Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dostluk ?iirleri

Dostluk ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel dostluk ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? dostluk ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun dostluk ?iirleri:
Ey Dost
Efsunlara bürünüp kayboldun gözlerimden
hicranlara bo?ulma çekilme sözlerimden
ey dost...y?ld?zlar?n istedi?i kadars?n
bulutlardan silinen ayd?nl???n ad?s?n
umutsuzluk yak??maz hayat?n heybetine
?erefsizlik kar??maz adam?n gölgesine
maveraya ula?an yalans?z sölerine
varamadan nefesim saikalar patlad?
her infilak dirili? her ölümse son de?il
ezgilere gizlenen nameler tad?ndas?n
fark?nda olmad???n mutluluktur dert de?il
soylulu?un en yüce en derin kat?ndas?n...
cezam?y?m dertmiyim yoksa sefaletmiyim?
sözlerinden utanan sakl? bir afetmiyim
belki biraz çaresizim ufuklar?n ard?nda
belkide yalanlar?n en güzel gerçe?iyim....
sana olan sözlerimi saklad?m gecelere
utan?p bakamad?m hayatta gerçeklere
serseriyim avare saklamad?m bilirsin
sende en az benim kadar karanl??? seversin
zavall?n?n tekiyim ?iirlere s???nan
kan gölünde damlay?m kutlu günü bekleyen
gökyüzünde y?ld?z?m karanl??a saklanan
menziline gizlendim doruklardan geçerken
———————-
HEP?N?Z?N DOSTU VAR B?L?YORUM!
Hepinizin dostu var biliyorum,
Her saniye akl?n?zda olan.
Tamam bir?ey demiyorum,
Ama benim dostum ba?ka.
Hepinizin dostu var biliyorum,
Her gün özledi?iniz.
Ayn? bizim özlemimiz gibi,
Ama bizimkisi ba?ka.
Hepinizin dostu var biliyorum,
Her y?l sevginizin artt???,
Her sene daha da iyi tan?d???n?z,
Ama bizim dostlu?umuz ba?ka.
Hepinizin dostu var biliyorum,
Bir ömür sevece?iniz.
Bir?ey demiyorum,
Benim CAN DOSTUM ba?ka.
———————-
Dost Bildiklerim ve Gerçek Dost
Herkes beni avare veya serseri san?yor,
Fakat kimse bilmiyorki ac?lar?m ve dertlerim ba?ka türlü çekilmiyor.
Ve kimse bilmiyorki dost dediklerim beni terk edip gidiyor.
Bizde önemli olan dostluk ve dostu s?rt?ndan vurup gitmemek.
?ki elin kanda bile olsan dostunun yard?m?na ko?mak demek...
Fakat gel görki herkes s?t?mdan vurdu beni.
Bu gece yaln?z?m masamdaki kadehim.
Alacakaranl?kta bir ben var?m birde vefal? dostum olan sen.
Zaten herkes terk etti beni...
Bir tek sen ayr?lmad?n benden...
Tek s?rda??m oldun sen,
A?lad???m ve yasland???m bir omuz,
S???nd???m bir liman oldun.
Ve derdimi dinleyen vefal? bir dost...
Herkes seni kötü beni ayya? biliyor.
Fakat kimse bilmiyorki bendeki derdi,
Ve sendeki s?rda?l???.
B?rak dostum yine birileri bir?eyler söylesin.
Yalanlar?na çok ?eyler eklesin.
Biz yine ayr?lmayal?m seninle,
Dost kalal?m...
Zaten biliyorsinki bir ben anl?yorum seni,
Ve bir sen anl?yorsun beni...
Sen, beni ar?yorsun her kederlendi?imde,
Tek s?rda??m olmak için.
Ben, seni ar?yorum her dü?tü?üm anda,
Beni dü?tü?üm yerden ç?kar?p alman için.
Di?er dost dediklerim s?rt?mdan vurup çekip gitti...
Dedimya bir tek sen terk etmedin beni,
Ey vefal? dostum.
———————-
Özden Yarenim
Özüm, isim ki?iyi de?il
Zahir ki?i ismi yüceltir
Durmadan ?smin yücelsin.
Eme?in ?nsanl??a güç versin.
Ne güzellik varsa sizlerin olsun
Yaren dost arkada?
Anlamda? kelimenin üçü de
R?ndam?n ilk ad?n? ben, Özden
Evinam?n, ?kincisini baban, Yaren
Niye dedik? Olas?n daha candan.
Sa?l?kla kal mutlu ol
Torunum, bi tanem
Gelecek güvencesi
Dünya durdukça ad?n insanl?kla an?ls?n.
———————-
Olur ki arars?n bir dost
Bir uzant? yüre?imden sana
Görülmeyen duyulmayan
Sadece hissedebilece?in
Alg?lamak zor olmasa gerek
Bak??lar duru?lar çözelti oldu?unda
Hani vard?r ya s?k?l?rs?n
Yaln?zl???nla ba? edemedi?in anlar olur
Olur ki arars?n bir dost
Bir yaren
Önemsedi?in
Sohbet edebilece?in
Belki de sadece sesini duyup
Yüre?ini tan?mak istedi?in
Birlikte gün s?k?nt?s?n?
Atabilece?in
Ba?ka ne istenir ki
Bir dost yan? ba??nda
S?k?nt?s?n? ac?s?n? birlikte tatt???n
Birlikte A?lay?p gülebildi?in
Payla?mak esast?r dostla
Her demi birlikte sonsuza .
———————-
Dost
Dost ac?larda, çilelerde gerekli
Dost zor günlerde gerekli
Yak?nl???, sevgisi yürekte gerekli
Kötü günlerde olmam??sa e?er
?yi gündede olmas?n, ne gerekli
Sevmek gerekli, sevilmek gerekli
Dostla dost kalmak gerekli
Dost hüzünlüyse bu gün
Var?p yaren olmak gerekli
Yak?ndan bile yak?nsa bu dost
Uzaktan el sallamak dü?ermi
Dostluk bitti derse dost
Ozaman bu diyardan gitmek gerekli
Yaln?zl?k Tanr?ya mahsus de?ilmi
Zaten boynum büküktü, iyice e?ildi
Derman?m diye tutunmu?ken dosta
Elimi kopar?p atmanm? gerekti
Bir gün de?il bana bin y?l gerekli
Dosta doymam için, unutmam için
Yüre?im yüre?ine çivilenmi?ken s?ms?k?
Bir ç?rp?da söküp atmakm? gerekli
Dostumun yoklu?una al??mam için
Ya?amam de?il ölmem gerekli
Dost ç?km??sa dost yüre?inden
Yelkovan?, akrebi durdurmak gerekli
Dostluk hep ak?lda olmak ister, dost sevilmek
Ara s?ra de?il, daim etmek gerek
Dostluk unutulursa tamamen
??te o zaman, o zaman k?yamet gerekli
———————-
S?r Tutal?m Sevgimizi
Sokak ???klar? söndü, kald?m yaln?z gecelerde,
Yaren arad?m, göremedim seni pencerende,
Çileke? saltanat?m sürerken efkar?nla,
Sen naz ediyorsun, türlü cilvelerle.
Gam ile kahvalt?m? yaparken ben,
Ö?le yeme?inde hüzün, beni beklerken,
Ak?amlar? keder, bana yar olurken,
Sen hayal ediyorsun hülyalara dalarken.
S?n?rs?z sokaklar benim s?rda??m oldu,
Sevgin yüre?ime çak?ld?, tutsa??m oldu,
Ben sensiz ya?arken, ad?m Mecnun oldu,
Sen bunlara gülerken benim benzim soldu.
?kican dald? hayallere, kaybetti kendini,
Maceram?z yok oldu, kald? bizde izleri,
Unutamay?z ikimiz de ya?anan mazimizi,
Ebedi dost olal?m, s?r tutal?m sevgimizi
———————-
Neylesin Yunus
?çin d???n mundar iken
dost neylesin senin ile
gözün gönlün nefsi hava
A?k neylesin senin ile
Zakir ile yolda? olup
Sad?klara yar olmad?n
olmaz yere verdin gönül
Dost neylesin senin ile
Dünya gözün ru?en edip
Gönül gözün kör eyledin
Zulmet dolucak gönlüne
Nur neylesin senin ile
Gerçek ere dervi? gerek
Doldu cihan dava ile
Duydun ise asl?n i?i
Kal neylesin senin ile
Dostlugu sanma hemen
olur suret dizmek ile
Dilde ise senin i?in
Hal neylesin senin ile
Dostun ho? derdi ile
merdana sür devran?n?
dost de?ilsen dost yolunda
Ar neylesin senin ile!
———————-
BOMBO? GELD?K KAMAN'A
Av?arlara oyun edip sürdüler
Döneklere rütbe geldi duydun mu
Türkmenleri top- tüfek k?rd?lar
Ermeni'den casus oldu duydun mu
Bo? kald? yaylalar, sürüsüz da?lar
Y?k?ld? obalar, analar a?lar
Bozoklu denilen yerdeki beyler
Göçmenleri soyuyormu? duydun mu
Cerit av?ar birle?ip de göçelim
Seyfe gölün so?uk suyun içelim
Kalm?? ise dost ve yaren seçelim
Her bir taraf dü?man olmu? duydun mu
A?a a?a Çiçekda?? yol ettim
K?r?ehir'e geçip vadiye girdim
Ye?iller içinde bir belde gördüm.
Muhaciri seviyorlar duydun mu
Dadalo?lu der ki da??ld?k bittik.
Gurbet ellerinde peri?an olduk
Atlar?- sürüyü söyleyin nittik
Bombo? geldik, ?u Kaman'a duydun mu
———————-
Ben dilenciyim
Sevgi dilendim sevdi?im den
Yürek dolusu
Sevdi?im için
Mutlu ya?amak için
Sevilmek için sevgi dilendim
Ben dilenciyim
Dostluk dilendim dostum dan
Gerçek dost olmak için
Zor günde yan?mda görmek için
Dostum demek için
Güvenmek için dostluk dilendim
Ben dilenciyim
Sohbet dilendim yaren den
Tad? ?eker gibi, bal gibi
?erbet tad?nda muhabbet için
Payla??m için duygular?, an?lar?
Yaren olmak için sohbet dilendim
Ben dilenciyim
?nsaf dilendim zalimden
?efkat dilendim
Merhamet dilendim ta? yüre?inden
Canlar almas?n diye can dilendim
Ya?ama hakk?n? bilsin diye
?nsafa gelsin diye insaf dilendim
Ben dilenciyim
Af dilendim, azat dilendim ALLAH tan
Günahlar?mdan ba???lanmak dilendim
Dualar?m? kabul dilendim yaratan dan
Ben aciz bir dilenciyim
?efaat dilendim resulullah tan
?EFAAT YA RESULULLAH.
———————-
Seninle Olsam
Ah! Bir seninle olsam...
?öyle bir kanatlan? versem...
Semaya do?ru yükselip;
Bulutlar?n pe?ine tak?lsam...
Rüzgara yaren, ku?lara dost,
Ya?murla karde? olsam...
?çimdeki hüzünle damlay?p;
Topra??, ekinleri canland?rsam...
Ça?layanlarda co?up;
Denizlerde akarak sana ula?sam...
Güne?le selamla??p buharla?sam...
Havaya kar???p, sabah meltemiyle;
Kendimi yan?nda bulsam...
Yana??na öpücükler kondurup;
Sana s?cac?k sar?lsam
Ve hiç b?rakmasam
———————-
Sayfam?zdaki dostluk ?iirleri hakk?nda görü? bildirmek ve yorum eklemek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

#3015

 
© 2015
AŞK