Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Diyojen Sözleri

Güpegündüz elinde lambayla dola??rken kendisine ne yapt???n? soranlara cevab?: Adam ar?yorum, adam.

Neden iki kula??m?za kar??l?k bir dilimiz var? Çok dinleyelim az konu?al?m diye.

D??ar?dan güçlü görünüyor olabilirsin, ama sava?lar içeride kazan?l?r..

Yeryüzünde en iyi ?ey nedir? diye sorduklar?nda, Hür olmak, diye cevap verdi

Büyük ?skender Korinthos'ta "Bir dile?in var m??" diye sorunca "Gölge etme, ba?ka ihsan istemem" demi?tir.

Dyojen'e bir adam?n ne kadar ak?ll? oldu?unun nas?l anla??ld???n? sordular. Yan?t? k?sa oldu; "Konu?mas?ndan" dedi. Bir soru daha sordular "Peki adam ya hiç konu?mazsa" Dyojen'in yan?t? bu kez ?öyle oldu " O kadar ak?ll? olan? henüz yok dünyada.

Tek iyilik bilgi, tek kötülük cehalettir.

Bir gün çok dar bir sokakta zenginli?inden ba?ka hiçbir ?eyi olmayan kibirli bir adamla kar??la??r. ?kisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün de?ildir. Ma?rur zengin, hor gördü?ü filozofa: Ben bir serseriye yol vermem, der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin ?u kar??l??? verir: Ben veririm!

Bir gün sokak ortas?nda, "Adamlar! Adamlar! " diye ba??rmaya ba?lar. Halk etraf?na toplan?r. Diyojen, "Ben adamlar? ça??r?yorum!" diye sopas? ile onlar? kovar.

Büyük ?skender Diyojen'i, birbiri üstüne y???lm?? insan kemikleri içinden bir ?ey ararken görür ve ne yapt???n? sorar. Diyojen, "Baban?z?n kemiklerini ar?yorum, ama hangisinin kölelere, hangisinin baban?za ait oldu?unu kestiremiyorum" der.

Bir e?k?ya, fakir oldu?u için ona hakaret eder. Diyojen e?k?yaya sadece, "Bir adama, fakir oldu?u için hakaret edildi?ini hayat?mda hiç görmedim ama pek çok insan?n h?rs?zl?klar?ndan ötürü as?ld?klar?n? gördüm" der.

Diyojen, y?kanmak için bir hamama gider. Görür ki hamam pislik içerisinde. Hamamc?ya, "Yan?l?p da bu hamama y?kanmaya gelenler, daha sonra temizlenmek için nereye giderler?" diye sorar.

Kendisini iyi dö?enmi? bir eve götüren bir adam "Bir daha yerlere tükürmemesini" tembihlemeye kalk?nca Diyojen derhal adam?n yüzüne tükürür ve "Buradan daha kirli bir yer bulamad?m" der.

Birisi, Adam ne vakit evlenmeli diye sordu?unda, Genç ise, henüz evlenme zaman? gelmemi?tir. ihtiyar ise, vakti geçmi?tir, der.

Çe?meden avucu ile su içen bir çocuk görünce Bu çocuk bana fazladan e?yam oldu?unu ö?retti, diye hayk?r?p su çana??n? k?rm??t?r.

#313

 
© 2015
AŞK