Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dini Sözler ?slami Sözler Dini Mesajlar ?slami Mesajlar Dini Güzel Sözler

– ?yili?i gizlemek, kötülü?ü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

– Bilmediklerimi aya??m?n alt?na alsayd?m ba??m gö?e ererdi. (?mam-? Azam)

– ?nsan, al??kanl?klar?n?n çocu?udur. (?bni Haldun)

– Herkes herkese bir lokma ?ey verebilir ama bo?az ba???lamak, ancak Allah'?n i?idir. (Mevlana)

– Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz i?itmez. (Firdevsi)

– Bir ?eyi bulunmad??? yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

– Avc? nice al (tuzak, hile) bilirse, ay? da onca yol bilir. (Ka?garl? Mahmud)

– Haks?zl?k kar??s?nda e?ilmeyiniz; çünkü hakk?n?zla beraber ?erefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r. a))

– Güzel konu?man?n s?rr?, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

– Özü do?ru olan?n, sözü de do?ru olur. (Hz. Ali (r. a))

– Birli?in kederi, ayr?l???n safas?ndan daha hay?rl?d?r. (Yahya bin Muaz)

– Her gecenin bir gündüzü vard?r. (Hz. Ali (r. a))

– Saklad???n s?r senin esirindir. Aç??a vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r. a))

– Bütün kötülüklerin anahtar?, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

– Kesilmi? koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)

– Güzel ahlak; ba???lay?c?l?k, sab?r ve tahammüldür. (Hasan-? Basri)

– En iyi nasihat; iyi örnek olmakt?r. (Malcolm X)

– Nefis üç kö?eli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

– Geçmi?ler gelece?e, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (?bni Haldun)

– ?nce sözler keskin k?l?ca benzer, kalkan?n yoksa geri dur. (Mevlana)

– Gerçek zengin, bilgisi çok olan insand?r. (Hz. Ali (r. a))

– Ya oldu?un gibi görün, ya da göründü?ün gibi ol. (Mevlana)

– Cevizi k?r?p özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (?mam Gazali)

– Hayat, iman ve cihadd?r. (Hz. Hüseyin (r. a))

– Haks?zl??a ba? kald?rmayanlar, onlardan gelecek her kötülü?e katlanmal?d?rlar. (Hz. Ali (r. a))

– Hayat?nda ekme?i yenmeyen kimsenin ad?, ölümünden sonra an?lmaz. (?eyh Sadi)

– Hiç kimse, di?er bir kimsenin kulu de?ildir. (Hz. Ali (r. a))

– Uzun mesafelere ula?mak, yak?n mesafeleri a?makla mümkündür. (?mam Gazali)

– Tarih de?il, hatalar tekerrür ediyor. (Abdulhamid Han)

– En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemi?in içinden ç?kar. (Haf?z ?irazi)

– Cahillerin kalbi dudaklar?nda, alimlerin dudaklar? kalplerindedir. (Hz. Ali (r. a))

– Her kalbin çarp?nt?s? kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

– Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zay?flarda olursa i?ler bozulur. (Hz. Ebubekir (r. a))

– Gecenin ne kadar uzun oldu?unu ancak hastalar bilir. (Sadi)

– Kibir, bele ba?lanm?? ta? gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hac? Bayram-? Veli)

– Zalimler için ya?as?n cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

– Güzel gören güzel dü?ünür, güzel dü?ünen hayat?ndan lezzet al?r. (Bediüzzaman Said Nursi)

– Tatl? suyun ba??, kalabal?k olur. (Mevlana)

– Kurdun elinden çobanl?k gelmez. (Sadi)

– E?ri ok, do?ru yol almaz. (Hz. Ali (r. a))

– Hiçbir ac?, cehaletten daha fazla zahmet verici de?ildir. (Hz. Ali (r. a))

– ?nsan? maskara eden, dilidir. (Sadi)

– Ham dü?ünceleri, ancak ak?l pi?irir. (Firdevsi)

– F?rsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r. a))

– Hasedciye rahat, kötü huyluyu da ?eref yoktur. (Ahnef bin Kays)

– Çocuklar?n?z? kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler. (?eyh Sadi Sirazi)

– Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutand?r. (Beydeba)

– Hükümdar köylünün yumurtas?n? al?rsa, adamlar? bütün tavuklar? al?r. (Sadi)

– Bin zulme u?rasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r. a))

– Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez. (Mevlana)

#16

 
© 2015
AŞK