Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dostluk Mesajlar? Dostluk Dostluk Sözleri Dostluk Sms

– Kimsesiz zamanlar?n yaln?zl???nda, ayd?nl?k diyarlar?n masals? görüntülerinde, küçük bir çocuk yüre?inin annesine olan sevgisi de?erinde bir merhaba dostum nas?ls?n.

– Dost vurulunca de?il unutulunca kahr?ndan ölürmü?. Biz dostlar?m?z? k?r çiçekleri gibi avucumuzda de?il kur?un yaras? gibi yüre?imizde saklar?z.

– Gönüller birdir dünyalar ayr? olsa da. Arkada?l?klar, sevgiler, a?klar yalan olsa da umrumda de?il dünya yansada biz dostu unutmay?z dost uzakta olsada.

– Dost deniz kenar?ndaki ta?lara benzer. Önce tek tek toplars?n sonra birer birer denize atars?n ancak baz?lar?na k?yamazs?n. ??te sen o k?yamad?klar?mdans?n.

– Zaman gelir yollar?na kar ya?ar, etraf?n? hüzün bulutlar? sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildi?im kadar burday?m.

– Hep zamana yenik dü?tük esiri olduk anlams?z ko?u?turmalar?n. ama bir kez ad?n? yüre?imize kaz?d???m?z dostlar?m?z? hiçbir zaman unutmad?k.

– Sen gülerken yan?ndakilerde güler ama a?larken yaln?z a?lars?n onun için öyle bir a?aca yaslan ki asla y?k?lmas?n öyle bir dost edin ki seni asla b?rakmas?n.

– Ba?kalar?na kendinden fazla de?er verme. Ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin. Terk edenden al?nacak en büyük intikam , ona kupkuru, sevgisiz gözlerle bakmakt?r.

– Ya?am gülmeyi , sevgi hak etmeyi, vefa unutmamay?, dostluk sad?k kalmay? bilenler içindir. UNUTULMADIN!

– Gülerken herkes e?lik eder, ya a?larken. Ba?ar?lara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kap?n? çal?nca kap?ya seninle beraber baks?n.

– Duygular vard?r anlat?lamayan, sevgiler vard?r kalplere s??mayan, dostluklar vard?r hiçbir ?ekilde y?k?lmayan, baz? insanlar vard?r asla unutulmayan

– Hayata de?er bir ya?am, sevmeye de?er bir a?k, dostlu?a de?er bir arkada?l?ktan asla vazgeçme. Ne eksik ne fazlas?n? ara ve seni üzenle asla u?ra?ma !

– Mutlulu?un pe?inden ko?ma mutluluk senin pe?inden ko?sun ve hayatta öyle mutlu ol ki gözlerinde akan bir damla ya? aray?p da bulamayanlar?n sadakas? olsun.

– Belki diyorum; SEVG? nin ne demek oldu?unu biliyoruz ama GENÇL???N ne demek oldu?unu anlad???m?zda bu dünyadaki i?imiz bitmi? olacak...

– E?er herkes dost sand??? kimselerin bir de kendi arkas?ndan söylemi? olduklar?n? duysayd?, dünyada pek az dost kal?rd?.

– Dostlar ?rmaklar gibidir; kiminin suyu az kiminin çok, kiminde ellerin ?slan?r sadece kiminde ruhun y?kan?r boydan boya...

– Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

– Payla?acak dostlar?n?z yoksa iyi ?eylere sahip olman?n bir zevki de yoktur

– Dost bazen minik bir ku? bazen var olmayan sevgili, kimi zaman saks?da bir çiçektir, ama as?l dost seni senden çok sevendir Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak...

– Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz

– Fani dünyan?n baki padi?ah? de?iliz. Biz parçalanm?? gönül h?rkalar?n? yamar dikeriz. Biz dostlarla a?lar dostlarla güleriz.

– En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklar? gözlerine, en derin sevgileri kalbine b?rak?yoru. Hep Mutlu Ol..

– En Koyu cehelet hakk?nda hiç bir ?ey bilmedi?in bir ?eyi redetmektir.

– Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamam? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.

– Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin.

– Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sevgiler ba?r?na ta? basars?n ac?lar bir gün diner giden gitsin ald?rma yang?nlarda söner sak?n bakma arkana krallar önde gider

– Gün gelir puslu bir dünya ayd?nl?k bir ya?ama gebe kal?r yeterki umutlar?n hiç bitmesin kalbin hangi mutluluk ve sevgi için çarp?yorsa ya?am sana onu versin.

– Rüzgar?n keman?n? çald???, damlalar?n cama vurdu?u bir pencerede yata??na uzan?pta ke?ke dedi?in tüm güzellikler gerçek olsun.

– Bin damla umut serpilsin yüre?ine bin umut dolsun günlerine. Binbir hayalin gerçek olsun.

– Ben dostun kokusunu uzak diyarlardan al?r?m ve onun gülü?ünü nerde olsa tan?r?m. Ne mesafaler mesafedir dostunla ne de ayr?l?klar hüzünlü

– Bahar?n güne?i baht?na do?sun ac?lar kederler gönlünden uzak olsun. Tüm güzellikler ve mutluluklar senin olsun.

– Yürek umutlara gebe oldu?undan beri dostluklar ayr?l?klara yenik dü?medi yüre?imiz dar a?ac?ndayken bile ölüme ko?up dostumuzu sevmeyi bildik.

– Gün gelir buslu bir dünya ayd?nl?k bir ya?ama gebe kal?r yeterki umutlar?n hiç bitmesin kalbin hangi mutluluk ve sevgi için çarp?yorsa ya?am sana onu versin.

– Ay y?ld?zlara mutluluk f?s?ldarken gökyüzü sevincini yeryüzüyle payla??rken ben sana bir parça mutluluk yolluyorum içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye.

– Ac?lar?n bir kum tanesi kadar küçük, mutlulklar?n nisan ya?muru kadar bol olsun. Hayatta bir kere a?larsan oda mutluluk olsun. Dostum.

– Hayal kur, ne hayal kurmak istersen... Gez, nereye gitmek istersen... Ol, ne olmak istersen.... Çünkü senin bir tane hayat?n olacak ve sadece bir ?ans?n var bütün bunlar? yapabilmek için

– Koca bir çölde kum tanesi olmak yada okyanusta su damlas? ama en güzeli milyonlarca insan aras?nda senin arkada??n olmak.

– Karanl?k ayd?nl?ktan, yalan gerçekten kaçar. güne? yanl?z olsada etrafa ???k saçar. üzülme do?rular?n kaderidir yanl?zl?k, kargalar sürüyle, kartallar yanl?z uçar...

– E?er gerçekten birini seversen, Onu özgür b?rak! Sana ait olmak isterse bir gün mutlaka geri Gelecektir Gelmezse de bo?a pe?inden ko?ma Asla da senin O L M A Y A C A K T I R

– A?k ve arkada?l?k bir gün yolda kars?la??rlar. a?k kendinden emin bir ?ekilde sorar: ben senden daha candan ve daha yak?n?m. sen niye vars?n ki bu dünyada? arkada?l?k cevap verir: sen gittikten sonra arkanda b?rakt???n gözya?lar?n? silmek için...

– Dostluk a?lamaksa, yüre?indeki ac?y? payla?maksa, üzüldü?ünde s?cak bir kucaksa ve dostluk için ate?e at?lmaksa, dünya durana, can bedenden ç?kana dek sevdi?imsin.

– Kalbin hangi arzular?n özlemi ile çarp?yorsa hayat rüzgarlar?n seni ona kavu?tursun

– Bazen bitmek bilmeyen dertler ya?mur olur üstümüze ya?ar. ama rengarenk gökku?a?? da ya?murdan sonra ç?kar...

– RÜYA; biz uyurken kalbimizin tuttu?u bir dilektir. ARKADA?;uçmay? unuttu?umuzda bize kanatlar?n? açan bir melektir. HAYAL GÜCÜ; bizi bilmedi?imiz yerlere uçuran bir rüzgard?r, ve HAYAT; içinden ne ç?kaca??n? bilmesek de açmam?z gereken bir zarft?r. açt???n zarflardan hep güzel ?eyler ç?kmas? dile?iyle...

– 'Yaln?zca bizim gibi insanlar, benim gibi ya?ama delicesine a??k olanlar ve mücadelemize ve eskisinden çok daha iyi olan çal??maya a??k olan insanlar- amac? do?ru olarak oldu?u gibi görünmeye ba?layan ancak bizim gibi insanlar- bize kalm?? tek bir ?ans bile olsa dostlar?n? terk etmezler.

– Hayat; ya?amay?, Mutluluk; gülümsemeyi, sevgi; Haketmeyi, vefa; hat?rlamay?, dostluk;payla?may? bilen için vard?r.

– ?çinde öyle bir umut ta?? ki onu senden kimse almas?n. Gözlerin hep gülsün, mutlulu?u sende aras?nlar, ama onu öyle bir yere saklaki gerçekten isteyen bulsun..

– O masum yüzünde ac? ve hüzün hiç olmas?n gözlerinde mutlulu?un en parlak y?ld?z? parlas?n dost eli elini hiç b?rakmas?n ne olur.

– Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!

– Sevmekten korkmad???m?z, söylemekten utanmad???m?z sayg?n?n de?erli, dü?üncenin önemli, umudun sonsuz oldu?u yar?nlarda, mutlulukla geçirece?iniz bir ömür dile?iyle. .

#257

 
© 2015
AŞK