Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?um Günü ?iirleri

Do?um günü ?iirleri sayfas? - ?iirler kategorisinde en güzel do?um günü ?iirleri ve k?sa do?um günü ?iirlerini bir arada yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? do?um günü ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun do?um günü ?iirleri:
Do?umgünü
Kalbiye'ye..
Bugün saçlar?n?n sar?s?nda kahroldu?um,
Gözlerinin ye?ilinde mahvoldu?um gündür.
Bugün kelebekler uçu?sun, bugün bayram olsun,
Bugün 26 Aral?k, do?um günün kutlu olsun...
Bugün duraks?z ad?n? and???m,
Ve hat?rlad?kça yand???m gündür.
Bugün herkes ne?e dolsun, bugün senin olsun,
Bugün 26 Aral?k, do?um günün kutlu olsun...
Bugün gözlerimin kurudu?u,
Kalbimin a?lamay? unuttu?u gündür.
Bugün kalbinin bir kenar?nda Eyüp olsun,
Bugün 26 Aral?k, do?um günün kutlu olsun..
———————-
Do?um Günü ?iiri
d??arda ç?lg?n bir sa?anak
yine sonbahar mevsim
ve tek ba??ma üflüyorum mumlar?
masada fazladan bir tabak
içinde pastadan bir dilim
seni bekleyen koltuk bu y?l da bo?.....
tarih yine be? ekim....
bir barda oturmu?
alt?mda duran kenti seyrediyorum
rengarenk... ???l ???l bir manzara
dokunmaz diyorum bu gece alkol
ama gel gör ki
daha ilk kadehte kula??mda ç?nl?yor
''sevgilim nice y?llara..."
bu tarihte dostlar
sevenler yan?mda durur
bir sen eksik kal?rs?n her sene
hiç hat?rlamazs?n unutmam dedi?in günü
ve ben y?lda bir kez derinden
mutlaka özlerim seni
sabaha do?ru son bulur suskunlu?um
beni çarpan içki de?il
yoklu?un güzelim! yoklu?un...
do?umgunum ?imdi
tar?h y?ne be? ekim
y?llar sonra sana a?lamak için
bugunu bekledim..
———————-
Do?um günü bugün yokum yan?nda
Do?um günün bugün; yokum yan?nda
Becerebilirsem sensiz böyle, ne ala
Gözüm güllere tak?l?yor arada
Vermek istedi?im hediyem art?k son sat?rlar?mda...
Do?um günün bugün; yokum yan?mda
Hat?rlar m?s?n hep bugünün hayaliyle ya?ard?k sonbaharda
Sen her zaman gününü sorard?n, bense her seferinde unuturdum
Unutmuyordum ben asl?nda..
O do?du?un güzel gün m?h gibi akl?mda
Onun için oturup ?iir yazd?m ya..
O tatl? gülücü?ün gitmedi benden, hala buralarda
Sana vermek istedi?im hediyemse
Kusura bakma art?k son sat?rlar?mda...
Do?um günün bugün yokum yan?nda
Üzülüyorum ben yeterince, ne olur sende a?lama
Her kelimem de söylüyorum sevdi?imi, beni sak?n unutma
Vermek istedi?im hediyemse art?k son sat?rlar?mda..
Do?um günün bugün; yokum yan?nda
Efkar da??t?yorum bir a?ac?n alt?nda
Dinlerken anlamazs?n bu ?iirin de?erini asl?nda
Sitem ediyorum sensiz da?lara, ta?lara
Gök kubbe filizleniyor belki sonsuzlu?a
Vermek istedi?im hediyemse art?k son sat?rlar?mda..
Do?um günün ve ben hala yokum yan?nda..
A?l?yorum sa?anak ya?mura, büyük kah?rla
Da?larda avc?lar vurmu? marala
Bir rüzgar ç?k?yor kalbimin doruklar?nda
Dinmeyen f?rt?nam?n ba? harfini sen koyuyorum korkusuzca
Vermek istedi?im hediyemse art?k son sat?rlar?mda..
Do?um günün bugün; yokum yan?nda
Özledim seni asl?nda, dü?tüm yollara
En çok korktu?um ?ey; sak?n beni unutma
Vermek istedi?im hediyemse art?k son sat?rlar?mda..
Do?um günün bugün;yokum yan?nda..
Öpücükler gönderiyorum yanaklar?na
Oturdum ?iir yazd???m cürretime bakma
Hediyemi merak etmi?indir, i?te burada
Seni çok seviyorum, beni sak?n unutma.
———————-
Do?um Günü
Do?um günü hep ilktir.
A??k ilk tutuland?r.
Do?um günü sevgidir.
A??k delice sevendir.
Do?um günü ya?l?l?k içerir.
A??k ihtiyarlay?ncada gençtir.
Do?um günü elemdir.
A??k hep kederlidir.
Do?um günü hüzündür.
A??k deli divanedir.
Do?um günü dönencedir.
A??k olan pervanedir.
Do?um günü birlikteliktir.
A??k ayr?ykende birdir.
Do?um günü içtenliktir.
A??k içten içe bitendir.
Do?um günü gelip geçer.
A?k ebediyete de?in sürer.
———————-
DO?UM GÜNÜ
Yan?nda de?ilim ama bil ki.
Kalbinin en derin yerinde
Bu özel günü seninle birlikte kutluyorum
Do?um günün kutlu olsun birtanem
Yeni ya??n sana en güzel mutluluklar?
Beraberinde getirsin
Tüm hayat?m?z boyunca
Yanyana ve hep beraber olmak dile?iyle
Seni yüre?im kadar çok ve derinden seviyorum
A?KIMM?
———————-
Do?um günü ?ark?s?
K?rm?z? gülleri umsan da do?um günün de;
Bazen umdu?un de?il, bulduklar?n elinde;
Yanar tabanlar?n, ellerse titremekte ;
Ü?ür bacaklar?n, sonbahar gecelerinde;
Bir yeis k?p?rdan?r mahzun yüre?inde;
Ne o! dersin, yoksa kap? m? çal?n?yor ?
Altm???nc? e?ikte yol mu k?sal?yor ?
Bu h?zl? alemde istemem sessiz gemiyi;
?vecen de?ilim, Yahya Kemal misali;
Bilmiyorum, Azrail niye çok aceleci ?
Bilmezmi ki faniler severler ya?amay?;
Ne?e ve mutluluklarda uzun yaz ak?amlar?;
Bir de sevdiklerin doluysa etraf?nda;
Tad? bir ba?ka olur k?rm?z? ?arab?n da ;
Yava?, yava? çak?rlan?nca keyifler;
Yap?lacak rakslar da art?k seni bekler;
Anlamaya ba?lay?nca güzeller de halinden ;
Haydi bakal?m, gel de vazgeç bu alemden.
———————-
Do?um günü
Biliyor musunuz
Ben hiç
Do?um günü kutlamad?m
Çünkü ben
Onyedi A?ustos'ta
Henüz ya??m?
Doldurmam??t?m
———————-
Do?um Günü Hediyesi
Kim derdi ki gün gelip te
ellerin elleri ellerinde terleyecek
ve kim derdi ki
ya?ananlar ac?mas?zca
tarihin zalim diliminde silinecek?
Gözler ilk kez sensiz a?l?yor
?lk kez sözler sustu?unda
Dudaklar dudaklarda
Yaln?z kal?yor
Oysa do?um günümdü
May?s?n son günü
Beni sevdi?ini söyledi?inde
Durdu zaman yürüdü?ü yolda
?ahitlik yapt? sevgiye, yüzüme güldü?ünde
?imdi çok uzaklardas?n
Tarih yine ayn?
Yine bir?eyler karal?yorum beyaz sayfalara
Tek ilham gözlerin yok odamda
Bu sana say?s?z bir ?iirim
Bilinmeyenler içinde de?il asla
?lk te son da ayn? olacak
Hepsinde sen olacak
Ve ilk kez kendi do?um günümde
Bir ba?kas?na hediye veriyorum
Belki bana verdi?in e?siz hediyenin ?????n?
Sana yans?t?yorum...
Do?um günü kutlu olsun sevginin
Kim ya??yorsa sonuna kadar
Unutulmayanlar?n, için için kanayanlar?n
Tesellisi olsun ölene kadar.
———————-
Do?um Günü
Anam o?ul o?ul diyordu
Ve çileke? gözleri gülüyordu
Tatl? bir tebbesüm ve y?llar?n verdi?i
Ac? ya?am derinli?i....
Bu mevsimdir do?du?un gün
Evet evet kar?n kalkt???
Ya?murun ya?d??? mevsim
Hay?rl? olsun yavrum yeni ya??n
Uzun olsun ömrün benim yavrum
Bir duygu seli ya?ad? hüzünlü gölüm
?aha kalkt? dertlerim
Ve a?lamakl? oldu gözlerim
Çilemiydi hayat prangalanmakm?yd?
kötü talihe
Mumu olmayan sönük bir evren
manifestosu
Ve hediyesiz alçak bir gönül
yaras?....
Mevsimlerle hat?rlan?r cihana geli?imiz
Her dem hasrettir sevince ezilmi?
yüre?imiz...
Yinede dersimde halaya durand?r
hayallerimiz
En önemlisi bu mevsim do?um günümüz
———————-
Mutlu Y?llar
Bu gün dünyay? istedi?in bir renge boya.
Rengârenk batan günü al kar??na.
Bir renk, de kendinden kat.
Çocuklar gibi saf, temiz ve berrak.
Kapat gözlerini bir hikâye yarat.
Vazgeçme hissedilir biraz, da s?cakl???n? kat.
Kalbinde, ki elleri b?rakma s?k?ca tut.
Çünkü varl?kt?r sevgiye en güzel kan?t.
Yaln?zl???n saltanat?n? sür, sür ama.
Birikmi? sevginden, herkese bir parça ver.
Bir tebrik, bir arama bin umuttur insana.
Mutlu y?llar, mutlu y?llar sana..
———————-
Bunlardan ba?ka a?a??da k?sa cep telefonu sms için do?um günü ?iirleri haz?rlad?k. Buyrun:
———————-
?yi ki do?dun bir tanem!
Sen olmasan ne yapard?m?
Hep a?lard?m!
Sen olmasan ne yapard?m?
Sen olmasan, ben olmazd?m
———————-
Yan?nda olmak isterdim
Özledimlerle yetinmemek...
ve nice senelere sevdi?im
Hep mutlu olman? dileyerek!
———————-
ilk ve son vedam?z tarihi att?k
biz do?du?umuz gün neden ayr?ld?k
bize bizden kalan bu güne kald?k
bari bugün gel gel do?um günümüz
———————-
Merhaba merhaba
Merhaba do?um günü
Getirdin mutlu günü
Hergün seni bekledik
En güzel do?um günü
———————-
Do?um günü içtenliktir.
A??k içten içe bitendir.
Do?um günü gelip geçer.
A?k ebediyete de?in sürer.
———————-
Do?um günü içtenliktir.
A??k içten içe bitendir.
Do?um günü gelip geçer.
A?k ebediyete de?in sürer.
Bu sayfam?zdaki do?um günü ?iirleri için yorumlar?n?z? a?a??daki yorum alan?na yazabilirsiniz.

#3014

 
© 2015
AŞK