(W. Longfellow)
100 kelime ile ifade edilemeyen bir dü?ünceyi ne söylemeli ne de yazmal?d?r.
(W. Longfellow)
E?er bir insan üniversiteden ç?kt?ktan sonra, ö?renece?i daha çok ?ey oldu?unu ö?renebilmi?se, yüksek ö?renim yapman?n bir zarar? yoktur.
(W. Longfellow)
Okumad??? bir kitab? illa da okudum diyenler varsa, o kitap bir ba?ar?d?r.
(Los Angeles Times Gazetesinden)
Yar?n göz açt?rmayacak olanlar, bu gün göz yumduklar?m?zd?r.
(?.)
Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?zca delilerle ölülerdir.
(T. Lowell)
Kaptan?n ustal???, deniz durgunken anla??l?r m??
(Lukianos)
?ki türlü insan daima açt?r. Biri ilmi arayan, di?eri de paray?...
(Yusuf ?slam)
Büyük görünme, küçülürsün...
(Said-i Nursî)
"?yi adam" dedi?imiz, kendimize en çok benzeyendir.
(?)
Yar?n?n insanlar?, bu günle oyalanmamal?.
(Sedat Turan)
Kabul etmedi?imiz fikirlere kar?? ne kadar kuvvetli mant???m?z vard?r!
(?)
Ayd?n ???k ta??r, sahte ayd?nsa karanl?k...
(Mehmet Salah)
?nsan hayreti ölçüsünde bilgedir
(Mehmet Salah)
Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topald?r
(Albert Einstein)
Do?rudan gidilir; Yanl?? zaten "götürür".
(Selim Gündüzalp)
Balonlar?n gururu, i?nelerle kar??la??ncaya kadard?r.
(?.)
Bilginin efendisi olmak istersen, çal??man?n kölesi olmal?s?n.
(Honore de Balzac)
Ta?? delen suyun kuvveti de?il, damlalar?n süreklili?idir.
(Latin atasözü)
Dü?ünmeden ö?renmek faydas?z, ö?renmeden dü?ünmek ise tehlikelidir.
(Konfiçyüs)
Tanr? e?ri çizgilerle, do?ru yazar.
(Portekiz atasözü)
Her tan?mlama bir s?n?rlamad?r.
(Andre Suares)
?yimser mutlu bir sersem; kötümser, mutsuz bir sersemdir.
(Bernanos)
Ba?ar?n?n %5'i yapmay? bilmekten, %95'i yapabilmekten olu?ur.
(Frans?z deyi?i)
Mabet için can verilir; ta?lar? için de?il.
(St. Exupery)
Bütün cevaplar?n?za kar?? sorular?m var.
(Woody Allen)
Bizden ba?kalar?nda olan yetenek ve beceriye biz ?ans deriz.
(Michel Audiart)
Gebermek yerine ölmeyi tercih ederim.
(Drieu La Rochelle)
Söz, ba?ar?n?n gölgesidir.
(Demokritus)
Bellek ç?lg?n bir kad?na benzer, renkli paçavralar? toplar ve yiyecek ?eyleri soka?a atar...
(Detroit News Gazetesi)
O i?in ba?ar?lmas?n?n imkans?z oldu?unu bilmedikleri için ba?ard?lar.
(Mark Twain)
Tek bir kitab?n adam? olmaktan kendini koru!
(Benjamin Disraeli)
Çok dinlememiz ve az konu?mam?z için iki kula??m?z ve bir dilimiz vard?r.
(Diogenes)
Öyle horozlar var ki, öttükleri için güne?in do?du?unu san?rlar...
(Ledric Dumont)
Sanat do?an?n içindedir; sanatç? onu oradan ç?karabilendir...
(Albrecht Dürer)
Dü?ünce, dü?üneni de?i?tirir.
(F. David Peat)
Bir kelebe?in kanat ç?rp???n?n f?rt?nalar ç?kard??? bir dünyada, tarihi kahramanlar?n yapt???n? sanmak ne büyük bir aptall?k!
(Kemal Sayar)
?nsanlar?n dü?ünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacaklar? hiç bir ?ey yoktur...
(Thomas Alva Edison)
E?er gerçe?i aç?klamak istiyorsan, zarafeti terziye b?rak...
(Albert Einstein)
Zaman insanlar? de?il, armutlar? olgunla?t?r?r.
(Necip Faz?l K?sakürek)
Parayla sat?n al?nabilecek kadar de?ersiz ?eylerin pe?inde ko?maya vaktim yok
(.)
Ak?l haz?r de?ilse, göz göremez
(Emilie Serge)
Ça??m?z?n hastal???n?n belirtileri, kafa ve kalbin bo?, midenin ise dolu olmas?d?r
(?)
Hayat? ya?aman?n iki yolu vard?r;
Biri hiç bir ?eyin mucize olmad???n? dü?ünmek,
di?eri ise, HER ?EY?N mucize oldu?unu dü?ünmektir.
(Albert Einstein)
Y?llar, günlerin hiç bir zaman bilemeyece?i bir çok ?eyi ö?retirler...
(Ralph Waldo Emerson)
?yi bir konu?mac?, etkili konu?mas?n? bilen de?il, gönlü bir inançla sarho? oland?r...
(Ralph Waldo Emerson)
Elime biraz para geçer geçmez, yeni kitaplar al?r?m.
Geriye kalan olursa, onunla da yiyecek ve içecek...
(Erasmus)
Yay?n do?rulu?u, e?rili?indedir
(Fethullah Gülen)
?nsan gençli?inde ö?renir, ya?l?l???nda anlar.
(Eschenbach)
Dehas?z çal??anlar çoktur, ama çal??mayan bir deha asla!
(Nicolaus Cybinsky)
?yi geçen bir gün nas?l mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.
(Leonardo da Vinci)
Az korkun, çok ümit edin;
Az yiyin, çok çi?neyin;
Az konu?un, çok ?ey ifade edin;
Az k?z?n, çok sevin;
?yi ?eyler sizindir...
(Lord Fischer)
Ba?kas?n? övmeyenlere, yerenlere, kimseden ho?nut olmayanlara bak?n; bunlar kimsenin be?enmedi?i insanlard?r.
(La Bruyere)
Pencereyi siz açarsan?z temiz hava gelir; ba?kas? açarsa cereyan olur.
(Lucill De Chazal)
Tembel insanlar daima yapacak bir ?eyler ararlar.
(Luc de Clapices)
Hiç bir insana rastlamad?m ki, onda ö?renilecek bir ?ey olmas?n.
(Alfred de Vigny)
Dü?üncelerinde inat ve ?iddet, aptall???n en aç?k belirtileridir.
(Bernard Barton)
?nsanlar ne kadar az dü?ünürlerse, o kadar fazla konu?urlar.
(?)
Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir.
(J. Stuart Mill)
E?er kekeme de?ilseniz, söylemek her zaman kolay, yapmak her zaman zordur.
(R. Lewton)
Sevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür.
(Miron de Lencos)
?nan?lmas? en zor dedikodular, aptallar?n belle?inde en uzun süre kalanlard?r.
(Delavigny)
Rüyalar? gerçekle?tirmenin en kestirme yolu, uyanmakt?r.
(J. M. Powe)
Cahil kimsenin yan?nda, kitap gibi sessiz ol.
(Mevlana)
?yi sözün asl?n bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz asl?n? anlamayan san?r bu söz benden gelir...
(Yunus Emre)
Ak?ll?lar istedikleri ?eyi, ak?ls?zlar ba?kalar?n?n istedi?ini ö?renir.
(?irazl? Sâdi)
Üzülmek, yar?n?n s?k?nt?s?ndan bir ?ey eksiltmez, sadece bu günün gücünü tüketir.
(A.J. Cronin)
Ak?ll? bir kafa daima, ona haks?z oldu?unu kan?tlayan üç budala bulur...
(Nicolaus Cybinsky)
Söylediklerinize dikkat edin; dü?üncelere dönü?ür...
Dü?üncelerinize dikkat edin; duygular?n?za dönü?ür...
Duygular?n?za dikkat edin; davran??lar?n?za dönü?ür...
Davran??lar?n?za dikkat edin; al??kanl?klar?n?za dönü?ür...
Al??kanl?klar?n?za dikkat edin; de?erlerinize dönü?ür...
De?erlerinize dikkat edin; karakterinize dönü?ür...
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönü?ür...
(Mahatma Ghandi )
Bu toplumda 'biliyor olmak' mutlak surette bir haks?zl??a maruz kalmak demektir.
Çünkü bilgi borçland?r?r, 'anlamak' zorunda b?rak?r. Cahil, ac?ma duygusu uyand?r?r.
Y?k?c?l??? ba???lan?r. Bu, onlar?n lüksüdür.
Oysa, ayd?n, bilgilenmek gibi ba???lanmaz bir suçtan müebbeden mahkûm edilmi?tir.
Bast??? yerde ot b?rakmayan cahili vicdan?n?n demir parmakl?klar? aras?ndan seyreder...
(Alev Alatl?)
Ba??m? tararken, saçlar?mdan ba?ka bir ?ey dü?ünmem...
(Clemenceau; ba?ar?s?n?n nedenini soranlara cevaben)
Gününü faydal? bir ?ekilde kullanmas?n? bilen bir insan için as?l mutluluk ak?am vaktinde gelir.
(Corneille)
Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.
(Mümin Sekban)
Yeteri kadar nedeniniz varsa, her ?eyi yapabilirsiniz.
(Jim Rohn)
Dualar?n?za dikkat edin, gerçekle?ebilirler.
(Emerson)
Ya ümitsizsiniz.
Ya da ümit sizsiniz.
Ya çaresizsiniz.
Ya da çare sizsiniz.
(Behçet Necatigil)
Yap?l?rken heyecan duyulmayan i?ler ba?ar?lamaz.
(Emerson)
?nsana olanlar de?il, o insan?n içinde olanlar önemlidir.
(Louis Mann)
?tfaiye ile ate? aras?nda tarafs?z kalamam!
(Winston Churchill)
Takdir görmeyen hayal güçlerimiz, zamanla midemizde ülser yapar.
(John Ciardi)
Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi de?ersiz hissettiremez.
(Eleanor Roosevelt)
Ö?rendiklerini bir saat gibi cebinde ta??; ikide bir saati oldu?unu göstermek isteyen insanlar gibi ortaya ç?karma; e?er birisi sana saati sorarsa söylersin;
ama her saat ba??nda saat kulesi gibi ötme!
(Lord Chesterfield)
Zirvelerde kartallar da bulunur, y?lanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, di?eri ise sürünerek gelmi?tir. Önemli olan nereye gelmi? oldu?unuzdan çok, nereden ve nas?l geldi?inizdir.
(Cenap ?ahabettin)
Bir fikri öldürmek istiyorsan, onu gere?inden fazla kelimeyle ifade et!
(Frank A. Clarck)
Sen neye haz?rsan, o da senin için haz?rd?r.
(Marc Victor Hansen)
Yemek esnas?nda çal?nan müzik, hem a?ç?ya, hem de kemanc?ya hakarettir...
(G.K. Chesterton)
Büyük insanlar?n idealleri, s?radan insanlar?nsa hevesleri vard?r.
(Washington Irving)
Hayatta en büyük e?lence ba?kas?n?n yapamazs?n dedi?ini yapmakt?r.
(Walter Bagehot)
?mkans?zl?k yaln?z sersemlerin sözlü?ünde bulunan bir kelimedir.
(Napoleon)
Elmas nas?l yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da ac? çekmeden olgunla?maz.
(Konfüçyüs)
?nsan, ne ise o olmay? reddeden tek yarat?kt?r.
(Albert Camus)
Bilim adam?n?n hayal gücü bildi?i yöntemlerle s?n?rl?d?r
(.)
(Nobel ödülü hakk?nda) Büyük bir ihtimalle, insanlar taraf?ndan bu kadar benimsenen bir ?ey ise, de?ecek bir ?ey de?ildir...
(MIK)
E?er dü?ündü?ümüz bildi?imizden çok daha az, bildi?imiz sevdi?imizden çok daha az, sevdi?imiz var olandan çok daha az ise, sonuçta kendimiz, gerçekte oldu?umuzdan çok daha az?z demektir.
(Leo Buscaglia)
?yi bir ö?retmen, kendisini yava? yava? gereksiz yapabilen biridir.
(Thomas J. Carruthers)
Paslanaca??m?za, y?pranal?m!
(R. Camberlang)
Ba??bo?luk, sersemlerin tatilidir...
(Lord Chesterfield)
Bütün yerler, gökten ayn? uzakl?ktad?r.
(Robert Burton)
Bir adama bir kitap satt???n zaman, ona yaln?z yar?m kilo ka??t, mürekkep ve tutkal satm?? de?ilsin; sen ona tamamen yeni bir ya?am satm?? oluyorsun...
(Christopher Morley)
Saadete erme maksad? d???nda insano?lunun felsefe yapmas? için hiç bir sebep yoktur.
(St. Augustine)
Tembellik insan? öyle sarar ve etkiler ki, çal??an bir insan?n, tembelli?in kurban? olmu? bir ki?iden daha çok dinlenme zaman? vard?r.
(Edmund Burke)
Söyleyece?in konuyu iyice kavra; kelimeler arkadan gelecektir.
(Marcus Porciu Cato)
Büyük adam olmaya lüzum yok, sadece adam olal?m yeter.
(Alfred Capus)
?lk tutkusunda kad?n a????n? sever; ondan sonrakilerde ise sevdi?i hep a?kt?r.
(Lord Byron)
Bir insan?n elinden geldi?i kadar insan olmas? muhte?em bir ?eydir.
(Catherine Roberts)
Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir; o engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.
(Horatius)
?nsan ancak kendisinin yerini, en a?a?? kendisi kadar doldurabilecek bir ba?kas?n?n bulundu?unu kabul ettikten sonra ak?llanmaya ba?lar.
(R.E. Byrd)
K?rd?m diyorsun zincirlerini...
Evet, köpek de çeker kopar?r zincirini,
Kaçar o da, ama halkalar? boynunda ta??yarak...
(Persius)
Büyük insan büyüklü?ünü, kendisinden küçük insanlara kar?? davran??lar?yla gösterir.
(Thomas Carlyle)
Kötülü?ün muzaffer olabilmesi için biricik ?art, iyi insanlar?n hiç bir ?ey yapmamas?d?r.
(Edmund Burke)
Iss?z yerlerde kendin için bir evren ol!
(Tibullus)
Okumak bir insan? doldurur, insanlarla konu?mak haz?rlar, yazmak ise olgunla?t?r?r...
(F. Bacon)
Ana ve babalar?n çocuklar?na ba???layabilecekleri en güzel miras, günlük zamanlar?ndan bir kaç dakikad?r.
(O.A. Batista)
Sahip olunabilmesi için, özgürlü?ün de s?n?rlar? olmas? gerekir.
(Nicolas Barleau)
S?k? bir ara?t?rma yap?l?rsa görülür ki, i?, herhangi bir e?lenceden çok daha az s?k?c?d?r.
(Charles Baudlaire)
Müzik, erkeklerin kalbinden ate?ler ç?karmal?, kad?nlar?n gözlerinden ya?lar ak?tmal?d?r.
(Ludwig Van Beethoven)
?nsanlar?n bu dünyada yapabildikleri en önemli,
en güzel ve en de?erli ?eylere biz "kitap" deriz.
(Thomas Carlyle)
Para iyi bir u?ak, kötü bir efendidir.
(F. Bacon)
Kumar oynaman?n en zarars?z ?ekli, bir bahçe küre?i ve bir paket tohumla olur.
(Dan Bennet)
Konfor, bir misafir olarak gelir, gitmemek için elinden geleni yapar, sonunda bizi esir ederek kal?r.
(Lee S. Bickmore)
Kütüphaneler yap?lmaz, onlar büyür.
(Augustine Birell)
"Bir ?eyler yapmal?y?m!", her zaman "Bir ?eyler yap?lmal?d?r!"dan daha çok sorun çözer.
(?)
Önyarg?lar, insanlar? birbirlerinden uzak tutmak için bilgisizlikten yap?lm?? zincirlerdir.
(Blessington Kontesi)
Umut iyi bir kahvalt? fakat fena bir ak?am yeme?idir.
(F. Bacon)
Bir adam?n küçüklü?ü hakk?nda ?undan daha hazin bir kan?t verilemez:
O, büyük adamlara hiç bir ?ekilde inanmaz..
(Thomas Carlyle)
Siz mektubunuzda, bana onun "imkans?z" oldu?unu söylüyorsunuz.
Bu sözcük Frans?zca de?ildir...
(Napoleon Bonapart)
Yeter derecede e?itime sahip olmal?s?n ki etraf?ndaki insanlar? gere?inden fazla büyük görmeyesin.
Fakat bilge olacak kadar da e?itim görmü? olmal?s?n ki, onlar? küçük görmeyesin.
(M.L. Boren)
Basit bir insan?n elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insan?n tembelli?inden çok daha de?erlidir.
(Baltasar Bracias)
Ba?kas?n?n izinde yürüyen, iz b?rakamaz.
(Joan I. Brannon)
Bir insan taraf tutmaya ba?lar ba?lamaz, dünyada da o kadar az ?eyi görmeye ba?lar.
(Heywood Braun)
Burada, kendinden daha yetenekli adamlar? toplama yetene?i olan bir adam yat?yor!
(Andrew Carneige; kendi mezar ta??ndan)
Bir tehlike an?nda gemiden uzakla?an fareler, geminin batmamas?n? bir türlü affedemezler.
(Wieslaw Brudzinski)
Herkes dünyada bir ?eyi tamamlamak için görevlendirilmi?tir.
(Martin Buber)
Deha yaln?zca uzun sab?r ve çal??mad?r.
(Flaubert Buffon)
Ba?kalar?n?n hayatlar?na güne? saçanlar, kendi ya?amlar?n? da nurland?r?rlar.
(Andrew Carneige)
Yalanlamak ve reddetmek için okuma!
?nanmak ve her ?eyi kabullenmek için de okuma!
Konu?mak ve nutuk çekmek için de okuma!
Tartmak, k?yaslamak ve dü?ünmek için oku!
(F. Bacon)
Terbiyeli adam, terbiyesizle geçinmesini bilendir.
(Odison Mizner)
Nas?l gerçek ahlak sahipleri ahlaka fazla ald?rmazlarsa, gerçek belagat da iyi konu?maya ald?rmaz.
(Moliere)
Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmakt?r.
(Moliere)
Çeneni çal??t?rmadan önce, kafan?n motorlar?n?n çal???p çal??mad???n? kontrol et!
(Dale Carnegie)
Ah ?u insanlar! Daha bir solucan yapamazken, nice nice ilahlar yaratt?lar!
(Montaigne)
?nsan konu?aca?? ?eyden k?rk kat fazlas?n? bilmiyorsa, konu?mamal?d?r.
(Dale Carnegie)
E?itimin amac?, kafay? bir rezervuara çevirmek de?il,
onu canl? bir çe?me haline sokmak olmal?d?r.
Yaln?z içeriye pompalanmakla dolan bir kafa,
d??ar?ya pompalamakla derhal bo?alabilir.
(M. Mason)
Her ?eyi ezbere bilmek, bilmek demek de?ildir.
(Montaigne)
Gelece?in insan?, yaln?zca neyi bilmek istedi?ini bilebilmek için bile pek çok ?eyi bilen bir insan olma ihtiyac?n? duyacakt?r.
(Shepherd Mead)
Bir insanda, kendini yüksek görme, h?rs ve ?ehvet varsa, bunlar, konu?urken so?an yemi? gibi kokar.
(George Meredith)
Hak edilmemi? alk??, kalp para gibidir.
Toplayana er geç zarar verir.
(Montaigne)
Mutluluk varaca??m?z bir istasyon de?il,
bir yolculuk ?eklidir.
(Montesquieu)
Ba?ar?n?n ?artlar?, bilmek, istemek, cüret etmek ve susmakt?r.
(Axel Munthe)
Köpektir zevk alan sayyâd-? bî-insâfa hizmetten
(?nsafs?z avc?ya hizmetten zevk alan köpektir)
(Nam?k Kemal)
Gönlü ayd?n bir ki?iye kul olmak, padi?ahlar?n ba??na tâc olmaktan iyidir.
(Mevlana)
?nsanlar, benim ustal???m? elde etmek için ne kadar s?k? çal??t???m? bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir ?ey olmad???n? anlarlard?r.
(Michelangelo)
Yüksek olan? sevmek, biraz da yüksek olmak demektir.
(Neches)
Belle?i çok kuvvetli olan pek çok insan s?rf bu nedenden ötürü orijinal bir dü?ünür olmaz.
(Nietzeche)
Amerika, insanlar?n idman olsun diye her gün on mil yürüdükten sonra, asansörle birinci kata ç?kt?klar? tek dünya ülkesidir.
(Orben's Current Comedy Dergisi)
Bilge olan kendisine sorar,
Kaç?k olan ba?kalar?na...
(Henry Ornold)
Baz? insanlar vard?r, mümkün olmayan ?eyleri ba?armak için bütün ömürlerini verirler.
Fakat mümkün olan? yapmak için bir dakikalar?n? harcamazlar.
(Nüvit Osmay)
Bilimsel bir e?itim gören bir doktor mükemmel bir teknisyen olabilir.
Fakat yaln?z hümanist bir e?itim onu bir insan yapabilir.
(Louis Pasteur)
Cehennemde ate? yoktur, her insan ate?ini bu dünyadan götürür.
(Pir Sultan Abdal)
Biraz bilmek tehlikelidir.
Ya derinliklerden iç ya da bilgeli?in tad?n? tatmaya kalkma!
Çünkü s?? sular beyni zehirler, bol sular insan? temizler.
(Pompey)
Kelimeler yapraklara benzer.
Onlar?n bol oldu?u yerde anlam meyveleri nadirdir.
(Pompey)
Herkesin istedi?ini yapabilece?i bir yerde hiç kimse istedi?ini yapamaz.
(Frankin Delano Roosevelt)
?nsanlar ömür k?sad?r derler ama, yine de onu k?saltmak için ellerinden geleni yaparlar.
(Jean Jacques Rousseau)
?unu unutma ki, bu dünyada en güzel ?eyler, en gereksiz ?eylerdir.
Tavusku?u ve zambak gibi...
(John Ruskin)
Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz, ele?tirin.
Basit bir adam? dost edinmek isterseniz, methedin.
(Sadi)
Çok az ?eye sahip olan insan de?il, as?l çok ?eyin özlemini çeken insan fakirdir.
(Seneca)
Y?lda üç veya dört kereden fazla dü?ünen çok az ki?i vard?r. Size bunu söyleyen ben bile ünümü haftada iki veya üç kez dü?ünmekle yapm???md?r.
(Geoge Bernard Shaw)
Di? a?r?s? çekenler, di?leri sa?lam olanlar?;
yoksulluk çekenler paras? bol olanlar? mutlu san?rlar.
(Geoge Bernard Shaw)
Ele?tirmenlerin sözlerine ald?rmay?n,
?imdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemi?tir.
(Sibelius)
Tembel bir dima?, ?eytan?n çal??ma odas?d?r.
(Samuel Smiles)
Bilgi adas? ne kadar büyük olursa, hayret k?y?s? da o kadar büyük olur.
(Ralph Sockman)
Eflatun'u severim, ama gerçe?i ondan çok severim.
(Sokrates)
Hastal?kla ilgili çok fazla kitap okuyan bir insan, günün birinde bir dizgi hatas?ndan ölebilir.
(Jonathan Swift)
Yeryüzünde açl?ktan ölenlerin say?s?, tokluktan ölenlerden çok daha azd?r.
(Theognis)
Cennet ve cehennemle ilgili ileri geri laf söylemek istemem;
çünkü ikisinde de dostlar?m var.
(Mark Twain)
Ya?mur duas?na ç?kmadan önce,
meteorolojinin kay?tlar?n? kar??t?rmak her zaman faydal?d?r.
(Mark Twain)
Dü?ünür; yeniden dü?ünen ve ?imdiye kadar üzerinde dü?ünülmü? ?eylerin asla yeterince dü?ünülmemi? oldu?u kan?s?na varan kimsedir.
(Paul Valery)
Kendimizden ne kadar habersiz oldu?umuzu, yazd?klar?m?z? yeniden okurken anlar?z.
(Paul Valery)
Söylediklerini kabul edemem,
ama konu?ma hakk?n? ölene kadar desteklerim.
(Voltaire)
Uzun zaman devam eden bir anla?mazl?k, her iki taraf?n da haks?z oldu?unu gösterir.
(Voltaire)
Yaln?z budala insanlar tatillerinden büyük ?eyler beklerler.
(Jenifer Ward)
Bir t?rt?l?n üzerine basan, bir k?rlang?ç öldürmü? demektir.
(Erick G. Wickenburg)
Dü?en bir ç??da hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.
(Oscar Wilde)
E?er bir insan bir kitab? okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk alm?yorsa, o kitab? okumu? olmas?n?n bile hiç bir de?eri yoktur.
(Oscar Wilde)
Tanr? için k?r?k bir kalbi onarmak kolayd?r.
Yaln?z insan onu bütün parçalar?yla O'na verirse.
(Oscar Wilde)
E?er bir ?eyi yazmak ve alt?na imzan? koymak istemiyorsan,
o ?eyi sak?n söyleme.
(Earl Wilson)
Yeteneklerin en fazla geli?ti?i zaman,
insan?n bütün bir dünyay? kar??s?na ald??? zamand?r.
(Mary Wollstonecraft)
Çok mal harams?z, çok söz yalans?z olmaz.
(Yunus Emre)
Derinden A?k Sözleri
Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni.
Yalanlar bitmez dudaklar susmay?nca sevgi olmaz gözler ???l ???l bakmay?nca
Seni Günde bir kere dü?ünüyorum , o da 24 saat sürüyor...
Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor
Bu dünyada 6 milyar insan var, 2999999999 milyonu uyuyor, 1000000000 u yemek yiyor, 2000000000 u uyuyor, 1 güzel k?z da mesaj okuyor..
En a??r isçi benim . Çünkü 24 saat seni dü?ünüyorum.
Seni sevecek kadar ya?asayd?m ölümsüz olurdum
Rüyalar?n en güzelini görürken Allah'?n seni korumas? için gönderdi?i mele?in kanatlar? öyle büyük olsun ki;en masum an?nda sana kimseler zarar veremesin
Umutlar?n?n bitti?i yerde dü?lerine sar?l;dü?lerini payla?acak birini ararsan ben buraday?m
B?Z NE KADAR KIRMIZI PABUÇLU SIRIN KIZLARLA DANS ETMES?N? B?LMESEK DE, KARTAL'IN B?LE UÇMADI?I, ?AH?N'?N B?LE YUVA YAPMADI?I YERDE, ?EYTAN'LA DANS ETMES?N? B?L?R?Z..
SEN? TANIMADAN ÖNCE BEN DE??LD?M, SEN? TANIDIKTAN SONRA BENDEK? BENS?ZL???N ASLINDA SENS?ZL?K OLDU?UNU ANLADIM..
Ne seni unutacak kadar zaman geçenek, nede geçen zaman seni unutturmaya yetecek, b?rak?p gitsem de unuturum sanma, zaman al??may? ö?retir, unutmay? ASLA...
DALGALAR KIYIYA ÇARPARKEN SU SÖZÜ SÖYLER;SEN? SEV?YORUM...
Yabanc? binalar önünden gidiyorum sessiz, içimde bir ses var benden sessiz
Bataryas? zay?f rüyalar?m?z?n kapsama alan? d???nda kalan kesimlerine ?ebeke hatas? sebebiyle ula?amad?k. Simdi yüre?imde fule çeken hatlar?mla seni çoook seviyorum
Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara Gotursun, sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün..
UNUTMA, UNUTULANLAR, UNUTANLARI, ASLA UNUTMAZLAR..
Lay?k oldu?un yer seni kabul etmese bile, Giydi?in gelinlik yerine kefen olsa bile,
Ard?ndan gözya?? dökenin olmasa bile, Bekleme art?k dönmem sana, Gözümde dinmeyecek ya??m olsan bile..
B?R KELEBEK UÇURDUM SANA DO?RU.DA?LARI DEN?ZLER? ASTI, SEN? BULDU SANA MUTLULUK SUNDU.H?SSETT?N MI SÖYLE ÖYLES?NE DER?NDEN ÖYLES?NE ?ÇTEN??
Gözlerin bu sevdan?n en güzel haliydi beni kendine a??k edece?in her halinden belliydi yaram derindir a?k?n için da?lar? delerim...
DOST VURULUNCA DE??L, "unutulunca ÖLÜR" VE B?Z SEVD?KLER?M?Z? KIR Ç?ÇE?? G?B? AVUCUMUZDA DE??L, KURSUN YARASI G?B? YÜRE??M?ZDE TA?IRIZ.!!
Sen çölde tek bir çiçek olsayd?n seni kurutmamak için ömür boyu a?lard?m prensesim....!!!
O boncuk gözlerini izlemek Ortaköy'den Bo?az? izlemekten bin kat daha iyi..
Bize Ad?yamanl? Derler Biz K?rm?z? Pabuçlu K?zlarla Dans Etmeyi Bilmeyebiliriz Ama ?ahinin Yuva Yapamad??? Yerlerde Ölümle Dans Edebiliriz..
Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsa da ölüm, u?runda ölmeye de?er gülüm..
Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz, sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.
Kim bilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kim bilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni 'EBED?YEN SEVECE??M'
Bir gün bir rüzgar eserse oralara.Benim sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na unutma sende bana bir tutam sevgi yolla.
Dünyan öyle bir karars?n ki, seni ayd?nlatan tek ???k gözlerim olsun
Sevmek ölmektir bence , ben de sevmi?tim ölmeden önce
Sari giyer güne? olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kim bilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun.
Gözlerin Nehir, Kirpiklerin Köprü Olsun, Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun, Dü?tü?üm O Yer DUDAKLARIN OLSUN...
Yaln?zl?k gecelerin, Ümit bekleyenlerin, Hayal çaresizlerin, Ya?mur sokaklar?n, Tebessüm dudaklar?n, Sen ise yaln?z benimsin bir tanem...
E?er beni bu sokakta, bu semtte, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim...
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Gün bir gün, sevdalanm?? geceye gecede yakamoz dü?ürmü? denize o günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? ta ki güne? tutulup gölge dü?ürene dek sevdalara..
E?er çölde bir çiçek olsan; seni kaybetmemek ; için göz ya?lar?mla sulard?m E?er gözümdeki bir damlayan olsayd?n; seni kaybetmemek; için hiç a?lamazd?m..
Gece midir insani hüzünlendiren, yoksa insan midir hüzünlenmek için geceyi bekleyen?gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?
Önce dü?tü?ümde kalkmay? ö?rendim sonra aleve dokundu?umda ac?y? sevmeyi ö?rendim sevilmeyi sonra terk edilip beklemeyi sayende unutulmay? da ö?rendim her ?eyi ö?rendim de yaln?z unutmay? ö?renemedim.......
Üstüne `seviyorum` yazd???m bir ka??ttan, sandal yap?yor, dereye b?rak?yorum. ister yüzsün, ister bats?n, ister bir çal?ya tak?ls?n o ka??t sandal, hep derenin bir yerinde olacak biliyorum..
Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parçalayacak kadar asildir.
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:geçim giden zaman.
Seni benim kadar sevenler , sana benim kadar hasret kals?n.
Sen elimden tutunca, deniz basard? içimi. Sen elimden tutunca, yüre?im ye?il yosunlara tak?l?p günlerce dip ak?nt?lar?n?n pe?is?ra gitmek isterdim.
Yana??na konan kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yönünü rüzgara dön yeter. Çünkü ben o rüzgarday?m...
Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yarin sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...
A?k bir elma sekeridir. ?ekeri yersin sap? kal?r...
Rüyalar?n? gül yapraklar?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin..
Y?llar vard?r nas?l geçtigini bilmezdim, bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, iste o ani senle ya?ad?m senle sevdim.
Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede...
Yaprak döken gençli?imin satir aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine alinmi? suskunlu?umun bas harflerisin.
Utan?r?m , söyleyemem yasad???m yaln?zl??? , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.
Yan?nda benden yak?n ba?ka biri de olsa , her ?eyi inkar etmi? inand?rm?? olsan da , ve ona duygulanm?? sevdalanm?? olsan da , biliyorum bu gece beni dü?üneceksin.
Sevgimiz yava? yava? süzülen çisil ya?mur gibi ama ?rmaklar? ta??ran cinsten...
Seni dü?ünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur kir ?eytanin baca??n? birken beni hat?rla , bir sonbahar serinli?inde...
Sert rüzgarlar karanl?k geceleri severmi? , aynen benim seni sevdi?im gibi.
Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni.
Rüyalar?n en güzelini görürken Allah'?n seni korumas? için gönderdi?i mele?in kanatlar? öyle büyük olsun ki;en masum an?nda sana kimseler zarar veremesin
Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yarin sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...
Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede.

#2481

 
© 2015
AŞK