Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Descartes Sözleri

E?er gerçe?i gerçekten bilmek istiyorsan, ya?am?nda bir kez olsun bütün ?eyler hakk?nda ?üphe et.

Önemli olan ak?ll? olmak de?il, akl? yerinde ve zaman?nda kullanmakt?r.

Dü?ünüyorum, o halde var?m.

Akl?n ö?ütledi?i her?eyi tutkuya kap?lmaks?z?n yerine getirmek için sa?lam bir kararl?l?k gerekir. Bence erdem, bu karar sa?laml???d?r.

Unutma, sana ???k tutanlara s?rt?n? dönersen; görece?in tek ?ey kendi karanl???nd?r.

Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekli?i kan?tt?r kan?tlamak dü?ünmeyi gerektirir.

?üpheyi, asla i?lerimizi sevk ve idarede kullanmamal?y?z.

?yi kitaplar okumak, geçmi? yüzy?llar?n en iyi insanlar?yla sohbet etmek gibidir.

Unutma, Sana I??k tutanlara s?rt?n? dönersen, görece?in tek sey kendi karanl???nd?r.

?yi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmakt?r.

Kesin olan bir ?ey var. Bir ?eyin do?rulu?undan ?üphe etmek. ?üphe etmek dü?ünmektir. Dü?ünmekse var olmakt?r. Öyleyse var oldu?um ?üphesizdir. Dü?ünüyorum, o halde var?m. ?lk bilgim bu sa?lam bilgidir. ?imdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden ç?karabilirim.

Tanr?'n?n varl???, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafizi?e uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

Aldatmaz oldu?u için de Tanr?'n?n bildirdi?i do?rudur.

Tanr?'n?n bilgisinin mükemmel olmas? ve onun aldanmaz ve aldatmaz olmas? inanc?, vahyin temelini olu?turur.

Hakikatte ancak ve yaln?z Tanr?'d?r ki tam olarak bilgedir, yani her ?eyin hakikati hakk?nda tam bilgisi vard?r; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakk?nda az ya da çok bilgi sahibi olduklar? ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayaca?? hiçbir ?ey bulunmad???n? san?yorum.

Felsefe sözünden "bilgeli?i inceleme" anla??l?r. Bilgelikten de yaln?z i?lerimizde ölçülülük de?il, ayn? zamanda hayat?m?z? sürdürebilme, sa?l???m?z? koruma ve bütün zanaatlar?n icad? için de insan?n bilebildi?i bütün ?eylerin tam bir bilgisi anla??l?r. Bu bilginin böyle olmas? için de onun ilk nedenlerden ç?kar?lm?? olmas? gereklidir. Böylece bu bilgiyi edinme yolunu ö?renmek için (ki as?l felsefe budur) bu ilk nedenleri, yani ilk ilkeleri aramakla i?e ba?lamak gerekir. Bu ilkelerde de iki ko?ul bulunmaktad?r. Birincisi; bu ilkeler o kadar aç?k ve apaç?k olmal?d?r ki insan akl? onlar? dikkatle incelemeye koyuldu?unda do?ruluklar?ndan ?üphe etmesin. ?kincisi; geriye kalan ba?ka bütün nesneler var olmad??? hâlde dahi ilkeler bilinebilmeli, fakat buna kar??l?k, ilkeler var olmay?nca ba?ka ?eyler bilinmemelidir. Bundan sonra da ilkelere ba?l? olan ?eylerin bilgisini öyle ilkelerden ç?karmal?d?r ki yap?lan dedüksiyonlar?n bütün devam?nca apaç?k olmayan hiçbir ?eye rast gelinmesin.

#1186

 
© 2015
AŞK