Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Derinden Vuran Sözler

En Güzel Derinden Vuran Sözler Sayfas? -
A?k? tan?d???nda, yarat?c?y? da tan?rs?n. Fox Kabilesi
A??k oldu?umda sad?k olurum, çünkü a??k olurum. Oscar Wilde
Sevgililerine a?klar?n? itiraf eden kad?nlar, en az seven kad?nlard?r...
Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duygular? payla?anlar anla?abilir Mevlana
A?k hükmetmez; terbiye eder. Goethe l Ar?lar bile en tatl? bal?n zehirli çiçeklerde oldu?unu bilir. John Keats
A?kta her zaman bir öpen, bir de yana??n? uzatan vard?r. Frans?z atasözü
"Arzu edilenden ziyade arzu etmeye a????z." F.Nietzsche
"...Güzelli?in on para etmez Bu bendeki a?k olmazsa..." A??k Veysel ?at?ro?lu
"Ölümdür tek ba??na ya?anan a?k iki ki?iliktir.." Ataol Behramo?lu
A??k oldu?umda sad?k olurum, çünkü a??k olurum. Oscar Wilde
A?k akl?n en soylu zaaf?d?r. John Dryden
A?k konusunda yanl?? seçimden söz etmek hatal?d?r, zaten seçim varsa o yanl??t?r. Marcel Proust
A?k:c iddi bir ak?l hastal???. Platon l A??k olmay? beceremeyen ya? çekmeyi ö?renmek zorundad?r. Goethe
A?k melankolinin bir türüdür Robert Burton
A?k dünyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan yarat?lm??t?r. Bailey
?nsan kalbindeki gerçek a?k dört nala giden bir at gibidir ne dizginden anlar ne de söz dinler. Konfüçyus
A?k kad?n?n hayat?nda bütün bir romand?r erkekte ise yaln?z bir bölümdür. M. Da Stael
Ne seninle ya?ayabilirim ne de sensiz. Ovidius l A?k? tan?d???nda, yarat?c?y? da tan?rs?n. Fox Kabilesi
?T?RAF ETMEL? M? YOKSA...
Balzac: ?lk a?k a?? gibidir. ?nsan?n ikincide hastalanmas?n? önler..
Rousseau: A?k mektubuna ba?larken ne söyleyece?imizi bilemeyiz. Bitirirken de ne yazd???m?z?n fark?nda olmay?z....
Shakespeare: Sevgililerine a?klar?n? itiraf eden kad?nlar, en az seven kad?nlard?r...
Eflatun: A?k, en tehlikeli bir ruh hastal???d?r...
Aziz Nesin: Yenilen taraf a??k olur... Kaynakwh webhatti.com:
Yakup Kadri: Hiçbir kad?n yoktur ki "Seni Seviyorum" sözü kar??s?nda hissiz kals?n...
Katherine Hepburn: A?k? bilenler normal kad?nlard?r...
Oscar Wilde: Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmas?n? ister...
?ngiliz Atasözü: A?k için evlenen Ist?rapla ya?ar....
Kontes Nathalie: A?k, bir ki?inin yarar?na, iki ki?inin ortakl???d?r...
Paul Geraldy: Sevmek güzeldir. Bir daha sevmemek daha güzeldir...
Marcel Proust: A??k olmayanlar, mükemmel bir erke?in s?radan bir kad?n yüzünden niçin ?zd?rap çekti?ini anlayamazlar.
Size istedi?im ?eyi yapt?rmam?n tek yolu size istedi?iniz ?eyi vermektir. Dale Carnegie
Hiçbir yeri sadece ben istedi?im için verimli bir çal??ma mekan? haline getiremem. ?nsanlar?n, kendileri istedikleri için çal??malar?n? sa?lad???n?z yerde full kapasite ile yürüyen bir çal??ma ve verimli üretim vard?r. Charles H. Steinway
Beni heyecanland?ran ve hep devam etmemi sa?layan elimizdeki gelece?e meydan okuma gücüdür. Yoshihisa Tabuchi
Her insan arada bir motive olur. Birisi otuz dakika için bir di?eri ise otuz gün boyunca motive olabilir ama otuz y?l boyunca motive olan insan ba?ar?l? olur. Edward B. Butler
Dünyadaki en büyük banka soygununu motivasyonunu kaybeden bir adam ya?am??t?r. Her?eyini kaybetmi? bir insan bile motivasyon ile tekrar ba?ar?l? olabilir. H. W. Arnold
Güçsüz bir k?v?lc?m?n bir yang?n ba?latamayaca?? gibi ruhsuz insanlar motive olamazlar. Güçlü istekler günlük çal??man?zdaki eforu ate?ler ve i?lerinizi zevkli k?lar. Stanley Baldwin
Ba?ar?; fikir ve motivasyonun birle?imiyle olu?ur. Thomas J. Watson
Bildi?iniz ba?ar?l? insanlar? innceleyin; çevresine de yayd??? bir motivasyon enerjisi oldu?unu göreceksiniz. Yapt??? i?lerde heyecanl? olmakla kalmazlar sizi de heyecanland?r?rlar. Paul W. Ivey
Övgü; iyi adam? daha iyi, kötü adam? daha kötü yapar. Thomas Fuller
Çok iyiyi amaçlamak motive, kusursuzu amaçlamak ise demoralize eder. Dr. Harriet Braiker
Alelade bir giri?im, giri?imsiz bir mükemmellikten çok daha iyidir. Baltasar Gracian
?çinizdeki motivasyon ate?ini canlad?ramazsan?z patronunuz sizi yakar. Vince Lombardi
Küçük bir k?v?lc?m büyük bir yang?na sebep olabilir. Dante
Para o kadar da önemli de?ildir bir parmak ??klatmas?yla elde edilebilir. C.P. Snow
?nsan do?as?ndaki en derin prensip takdir edilme iste?idir. William James
?nsiyatif, do?runun söylenmeden yap?lmas?d?r. Irving Mack
Güdülenmenin enerjisi tüm ça?larda mucizeler yaratm?? ve herzaman yüksek bir karaktere sahip olman?n kayna?? olmu?tur. Samuel Smiles
?stekli olmak kontrol alt?ndaki bir yang?n? ifade eder. Norman Vincent Peale
?nsana olanlar de?il, o insan?n içinde olanlar önemlidir.
Louis Mann
Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi de?ersiz hissettiremez..
Eleanor Roosevelt
Elmas nas?l yontulmadan kusursuz olmaz ise;
insan da ac? çekmeden olgunla?maz....
Konfüçyüs
Güç ve güveni hep d???mda arad?m. Ama bunlar insan?n içinden gelir. Ve her zaman oradad?rlar. Sigmund Freud
Hiç kimse ba?ar? merdivenine elleri cebinde t?rmanmam??t?r. Konfüçyüs
Siz kendinize inan?n, ba?kalar? da size inanacakt?r. Montaigne
Uçurtmalar, rüzgar kuvvetiyle de?il, bu kuvvete kar?? uçtuklar? için yükselirler. William Churchill
Damlayan su ta?? deler. Ta?? delen suyun gücü de?il, damlalar?n süreklili?idir. Latin Atasözü
E?er a?aca ç?kmak istiyorsan?z, y?ld?zlara ç?kmaya niyet edin, ba?ar?rs?n?z. Konfüçyüs
Büyük felaketler büyük insanlar?n yeti?ti?i okuldur. Napoleon
Onlar?n pe?inden gidecek cesaretiniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir. Walt Disney
?nsano?lunun içinde uyuyan güçler vard?r. Kendisi bile ?a??r?r. Çünkü bu güçlere sahip oldu?u akl?ndan bile geçmez. Bu güçleri uyand?r?p eyleme geçebilirse, o ki?inin hayat?nda büyük bir devrim olurdu. Swette Marden
Harikulade ?eyler ancak içlerindeki bir ?eyin ko?ullar?n üzerinde oldu?una inanma cesareti gösterenler taraf?ndan yap?lm??t?r. Bruce Barton
Kaplumba?aya dikkat et! Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebilir. James B. Conant
Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür. Alfred North Whitehead
De?i?imi ba?latanlar?n ilk i?i, al??kanl?klar? ortaya ç?karmakt?r; onlar? de?i?tirmeye çal??mak de?il. Gary Hamel
Beni y?kamayan her?ey beni güçlendirir. Nietsche
Mucize, enerjinizi korkular?n?za de?il rüyalar?n?za verdi?iniz zaman ba?lar.
Yüzeyde hazine bulamazs?n?z.
Her sey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur. Frans?z Atasözü
?nsano?lunun yapacaklar?, hayal ettikleri ile s?n?rl?d?r. Arthur C. Clarke
Güçlü olan zay?f yan?n? herkesten daha iyi bilendir; daha güçlü olan, zay?f yan?na hükmedebilendir.
?mkans?zl?k yaln?z sersemlerin sözlü?ünde bulunan bir kelimedir. Napoleon
Hayatta en büyük e?lence ba?kas?n?n yapamazs?n dedi?ini yapmakt?r. Walter Bagehot
Bir kez de korkunu yen, zaferi güzeldir.
Yeterli zaman?m yok deme... Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci'nin de günleri 24 saatti...
Hakk?yla ba?lat?lan bir giri?im, gereken her?ey kazan?lana dek b?rak?lmamal?d?r.
Kolay kazan?lan zaferler ucuzdur. Kazanmaya de?er olanlar ise zorlu bir sava??n sonunda gelir.
Ne zaman bir sorunum olsa, ya?am?mdaki kötü bir an? an?msar ve "Bununla ba?a ç?kabilmi?tim. ?u an kar??la?t???m zorluk bundan çok daha hafif, bunu da halledebilirim."derim.
Karamsar olmak zor de?il. Zor olan, ç?lg?n bir firt?nadan sonra gökku?a?? gibi gülümseyebilmektir.
En büyük zaferimiz dü?memek de?il, dü?tü?ümüz zaman aya?a kalkmam?zd?r.
Yapamayaca??n ?eylerin, yapabileceklerini engellemesine izin verme. John Wooden
Sorun, ne kadar derine dü?tü?ün de?il, dü?tükten sonra nereye z?playaca??nd?r.
Büyük hayaller, ço?u kez eri?ebilece?inizden o kadar uzaktad?r ki ümitsizli?e kap?labilirsiniz. Ama gerçekle?tirece?iniz her küçük hedef, size bir sonrakini deneme güvenini verir.
?lk seferde ba?aramazsan?z, tekrar tekrar deneyin, sonra vazgeçin. Hemen vazgeçmek, akl?n? kullanmamaktan ba?ka bir ?ey de?ildir.
Yenilmek ama yinede teslim olmamak... Zafer budur.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez. Bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurumun kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Sizi tatl? k?lacak kadar yeterli mutlulu?unuz olsun, güçlü k?lacak kadar ac? deneyiminiz, insan k?lacak kadar üzüntünüz, ve sizi mutlu k?lmaya yetecek kadar umudunuz olsun.
Daima kendinizi ba?kalar?n?n ayakkab?lar?na koyun. E?er ayaklar?n?z ac?yorsa, o ki?ininkiler de ac?yordur. En mutlu ki?iler, her?eyin en iyisine sahip olanlar de?ildir, onlar kar??lar?na ç?kan her?eyin de?erini en iyi bilenlerdir.
Mutluluk; a?layanlar, incinenler, ara?t?rma yapanlar, ve çabalayanlar için vard?r, çünkü böyle insanlar hayatlar?na giren her insan?n önemini takdir edenlerdir.
Kahkaha ruhun dans?d?r.
Pek çoklar? mutlulu?u insandan daha yüksekte ararlar, baz?lar? da daha alçakta. Oysa mutluluk insan?n boyu hizas?ndad?r. Konfiçyüs
?yi geçirilmi? bir günün, mutlubir uyku getirmesi gibi; iyi ya?anm?? bir hayat da mutlu bir ölüm getirir. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Ayakkab?lar?m olmad??? icin üzülürdüm, ta ki sokakta ayaklar? olmayan adam? görene kadar Balzac
Karamsar olmak zor de?il. Zor olan, ç?lg?n bir firt?nadan sonra gökku?a?? gibi gülümseyebilmektir.
Benim mutlulu?um ?undan ileri geliyor: Sahip oldu?um ?eyler için seviniyor, Sahip olamad???m ?eyler üzerinde dü?ünmüyorum.
Gülmek için mutlulu?u beklersen tebessüm bile edemeden ölürsün.
Bol bol gülümse, hem maliyeti s?f?rd?r, hem de bedeline paha biçilmez...
Ba?ar? istedi?ini elde etmek, mutluluk ise elde etti?ini sevmektir...
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez. Bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurumun kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, ak?ll? ise o'nu ayaklar?n? alt?nda arar

#2479

 
© 2015
AŞK