Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?ru Sözler

Güzel Do?ru Sözler K?sa Sayfas? - Sosyal imleme sitelerinde payla?aca??n?z yeni do?ru sözler facebook twitter için haz?rlad?k.
Haks?zl?k önünde e?ilmeyiniz çünkü hakk?n?zla beraber, ?erefiniz de kaybedersiniz.
Hz. Ali
Sevgi Kalbinizden Ç?kan Cömert Duygular?n?zd?r.
Sevmek Hayat? Ya?aman?n Bir Kural?d?r.
Sokrat Ölüme mahkum edildi?inde, e?i:
- Haks?z yere öldürülüyorsun, diye a?lamaya ba?lay?nca, Sokrat:
- Ne yani, demi?. Birde hakl? yere mi öldürülseydim!
Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen ya?ay?? ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginli?inden ba?ka hiçbir ?eyi olmayan kibirli bir adamla kar??la??r. ?kisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün de?ildir... Ma?rur zengin, hor gördü?ü filozofa: "Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem" der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin ?u kar??l??? verir:
- Ben çekilirim!!
Bir ?emsiye tamircisi, yazm?? oldu?u ?iirleri incelemesi için Shakespeare'a gönderdi?inde, ünlü yazar?n cevab? ?u olur:
- Dostum siz ?emsiye yap?n, hep ?emsiye yap?n, sadece ?emsiye yap?n.
Me?hur bir filozofa:
- Servet ayaklar?n?z?n alt?nda oldu?u halde neden bu kadar fakirsiniz? diye soruldu?unda:
- Ona ula?mak için e?ilmek laz?m da ondan, demi?.
Dostlar?ndan biri, Frans?z kral? 15. Lui' ye:
- Majesteleri, demi?. Ak?l vergisi almay? hiç dü?ündünüz mü?
Hiç kimse budalal??? kabul etmeyece?ine göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve öder. Kral, alayl? alayl? gülerek:
- Hakikaten enteresan bir fikir, cevab?n? vermi?. Bu bulu?unuza kar??l?k, sizi ak?l vergisinden muaf tutuyorum.
Kulaklar?n?n büyüklü?ü ile ünlü Galile'ye has?mlar?ndan biri:
- Efendim, demi?. Kulaklar?n?z, bir insan için biraz büyük de?il mi?
Galile:
- Do?ru, demi?. Benim kulaklar?m bir insan için biraz büyük ama, seninkiler bir e?ek için fazla küçük say?lmaz m??
Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon'un bir muharebede tenkide kalk???p parma??n? harita üzerinde gezdirerek:
- Önce ?uras?n? almal?yd?n?z, sonra buradan geçerek ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye ba?lay?nca, Napolyon:
- Evet, demi?. Onlar parmakla al?nabilseydi dedi?in gibi yapard?m.
Bir toplant?da bir genç M. Akif'i küçük dü?ürmek için:
- Afedersiniz, siz veteriner misiniz? demi?. M. Akif hiç istifini bozmadan ?u cevab? vermi?:
- Evet, bir yeriniz mi a?r?yordu ?
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanl? padi?ah? gibi sefere ç?kaca?? yerleri gizli tutarm??. Bir sefer haz?rl???nda, vezirlerinden biri ?srarla seferin yap?laca?? ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
- Sen s?r saklamay? bilir misin? diye sormu?. Vezir:
- Evet hünkar?m, bilirim dedi?inde, Yavuz cevab? yap??t?rm??:
- Bende bilirim.
Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklar?nda ilerlerken, ke?fe gönderdi?i askerlerden biri huzuruna gelip tela?la:
- 300 bin ki?ilik dü?man ordusu bize do?ru yakla??yor, der.
Alparslan hiç önemsemeyerek ?öyle der:
- Bizde onlara yakla??yoruz.
Bir filozofa sormu?lar: ?ansa inan?r m?s?n?z?
Filozof: Evet, yoksa sevmedi?im insanlar?n ba?ar?s?n? neyle aç?klard?m.
Paran? ver, gönlünü ver selam ver, can?n? ver ama SIRRINI VERME!
Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama YER?NDE SAYMA!
Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiç bir zaman BO?VERME!
Sat?c? ol, al?c? ol, kal?c? ol, bulucu ol ama BÖLÜCÜ OLMA!
E?ini be?en, i?ini be?en a??n? be?en ama KEND?N? BE?ENME!
Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama K?N BESLEME!
Davet et, hayret et, affet, tövbe et ama ?HANET ETME!
Hedefe ko?, yard?ma ko? ama, ORTAK KO?MA!
Elini aç, gözünü aç, kap?n? aç ama A?ZINI AÇMA!
Okumaktan zarar gelmez, oku ama LANET OKUMA!
Rakibini geç, s?n?f?n? geç ama GÜLÜP GEÇME!
- Her ne ararsan kendinde ara!
- Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
- Hiçbir milleti ve insan? ay?plamay?n.
- ?ncinsen de incitme !
- Eline, diline, beline sahip ol !
- Kad?nlar? okutun!
- Dinine dizlerinle de?il, kalbinle ba?lan!
- Okunacak en büyük kitap insand?r.
- ?nsan?n de?eri, yüre?inin a??rl??? kadard?r.
- Dü?ünce, eylem ve sevgi, Tanr?'n?n tad?d?r.
- En büyük kerâmet çal??makt?r.
- Okunacak en büyük kitap insand?r.
- ?lim be?ikte ba?lar, mezarda biter.
- En yüce servet ilimdir.
- ?limden gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r.
- Dü?ünce karanl???na ???k tutanlara ne mutlu !
- Benim Kâbem insand?r.
- Kendine a??r geleni ba?kas?na yapma !
- As?l kör, nankördür.
- Dü?man?n?n bile insan oldu?unu unutma !
- Sürekli olarak mutlu olmak istiyorsan, herkesle dost ol, kimseye kin ve
haset besleme !
- Çal??madan geçinenler bizden de?ildir.
- Özünü bilirsen özürden kurtulursun.
- ?nsan?n cemâli sözünün güzelli?idir. (?nsan iyi sözlüyse güzeldir, kötü
sözlüyse çirkindir.)
- Peygamberler ve Erenler, insanl??a Tanr?'n?n hediyesidirler.
- Do?ruluk dost kap?s?d?r. (Onunla dostlar edinirsin)
- Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmay? ye !
- Mârifet, nefsi silmek de?il, bilmektir.
- Allah ile gönül aras?nda perde yoktur.
- Oturdu?un yeri pâk et, kazand???n lokmay? hak et.
- Madde karanl???, ak?l nûru ile; cehâlet karanl???, ilim nu»ru ile; nefis
karanl??? marifet nu»ru ile; gönül karanl??? da a?k nûru ile ayd?nlan?r.
- Yolumuz ilim, irfan ve insanl?k sevgisi üzerine kurulmu?tur.
- Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ'd?r; sen seni bilmezsen, Hak senden
cüdâd?r (ayr?d?r).
- Bizim semâh?m?z, tanr?sal bir a?kt?r.
- Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz
konu?uruz.
insanlar? ?iddetten çok, güzel sözle yönetmenin daha iyi oldu?unu hep hat?rda tutmal?y?z.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Ba??m Diye övünmeyin Ne Gelirse Ba?a Gelir.
insanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar.
Daniel Defoe
Hayat? Sevmeyen insanlar? Sevemez.
A?k?n Ac?s? öLümün Yar?s?d?r.
Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy
Güzellik Geçidir önemli OLan içindeki güzelli?i D?? Güzellikle Peki?tirmektir.
Güzellik ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür
insano?lu Aç Gözlüdür Biri Bitmeden ötekini ister.
A?k inan?lmaz bir çok an?ya kucak açar.
her insan kendi Kaderini ya?ar Hayat Sadece ya?at?r.
Beyaz Gülün Gölgesi bile Siyaht?r.
Az Konu?an?n Sözleri Daha Etkindir.
Ya?amak için Herkezin Bir Sebebi Vard?r.
Para Açl??? Giderir, Hüzünlenmeyi de?il, EKmek Karn?n? Doyurur Gelece?ini De?il.
A?k 2 Ki?inin ya?ad??? Ba?ka Bir Dünyad?r..
A?k Hayattki EN büyük Derttir.
A?k Hastal?kt?r Seveni A?lat?r, Derdine Derman Arat?r.
Güzel Sözler Sadece özel insanlara Söylenir, özel insanlara Sadece Güzel Sözler bestelenir.
Ku?lar uçmaya, Zenginler Para Saymaya, Fakirler Dert Saymaya Mahkumdur Bu hayatta.
?ans? Yakalamaya Çal??ma B?rak O Sana Gelsin, Hayatta Herkezin Mutlaka Kar??s?na Bir ?ans Ç?kar.
Bugünlerinin Temelini Atmayan Yanr?nlar?na Bina Kuramaz.
Fazla Söz Dert Az Söz Dü?ünce Getirir Kar??ndakine.
Ya?am, Büyük Bir Sahilin K?y?s?ndaki TKum taneleri Gibidr Birgün Hepimiz Denizin Sonsuz Karanl???na inicez çekilerek..
Bu Hayattan Daha Güzel Bir hayat Var oda Bundan Sonraki Hayat Hak Edene..
Kibir ?eytan?n En Güçlü Silahlar?ndan Biridir.
Dert Çekmi? insan hayat? Bilen insand?r.
Bu Hayatta Ac? Olmasa Tatl?da Olmazd?, Hüzün ve Sevinçler gibi.
1 Do?ru Sözler 100 Bo? Söze bedeldir.
Ya?amak için Sava?mak Laz?m!
Hayat ince iplikler Aras?na örülmü? Zaman Süzgecidir.
Hayatta Ne Ektiysen özüne Ahirette Onu Biçersin.
A?k iLe Hayat Ac?s? insan? Eritir.
Durmu? Saat biLe günde 2 Kez Do?ruyu Gösterir.

#2672

 
© 2015
AŞK