Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dinle ?lgili Özlü Sözler

Allah, dinini düzelten ki?inin dünyas?n? da düzeltir. Hz. Ali r. a.

Bir dinin tabii olmas? için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r. Atatürk

Din, belirli ?eylere bir aç?dan bakmak de?il, her?eye belirli bir aç?dan bakmakt?r. Robert E. Sega

Din bir milleti millet yapan unsurlar?n aras?ndad?r. Renan

Din bir üsdür, sultan da muhaf?zd?r. Üssü olmayan y?k?lm??, bekçisi olmayan da kaybolmu?tur. ?mam Gazali

Din adam?, geçindiremeyece?i kadar büyük bir ailenin reisidir. Samuel Johnson

Din, insanl?k tarihine hakim olan ve toplumlar? ayakta tutan en büyük kuvvettir. Benjamin Costant

Din ve ahlak, asl?nda ikisi de vas?flar? bak?m?ndan bir bütününm tamamlay?c?s? olan iki parçad?r. Heinrich Heine

Din ve ahlak duygular?n?n zay?flamas?, zekan?n zay?flamas? kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insan? yüceltir. Hz. Ali r. a.

Din, insanl?k tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insan?n bitmeyen bir özelli?idir. Benjamin Costant

Din, Tanr?'yla insanlara kar?? duyulan sevgiden ba?ka bir ?ey de?ildir. William Penn

Dinin asl?n? anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Mevlana

Din yüzünden gerilemedik, geriledi?imiz için dinden ayr?ld?k. Peyami Sefa

Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topald?r. Einstein

Dünyay? yamamak için parçalar?z dini biz, Sonra ne din kal?r elde, ne yama dikti?imiz ?brahim Bin Edhem

?nsanlar din hakk?nda yazar, sava??r, ölürler de din için ya?amas?n? bilmezler. Colton

Kamil akl?n en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insan?n dini akl?d?r. Akl? olmayan?n dini de yoktur. Hadis-i ?erif

#1415

 
© 2015
AŞK