Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?a Çevre ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel do?a ve çevre ile ilgili ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? do?a ?iirleri çevre ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun do?a ?iirleri:
A?aç
Gün bitti. A?açta ne?'e söndü.
Yaprak ate? oldu. Ku? da yakut.
Yaprakla ku?un par?lt?s?ndan
Havz?n suyu erguvana döndü.
Ahmet Ha?im
—————————-
At
Anlat bize yürüyü?ün güzelli?ini,
ko?unun rüzgar?n?, köpüren yeleyi
toynaklar?n k?zg?n k?v?lc?mlar?n?
Ki?neyen bir tay?n sevincini anlat
öfkeyi ve sa?r?ndaki mahmuz yaras?n?
Masallardaki ?ehzadeleri anlat bize
Avrad?n ve silah?n karde?isin ya
feodal?n töresini anlat biraz da
ve terkinde karç?rd???n k?zlar?
Da?lar? anlat bize, e?kiya gecelerini
ölümleri, ölümsüzlükleri anlat bize
sonra tahta'dan tunca dönü?ünü
Sen ki hepsini görüp ya?ayans?n
Ahmet Telli
—————————-
Bahar?n ?lk Sabahlar?
Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Kar?? damda bir güne? parças?,
?çimde ku? c?v?lt?lar?, ?ark?lar;
Ba??ra ça??ra dü?erim yollara;
Döner döner durur ba??m havalarda.
San?r?m ki günler hep güzel gidecek;
Her sabah böyle bahar;
Ne i? güç gelir akl?ma, ne yoksullu?um.
Derim ki: "S?k?nt?lar duradursun!"
?airli?imle yetinir,
Avunurum.
Orhan Veli Kan?k
—————————-
Bahars?z ?ehir
Dü?lerin k???nda ü?ür ellerim
Ben ta?ral?, yüre?i yang?n çocuk
Yaln?z mezarl?kta açar güllerim
Ben ta?ral?, yüre?i yang?n çocuk
Gönlümde hasreti masum a?klar?n
Sürgün co?rafyada de?i?ti iklim
Uçurum çiçe?i, dünsüz bir yar?n
Kutsal haremimde bu yabanc? kim?
Da?lar?n ?triyle dirilirim ben
Sitelere s??maz, ezilir ruhum
Rüzgâra ça?r?d?r açt???m yelken
Direnen son ümit, son efsunlu mum
Sevgi bir efsane, dostluk bir masal
Cinnet-hücrelerde bilenmi? kinler
Bütün erdeminle, merkezinde kal
Milyar y?ld?r bunu söyler ekinler
Yitik bir ku?lukta bozuldu büyü
Bir can-eri?ine de?mez gökdelen!
Höykür içindeki esir türküyü
Ba?las?n yeniden o soylu ?ölen
Olcay Yaz?c?
—————————-
Bahçemiz
GÜZEL GÜZEL Ç?ÇEKLER
UÇU?UYOR BÖCEKLER
A?AÇLAR AÇMI? KOLUNU
KU?LARA, BÖCEKLERE, EN GÜZEL Ç?ÇEKLERE.
OYNAYAN ÇOCUKLAR
CO?UYOR, CO?TURUYOR
EN GÜZEL KELEBEKLER
UÇU?UP DURUYOR.
B?R GÜZEL KOKUYOR
B?R BA?KA CO?KU VER?YOR
A?AÇLARIN DALLARI
B?R BA?KA GÜLÜMSÜYOR.
ESEN RÜZGAR B?R BA?KA
Ç?MLER?N KOKUSU HAR?KA
SADECE BU GÜN DE??L
HER GÜN BAHÇEN?N KOKUSU B?R HAR?KA.
Nurdan ?eker
—————————-
Da?lar
Dinleyin a?alar, size söyleyim;
Ar? u Kürsü gider yolun var da?lar.
Kar-ard?çl?, kamalakl? yüceler.
Selvili, sö?ütlü yerin var, da?lar.
Ah?r Da??'ndan gör Mara? ba??n?,
Engirek'te derler ilin ço?unu.
Bayra'dan. Bertiz'den Konur Da??'n?;
Göksun güzel derler, ilin var, da?lar.
Gün do?anda Gündüzlü'nün ba??na.
Ak Da? derler duman çöker ba??na,
Gö?deli'de sümbüllünün pe?ine
Kabak tepe derler, ?ar?n var da?lar.
Karacao?lan der de: Bitirdim ça??,
O yüce Bin Bo?a, Bolkar'?n dengi.
So?anl? yücesi koca Bey Da??
Erciyes ulumuz, pirin var da?lar.
Karacao?lan
—————————-
Da?lar
Yücesinde naml? naml? kar?n var,
Seni yaylayacak zaman?m da?lar!
Ba??ndan a?ma?a yoktur takatim,
Kalmad? dizimde derman?m da?lar!
Ya?mur ya?ar, mor sümbüller bitirir;
Yel estikçe kokular?n getirir.
Sar? çiçek sarvan kurmu? oturur;
Kar??m?? güller çimenin da?lar!
Sar? çiçek sallan?yor naz ile,
Dem sürerdim on be?inde k?z ile,
?imdi öksüz kald?m k?r?k saz ile,
Ah ettikçe tüter duman?m da?lar!
Yaz gelir, illerin çözülür, konar.
Güzeller suyundan içip de kanar.
Küpeler kulakta mum gibi yanar;
Gördükçe, art?yor iman?m da?lar!
Karac'o?lan der ki: Çöktüm, oturdum;
Ba? bahçe diktim de meyva yetirdim.
Aln? top perçemli yavr? yitirdim,
Bir kö?ende kald? güman?m da?lar!
Karacao?lan
—————————-
Denizi Özleyenler ?çin
Gemiler geçer rüyalar?mda,
All? pullu gemiler, damlar?n üzerinden;
Ben zavall?,
Ben y?llard?r denize hasret,
"Bakar bakar a?lar?m."
Hat?rlar?m ilk görü?ümü dünyay?,
Bir midye kabu?unun aral???ndan;
Sular?n ye?ili, göklerin mavisi,
Lapinalar?n en harelisi...
Hala tuzlu akar kan?m
?stiridyelerin kesti?i yerden.
Neydi o deli gibi gidi?imiz,
Bembeyaz köpüklerle, aç?klara!
Köpükler ki fena kalpli de?il,
Köpükler ki dudaklara benzer;
Köpükler ki insanlarla
Zinalar? ay?p de?il.
Gemiler gecer rüyalar?mda,
All? pullu gemiler, damlar?n üzerinden;
Ben zavall?,
Ben y?llard?r denize hasret
Orhan Veli Kan?k
—————————-
Güne?
Ah ayd?nl?klardan uzaktay?m
Kafamda o da??lmayan sükun.
Ölmedim lakin, ya?amaktay?m
Dinle bak: vurmada nabz? ruhun.
Yarasalar duyurmada bana
Kanatlar?n?n ihtizaz?n?.
?imdi hep korkular benden yana
Bekliyor sular, açm?? a?z?n?.
Ah ayd?nl?klardan uzaktay?m
Kafamda da??lmayan sükun.
Ölmedim lakin, ya?amaktay?m
Dinle bak vurmada nabz? ruhun.
Siyah ufuklar?n arkas?nda
Seslerle çiçeklenmede bahar
Ve muhayyilemin havas?nda
En güzel zaman?n renkleri var.
Ölmedim hala.. ya?amaktay?m.
Dinle bak: vurmada nabz? ruhun!
Ah ayd?nl?klardan uzaktay?m
Kafamda o da??lmayan sükun.
Ruhum ölüm rüzgarlar?na e?,
I??k yok gecemde, gündüzümde.
Gözlerim görmüyor... lakin güne?
O her zaman, her zaman yüzümde.
Orhan Veli Kan?k
—————————-
Ya?mur
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Olur dembedem nevha-ger, na?me-saz
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler.
Sokaklarda seylabeler a?la??r
Ufuk yakla??r, yakla??r, yakla??r
Bulutlar karard?kça zerrata bir
A??r, muhtaz?r dalgalanmak gelir
Bürür bir so?uk, gölge etraf? hep
Nümayan olur gündüzün n?sf-? ?eb
Söner ?imdi, manzur olurken demin
Hayulas? kar??mda bir alemin
Aç?lmaz ne bir yüz, ne bir pencere
Bak?ld?kça vah?et çöker yerlere
Geçer bo? sokaktan, hayalet gibi
?itaban u pu?ide-ser bir sabi
O dem leyl-i yad?mda, solgun, tebah
Sürür bir kad?n bir rida-y? siyah
Saçaklarda ku?lar -hazindir bu pek
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek
Öter gu?-i ruhumda bo? bir enin
Bo?uk bir tezad-? sükun u tanin
Küçük, pür heves, gevherin katreler
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz
Olur muttas?l nevha-ger, na?me-saz
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz
Küçük, pür heves, gevherin katreler
Tevfik Fikret
—————————-
Yürüyü?ler
Her ad?m, taze bir can gibi,
Do?ar kald?r?m ta?lar?nda,
Her ad?m, ta??rken ümidi,
B?rak?r kald?r?m kenar?na.
Her ad?m, yeniden bir do?u?,
Her ad?m, yeniden yok olu?.
Ayaklar yeni bir oyundur,
Ad?mlar, oyunun sonudur.
Her ad?m, korkudan s?yr?l??,
Her ad?m, korkuya aç?l??.
Her ad?m, ac?dan kurtulma,
Her ad?m, ac?ya ula?ma.
Ad?mlar gece de h?zlan?r,
Ürperir bütün gölgelerden.
Ad?mlar gündüze raz?d?r,
Çekinmez kendi gölgesinden.
?smail Ha?imo?lu
Alt kategoriler;
Do?a çevre sözleri mesajlar?

#2973

 
© 2015
AŞK