Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Descartes Sözleri

En Güzel Descartes Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Descartes Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Descartes Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Rene Descartes Sözleri ;
* E?er gerçe?i gerçekten bilmek istiyorsan, ya?am?nda bir kez olsun bütün ?eyler hakk?nda ?üphe et.
* Kesin olan bir ?ey var. Bir ?eyin do?rulu?undan ?üphe etmek.
?üphe etmek dü?ünmektir.
Dü?ünmekse var olmakt?r.
Öyleyse var oldu?um ?üphesizdir.
Dü?ünüyorum, o halde var?m.
?lk bilgim bu sa?lam bilgidir.
?imdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden ç?karabilirim.
* Tanr?'n?n bilgisinin mükemmel olmas? ve onun aldanmaz ve aldatmaz olmas? inanc?, vahyin temelini olu?turur.
* Aldatmaz oldu?u için de Tanr?'n?n bildirdi?i do?rudur.
* Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.
* Dü?ünüyorum, o halde var?m. (Cogito, ergo sum; je pense, donc je suis.)
* ?yi kitaplar okumak, geçmi? yüzy?llar?n en iyi insanlar?yla sohbet etmek gibidir.
* Kesin olan bir ?ey var. Bir ?eyin do?rulu?undan ?üphe etmek. ?üphe etmek dü?ünmektir. Dü?ünmekse var olmakt?r. Öyleyse var oldu?um ?üphesizdir. Dü?ünüyorum, o halde var?m. ?lk bilgim bu sa?lam bilgidir. ?imdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden ç?karabilirim.
* Bizim ç?k?? noktam?z bireyin subjektivitesidir... Ç?k?? noktam?zdan bak?ld???nda 'dü?ünüyorum öyleyse var?m' gerçe?inden ba?ka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmal?d?r. Bu gerçe?i kavramak basittir, zira bireyin varl???nda mevcuttur.
* ?lk olarak, aç?k bir ?ekilde bilmedi?im bir ?eyi asla do?ru olarak kabul etmem. ?kinci olarak, do?ru çözüme ula?mak için inceledi?im konuyu mümkün oldu?u ölçüde küçük parçalara ay?r?r, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten ba?layarak büyü?e do?ru ad?m ad?m ilerleyerek dü?üncelerimi netle?tirmeye çal???r?m. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.
* Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafizi?e uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.
* Tanr?'n?n varl???, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.
* Felsefe sözünden "bilgeli?i inceleme" anla??l?r. Bilgelikten de yaln?z i?lerimizde ölçülülük de?il, ayn? zamanda hayat?m?z? sürdürebilme, sa?l???m?z? koruma ve bütün zanaatlar?n icad? için de insan?n bilebildi?i bütün ?eylerin tam bir bilgisi anla??l?r. Bu bilginin böyle olmas? için de onun ilk nedenlerden ç?kar?lm?? olmas? gereklidir. Böylece bu bilgiyi edinme yolunu ö?renmek için (-ki as?l felsefe budur) bu ilk nedenleri, yani ilk ilkeleri aramakla i?e ba?lamak gerekir. Bu ilkelerde de iki ko?ul bulunmaktad?r. Birincisi; bu ilkeler o kadar aç?k ve apaç?k olmal?d?r ki insan akl? onlar? dikkatle incelemeye koyuldu?unda do?ruluklar?ndan ?üphe etmesin. ?kincisi; geriye kalan ba?ka bütün nesneler var olmad??? hâlde dahi ilkeler bilinebilmeli, fakat buna kar??l?k, ilkeler var olmay?nca ba?ka ?eyler bilinmemelidir. Bundan sonra da ilkelere ba?l? olan ?eylerin bilgisini öyle ilkelerden ç?karmal?d?r ki yap?lan dedüksiyonlar?n bütün devam?nca apaç?k olmayan hiçbir ?eye rast gelinmesin. (Felsefenin ?lkeleri-MEB Yay?nlar?-Çev.: Mehmet Karasan-s.5-6)
* Hakikatte ancak ve yaln?z Tanr?'d?r ki tam olarak bilgedir, yani her ?eyin hakikati hakk?nda tam bilgisi vard?r; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakk?nda az ya da çok bilgi sahibi olduklar? ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayaca?? hiçbir ?ey bulunmad???n? san?yorum. (Felsefenin ?lkeleri-MEB Yay?nlar?-Çev.: Mehmet Karasan-s.5-6)
* Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekli?i kan?tt?r kan?tlamak dü?ünmeyi gerektirir.
* ?üpheyi, asla i?lerimizi sevk ve idarede kullanmamal?y?z.

#2854

 
© 2015
AŞK