Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dokunakl? Sözler

Yuvas?ndan f?rlam?? gözlerim korkutmas?n seni. Seni görünce hayretten ne yapaca??n? ?a??ran gözlerimin hali a?k?m?n ifadesi.

Gördü?üm en güzel rüya senin oldu?un, duydu?um en derin sevgi senin eserin, gördü?üm en güzel dünya senin gözlerin, ve kurdu?um en güzel hayal sensin.

Sevmek seni seviyorum demek de?il. Seni seviyorum derken titremektir.

ne zaman tutsam ellerini, gözlerimin önünden mevsimler geçer. Ne zaman gözlerin gözlerime de?se saman yolundan bir y?ld?z dü?er.

Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, a??klar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir

Sevgilerin en güzeli seni sevmek, özlemlerin en güzeli seni özlemek, ve hayat?n tad? sabah kalkt???mda, senin var oldu?unu bilmek.

Gördü?üm en güzel rüya senin oldu?un, duydu?um en derin sevgi senin eserin, gördü?üm en güzel dünya senin gözlerin ve kurdu?um en güzel hayal sensin.

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar.

A?ka burun k?v?rmay?n o çöl ortas?nda yemye?il bir bahçedir. O bahçeye lay?k bir bahç?van olmak için, her bitkinin sürekli bak?ma ihtiyac? oldu?unu unutmay?n.

Güzel sözler ve a?k sözleri sadece burada

E?er öldüysen, ?u anda y?ld?zlara uzan?rsan, y?ld?zlar?n ???klar?n? topla. Taç ?eklinde saçlar?n?n aras?nda sonsuza dek parlas?n.

Seni seviyorum diyebiliyorsam bu sende bütün insanl???, bir anlamda bütün canl? olan her ?eyi ve yine sende kendimi seviyorum demektir.

Sevmek saçak alt?na s???nan göçmen ku?un, kar tanecikleri aras?nda uçu?an beyaz tüyünü görebilmektir.

Ben seni dün sevmedim çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek.

Ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek.

Mehtap sularda gümü?ten bir iz b?rak?rken, gökte y?ld?zlar parl?yordu. Yaln?z kald???m günler ve geceler, kalbim her yerde seni ar?yordu.

Ya?am?n kayna?? sevgiyse e?er, sevgi mutluluk, mutluluk payla?mak, payla?mak dostluk, dostluk hat?rlanmak, hat?rlanmak unutulmamaksa e?er, demek ki sevilmi?iz.

E?er bir gün bulu?aca??m?z yere gelemezsem. Dünyan?n bütün renklerinden olu?an bir demet çiçek yapt?r. Çünkü beni senden ay?racak olan tek kuvvet, ölüm beni yakalam?? demektir.

Karl? bir çam orman?nda nefes almak bahtiyarl???na benzer seni sevmek.

Yüzünü al?yorum elime ya?am budur, bir gülün ak?am? da budur seninle do?mak yeryüzüne her sabah ve silinmek seninle.

Sen yollara yürürsen, çiçekler de yürür, ?a?ar?m gülü?ünün ard?ndan güne? do?mazsa, bir çocuk kap?lar? k?r?p k?rlara ko?mazsa, sen ufuk çizgisinin dü?üncesiyle özgür, gülü?ü ???k olup ta yüzüme akan dü?, sen uzak k?y?lar?n adam?, sen benim yüre?imde açan gülsün.

Sevgilim yalan söylersem sana, kopsun ve mahrum kals?n dilim sana seni seviyorum deme bahtiyarl???ndan sevgilim, yalan yazarsam sana kurusun ve mahkum kals?n elim, ok?ayabilmek saadetinden seni sevgilim yalan söylerse sana gözlerim iki damla gözya?? gibi avuçlar?ma aks?nlar ve göremesinler seni bir daha.

Bana geleceksen her ?eyinle benim olarak gel. Bir emanet gibi geldikten sonra, yan?mda olman?n ne anlam? kal?r ki

seni sen oldu?un için de?il, seni bende buldu?um için seviyorum.

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz.

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da. Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de. Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum ya, iste o en büyük gerçek.

Özlemek güzel ?eydir, özlüyorsa özlenen beklemek güzel ?eydir, gelecekse beklenen sevmek güzel ?eydir, seviyorsa sevilen.

Benim sevgim, zaman ve uzakl?kla s?n?rl? de?ildir. Zaman? kald?r?nca ayn? anday?z. Uzakl??? kald?r?nca ayn? yerdeyiz. O zaman her an ve her yerde seninle birlikteyiz.

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, senin üstüne gül koklamam gülüm! Seni koklamak olsa da ölüm, inan u?runda ölmeye de?ersin gülüm

Kalbim seni unutacak kadar hainse, ellerim onu parçalayacak kadar asidir.

Sevdi?ini özgür b?rak, geri gelirse o senindir. Geri gelmezse, zaten hiç senin olmam??t?r.

Heveslerim, avuntular?m, hüzünlerim hepsi seninle güzelmi?, ?imdiyse tek ya?ayabildi?im sende sensizli?i ya?amak.

Mecnun leylas? için kendini da?lara vurmu?, bense da?lara vuracak bir ben bulam?yorum. Benli?im sensizli?inde yok olup gitmi?.

Bilseydim severken gidece?ini sevmezdim bir ömür boyu varl???n? da, yoklu?unu da.

Demi?tin ya hani beni ta??yamazs?n, a??r gelirim, olmaz diye. Yok be gülüm inan sensizlik daha a??r.

Sevgi tohumlar?n?n ekildi?i o ilk bak???n vard? ya hani, beni benden ald???n, gözlerinde kilitlendi?im, ufka yelken açt???m o masumca bakan gözler, sonsuzluktan bir kap? açan, içinde yok olup gitti?im. Evet i?te o gözler. En zoru da bu olsa gerek, o gözlerden mahrum b?rak?lmak.

Geceden ufka uzanan bir yol gibiydin. O yola her ba? koyu?umda bir nefesin daha benimle soludu?unu bilmek. ??te tek zevkim buydu. Öyle olsun bir tanem, bilsem benden bunu da esirgeyece?ini duyumsamazd?m beni benden alan o son nefesi.

Bir gün sevgilim sordu a?k nedir diye. Biraz zaman istedim dü?üneyim diye, ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile kula??na f?s?ldad?m a?k ?zd?rapt?r diye

seversem sonuna kadar severim silersem mah?ere kadar silerim seveni ba? tac? sevmeyeni yolcu sayar?m simdi söyle itiraz?n var m?? Seni seviyorum

Öyle bir yar severim ki ilaha tapar gibi tapar anama bakar gibi bakar?m ama duda??nda ruj arkas?nda pu?t görürsem anam avrad?m olsun benzin döker yakar?m.

Sen Benim Ad?m? Bile Anamazs?n...B?rak Dost Kalmay? Sen Benim Dü?man?m Bile Olamazs?n!!!

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR. kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn. aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN. ?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!! ,

OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z..!!!...

KaLd?r?mLar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m geLene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolaym? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolaym? be GüzeLim seviLmeden sevmek..!

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ OLDU

YER? GEL?R EFEND?Y?Z YER? GEL?R SERseri Y?Z DUVARLARDA ?SM?M?Z KIZLARDA RESM?M?Z OLSADA B?Z SEVD?KM? ALLAH INA KADAR SEVER?Z

seviyorum your eyes, cünkü onlar very nice, bir kere look at me, ondan sonra forget me, kalbim tik tak for you, cunku i love you ...

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin

Bir gün sevgilim sordu ask nedir diye... Biraz zaman istedim düsüneyim diye, ertesi gün gِordüm onu bir baskas? ile, kulag?na f?s?ldadm ask izdiraptir diye

Seversem sonuna kadar severim silersem mahsere kadar silerim seveni bastaci sevmeyeni yolcu sayarim simdi söyle itirazin varmi seni seviyorum

Beni Görüp Kendini S?nama...Sadece Görebildi?in Kadar?m...Hayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m...

Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z???

Sevme sevsinler sana önem versinler. A?lama a?latki k?ymetini bilsinler...

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz...

E?er bir gün a?Laman gerekirse ba??n? dik tut ki:Gözya?Lar?n seni a?Latan ki?i kadar aLçaLmas?n...

Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar...!

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim. Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz, serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun. kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsun. para ?öhret elin olsun tatl? dilin benim olsun. sensiz geçen yüzy?l de?il. seninle gecen bir gün benim olsun a?k?m.

A?k ya?an?r anlat?lmaz.

#1595

 
© 2015
AŞK