Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dini Sözler

En Güzel Anlaml? Dini Sözler K?sa 2014 Sayfas? - Sayfam?zda sizler için amatör ve ünlü ki?ilerin söylemi? olduklar? birbirinden güzel de?i?ik ve yeni k?sa dini dözler facebook twitter sayfalar?n?z için haz?rlanm??t?r.
1 ?ikâyetçi olup a?lad???m nice günler oldu. Zaman geldi ki, a?lad???m günlere a?lad?m. Hazreti Ebû Bekir Rad?yallahu anh
2 ?nand???n?z gibi ya?amazsan?z ya?ad???n?z gibi inanmaya ba?lars?n?z. Hazreti Ömer Rad?yallahu anh. islami dini sözler
3 Ki?iye imandan sonra verilen ?eylerin en hay?rl?s? saliha kad?nd?r. Hazreti Ömer Rad?yallahu anh. dini sözler anlaml?
4 Gözü haramdan korumak ne güzel ?ehvet perdesidir. Hazreti Osman Rad?yallahü anh. etkileyici dini sözler
5 Lüzûmsuz ?eylerin pe?inden ko?an, lüzûmlu ?eyleri kaç?r?r. Hazreti Ali Rad?yallahu anh

6 Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlar?n?n ayr?l??? ile vah?et halini hissetmez. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
7 Edep akl?n suretidir. Hazreti Ali Rad?yallahu anh
8 ?nsanlarla öyle iyi geçininiz ki dü?man?n?z bile ölümünüze a?las?n . Hazreti Ali Rad?yallahu anh
?yili?i gizlemek, kötülü?ü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)
Bilmediklerimi aya??m?n alt?na alsayd?m ba??m gö?e ererdi. (?mam-? Azam)
?nsan, al??kanl?klar?n?n çocu?udur. (?bni Haldun)
Herkes herkese bir lokma ?ey verebilir ama bo?az ba???lamak, ancak Allah'?n i?idir. (Mevlana)
Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz i?itmez. (Firdevsi)
Bir ?eyi bulunmad??? yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)
Avc? nice al (tuzak, hile) bilirse, ay? da onca yol bilir. (Ka?garl? Mahmud)
Haks?zl?k kar??s?nda e?ilmeyiniz; çünkü hakk?n?zla beraber ?erefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Güzel konu?man?n s?rr?, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)
Özü do?ru olan?n, sözü de do?ru olur. (Hz. Ali (r.a))
Birli?in kederi, ayr?l???n safas?ndan daha hay?rl?d?r. (Yahya bin Muaz)
Her gecenin bir gündüzü vard?r. (Hz. Ali (r.a))
Saklad???n s?r senin esirindir. Aç??a vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))
Bütün kötülüklerin anahtar?, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)
Kesilmi? koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)
Güzel ahlak; ba???lay?c?l?k, sab?r ve tahammüldür. (Hasan-? Basri)
En iyi nasihat; iyi örnek olmakt?r. (Malcolm X)
Nefis üç kö?eli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)
Geçmi?ler gelece?e, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (?bni Haldun)
?nce sözler keskin k?l?ca benzer, kalkan?n yoksa geri dur. (Mevlana)
Gerçek zengin, bilgisi çok olan insand?r. (Hz. Ali (r.a))
Ya oldu?un gibi görün, ya da göründü?ün gibi ol. (Mevlana)
Cevizi k?r?p özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (?mam Gazali)
Hayat, iman ve cihadd?r. (Hz. Hüseyin (r.a))
Haks?zl??a ba? kald?rmayanlar, onlardan gelecek her kötülü?e katlanmal?d?rlar. (Hz. Ali (r.a))
Hayat?nda ekme?i yenmeyen kimsenin ad?, ölümünden sonra an?lmaz. (?eyh Sadi)
Hiç kimse, di?er bir kimsenin kulu de?ildir. (Hz. Ali (r.a))
Uzun mesafelere ula?mak, yak?n mesafeleri a?makla mümkündür. (?mam Gazali)
Tarih de?il, hatalar tekerrür ediyor. (Abdulhamid Han)
En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemi?in içinden ç?kar. (Haf?z ?irazi)
Cahillerin kalbi dudaklar?nda, alimlerin dudaklar? kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))
Her kalbin çarp?nt?s? kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)
Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zay?flarda olursa i?ler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))
Gecenin ne kadar uzun oldu?unu ancak hastalar bilir. (Sadi)
Kibir, bele ba?lanm?? ta? gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hac? Bayram-? Veli)
Zalimler için ya?as?n cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)
Güzel gören güzel dü?ünür, güzel dü?ünen hayat?ndan lezzet al?r. (Bediüzzaman Said Nursi)
Tatl? suyun ba??, kalabal?k olur. (Mevlana)
Kurdun elinden çobanl?k gelmez. (Sadi)
E?ri ok, do?ru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))
Hiçbir ac?, cehaletten daha fazla zahmet verici de?ildir. (Hz. Ali (r.a))
?nsan? maskara eden, dilidir. (Sadi)
Ham dü?ünceleri, ancak ak?l pi?irir. (Firdevsi)
F?rsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))
Hasedciye rahat, kötü huyluyu da ?eref yoktur. (Ahnef bin Kays)
Çocuklar?n?z? kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler. (?eyh Sadi Sirazi)
Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutand?r. (Beydeba)
Hükümdar köylünün yumurtas?n? al?rsa, adamlar? bütün tavuklar? al?r. (Sadi)
Bin zulme u?rasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))
Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez. (Mevlana)
__zaman ak?p giden nehirdir. sonu uçsuz bucaks?z denizdir.e?er bu nehre kap?l?rsan gidece?in yer cehennemdir.
__din bir k?lavuzdur k?lavuzsuz kaybolursun.
__can tnde durdukça s?kma can?n? zamana, ne sevincin devaml? olacakt?r, ne de hüzün yitirdi?ini geri getirecek.
__mazlumun duas?ndan sak?n?n, çünkü allahla onun duas? aras?nda perde yoktur.
__geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu?
__bilmeyene yaz?klar olsun bilipte yapmayana yetmi? kere yaz?klar olsun.
__alçak gönüllü insan kendini hiç söz konusu etmez.
__hak-perestim.arz-? ihlas etti?im dergah bir.bir nefes ayr?lmad?m tevhidden ALLAH bir.
__amelde takva amelden daha zordur.
__ac?da olsa do?rular? söyleyiniz.
__allah teala bir kalbi kendisinden hayay? gidermekten daha zor hiç bir?eyle cezaland?rmam??t?r
__bugün var yar?n yok olan bir varl???n kendisini be?enmesi ne kadar anlams?z.
__kula bela gelmez hak yazmad?kça, hak bela yazmaz kul azmad?kça.
__üç ?ey vard?rki bütün günahlar?n kayna??d?r.bunlar kin, h?rs ve hasettir.
__iman iki yar?mdan meydana gelen bir bütündür onlarda sab?r ve ?ükürdür.
__müslüman?n e?lence ve mutluluk felsefesinde esas olan ebedi mutluluktur.
__allah?m seni bulan neyi yitirir.seni yitiren neyi bulur.
__kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter, teselli ararsan gözya?? yeter, sigara her?eyden beter, sevme belki ihanet eder.sevmek istersen allah ve resulu yeter.
__yeryüzünde böbürlenerek dola?ma.çünkü sen a??rl???nca ne yani yarabilir, nede boyunca da?lara eri?ebilirsin.
__insan dini kadar insand?r, dünya yaland?r.önemli olan tek gerçek ?ey imand?r.ona s???nda ruhunu huzur kaplar ve binli?in daima kutlu kal?r.
__zalimler zulmüne, hainler küfrüne inat edip devam etse ALLAH nurunu tamamlar kafirler istemese bile.
__inand???n?z gibi ya?amazsan?z, ya?ad???n?z gibi inanaya ba?lars?n?z.

#2485

 
© 2015
AŞK