Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dostluk Sözleri

Duygular vard?r anlat?lamayan, Sevgiler vard?r kalplere s??mayan, dostluklar vard?r hiçbir ?ekilde y?k?lmayan, baz? insanlar vard?r asla unutulmayan.

Hiç kimse bir arkada? kaybedecek kadar zengin de?ildir. Hele ben hiç de?il. Affet beni dostum...

Dostlu?un kollar? birbirimizi dünyan?n bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Gel seni bi kuçakl?yay?m yaa ?

Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak dostum...

En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklar? gözlerine, en derin Sevgileri kalbine b?rak?yordu. hep mutlu ol..

Gül kokusu ak?amlarda dost hasreti ya?ad?k belki yeri geldi ayr?l?klara a?lad?k ama kalbimizde ya?att???m?z dostlu?umuzu asla unutmad?k

Baki dostluk ad?na nice dilekler vard?r. Ölümün dahi ayr?l?k say?lmad??? gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar. Sevgide birle?en yürekler vard?r

Gülmek senin ?c?Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak...n bir tutku olsun...olurda bir gün a?larsan e?er o da mutluluktan olsun...

Evet arkada??m! gülmek varken surat asmak niye, güldürmek varken a?latmak niye, güzel sözler söylemek varken, kalpleri k?rmak niye? hayat çok k?sa arkada??m ve bu dünyadaki hiç b?r sey k?r?lan kalplere de?mez.

Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalp zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahip olursa olsun yine fakirdir. Tamam? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.

Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z Sevgiler ba?r?na ta? basars?n ac?lar bir gün diner giden gitsin ald?rma yang?nlarda söner sak?n bakma arkana krallar önde gider.

Gün gelir bir gün yanl?z kal?rsan. ak? verirse iki damla gözya?? gözünden canlan?rsa an?lar?n birden bire beni hat?rla...

Yürek umutlara gebe oldu?undan beri, dostluklar ayr?l?klara yenik dü?medi..Gönlümüz dara?ac?ndayken bile, küsüp dostlar?m?z? sevmeyi unutmad?k biz..!

Rüzgâr?n keman?n? çald???, damlalar?n cama vurdu?u bir pencerede yata??na uzan?p ta ke?ke dedi?in tüm güzellikler gerçek olsun.

Bizim ömrümüzde ?rmaklar vard?r, sular?nda hayallerimizi yüzdürdü?ümüz. bizim ömrümüzde dostlar?m?z vard?r, günlerimiz ayr? gectig?nde üzüldü?ümüz...

atars?n Ama Baz?lar?n? atmaya k?yamazs?n i?te sen Onlardans?n.

Bin tane a?k?m olacag?na bir tane dostum olsun Yeterki yürekten ve senin gibi biri olsun.

Bizim ömrümüzde ?rmaklar vardir. Sular?nda hayallerimizi yüzdürdü?ümüz. Bizim ömrümüzde dostlar?m?z vard?r. Günlerimiz ayr? geçti?inde üzüldü?ümüz.

Dost Dedi?in sevdimi yürekten sever Sermayesi sevgidir, dostlu?a sarfeder. Böyle güzel sevgiler dünyaya de?er.

Sab?r ve sevgilerin birle?ti?i Dostluklar?n daha çok büyüdü?ü Belki yorgun belki yorgun Yinede mutlu ve umutlu Güzellikler dolu günler Seninle Olsun

umurtan?n saatli?i , Ekme?in günlü?ü , ?arab?n y?ll??? dostlu?un ise bizimki gibi en uzun süreni güzeldir.

Dost vurulunca de?il , Unutulunca kahr?ndan ölür. Biz sevdiklerimizi k?r çiçe?i gibi avucumuzda de?il Kur?un yaras? gibi Yüre?imizde Saklar?z.

imsesiz zamanlar?n yaln?zl???nda, ayd?nl?k diyarlar?n masals? görüntülerinde, küçük bir çocuk yüre?inin annesine olan sevgisi de?erinde bir merhaba dostum nas?ls?n.

Dost vurulunca de?il unutulunca kahr?ndan ölürmü?. Biz dostlar?m?z? k?r çiçekleri gibi avucumuzda de?il kur?un yaras? gibi yüre?imizde saklar?z.

Gönüller birdir dünyalar ayr? olsa da. Arkada?l?klar, sevgiler, a?klar yalan olsa da umrumda de?il dünya yansada biz dostu unutmay?z dost uzakta olsada.

Dost deniz kenar?ndaki ta?lara benzer. Önce tek tek toplars?n sonra birer birer denize atars?n ancak baz?lar?na k?yamazs?n. ??te sen o k?yamad?klar?mdans?n.

Zaman gelir yollar?na kar ya?ar, etraf?n? hüzün bulutlar? sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildi?im kadar burday?m.

Hep zamana yenik dü?tük esiri olduk anlams?z ko?u?turmalar?n. ama bir kez ad?n? yüre?imize kaz?d???m?z dostlar?m?z? hiçbir zaman unutmad?k.

Sen gülerken yan?ndakilerde güler ama a?larken yaln?z a?lars?n onun için öyle bir a?aca yaslan ki asla y?k?lmas?n öyle bir dost edin ki seni asla b?rakmas?n.

Ba?kalar?na kendinden fazla de?er verme. Ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin. Terk edenden al?nacak en büyük intikam , ona kupkuru, sevgisiz gözlerle bakmakt?r.

Ya?am gülmeyi , sevgi hak etmeyi, vefa unutmamay?, dostluk sad?k kalmay? bilenler içindir. UNUTULMADIN!

Gülerken herkes e?lik eder, ya a?larken. Ba?ar?lara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kap?n? çal?nca kap?ya seninle beraber baks?n.

Duygular vard?r anlat?lamayan, sevgiler vard?r kalplere s??mayan, dostluklar vard?r hiçbir ?ekilde y?k?lmayan, baz? insanlar vard?r asla unutulmayan

Hayata de?er bir ya?am, sevmeye de?er bir a?k, dostlu?a de?er bir arkada?l?ktan asla vazgeçme. Ne eksik ne fazlas?n? ara ve seni üzenle asla u?ra?ma !

Mutlulu?un pe?inden ko?ma mutluluk senin pe?inden ko?sun ve hayatta öyle mutlu ol ki gözlerinde akan bir damla ya? aray?p da bulamayanlar?n sadakas? olsun.

Belki diyorum; SEVG? nin ne demek oldu?unu biliyoruz ama GENÇL???N ne demek oldu?unu anlad???m?zda bu dünyadaki i?imiz bitmi? olacak...

E?er herkes dost sand??? kimselerin bir de kendi arkas?ndan söylemi? olduklar?n? duysayd?, dünyada pek az dost kal?rd?.

Dostlar ?rmaklar gibidir; kiminin suyu az kiminin çok, kiminde ellerin ?slan?r sadece kiminde ruhun y?kan?r boydan boya...

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

Payla?acak dostlar?n?z yoksa iyi ?eylere sahip olman?n bir zevki de yoktur

Dost bazen minik bir ku? bazen var olmayan sevgili, kimi zaman saks?da bir çiçektir, ama as?l dost seni senden çok sevendir Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak...

Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz

Fani dünyan?n baki padi?ah? de?iliz. Biz parçalanm?? gönül h?rkalar?n? yamar dikeriz. Biz dostlarla a?lar dostlarla güleriz.

En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklar? gözlerine, en derin sevgileri kalbine b?rak?yoru. Hep Mutlu Ol..

En Koyu cehelet hakk?nda hiç bir ?ey bilmedi?in bir ?eyi redetmektir.

Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamam? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin.

Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sevgiler ba?r?na ta? basars?n ac?lar bir gün diner giden gitsin ald?rma yang?nlarda söner sak?n bakma arkana krallar önde gider

Gün gelir puslu bir dünya ayd?nl?k bir ya?ama gebe kal?r yeterki umutlar?n hiç bitmesin kalbin hangi mutluluk ve sevgi için çarp?yorsa ya?am sana onu versin.

Rüzgar?n keman?n? çald???, damlalar?n cama vurdu?u bir pencerede yata??na uzan?pta ke?ke dedi?in tüm güzellikler gerçek olsun.

Biz Pazara Kadar De?il Mezara Kadar Dostuz Dostum!!!

Kimsesiz zamanlar?n yaln?zl???nda, ayd?nl?k diyarlar?n masals? görüntülerinde, küçük bir çocuk yüre?inin annesine olan sevgisi de?erinde bir merhaba dostum nas?ls?n.

Dost vurulunca de?il unutulunca kahr?ndan ölürmü?. Biz dostlar?m?z? k?r çiçekleri gibi avucumuzda de?il kur?un yaras? gibi yüre?imizde saklar?z.

Ben dostun kokusunu uzak diyarlardan al?r?m ve onun gülü?ünü nerde olsa tan?r?m. Ne mesafaler mesafedir dostunla ne de ayr?l?klar hüzünlü

Gönüller birdir dünyalar ayr? olsa da. Arkada?l?klar, sevgiler, a?klar yalan olsa da umrumda de?il dünya yansada biz dostu unutmay?z dost uzakta olsada.

Yürek umutlara gebe oldu?undan beri dostluklar ayr?l?klara yenik dü?medi yüre?imiz dar a?ac?ndayken bile ölüme ko?up dostumuzu sevmeyi bildik.

Dost deniz kenar?ndaki ta?lara benzer. Önce tek tek toplars?n sonra birer birer denize atars?n ancak baz?lar?na k?yamazs?n. ??te sen o k?yamad?klar?mdans?n.

Ac?lar?n bir kum tanesi kadar küçük, mutlulklar?n nisan ya?muru kadar bol olsun. Hayatta bir kere a?larsan oda mutluluk olsun. Dostum.

Zaman gelir yollar?na kar ya?ar, etraf?n? hüzün bulutlar? sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildi?im kadar burday?m.

Koca bir çölde kum tanesi olmak yada okyanusta su damlas? ama en güzeli milyonlarca insan aras?nda senin arkada??n olmak.

Hep zamana yenik dü?tük esiri olduk anlams?z ko?u?turmalar?n. ama bir kez ad?n? yüre?imize kaz?d???m?z dostlar?m?z? hiçbir zaman unutmad?k.

Dostluk a?lamaksa, yüre?indeki ac?y? payla?maksa, üzüldü?ünde s?cak bir kucaksa ve dostluk için ate?e at?lmaksa, dünya durana, can bedenden ç?kana dek sevdi?imsin.

Sen gülerken yan?ndakilerde güler ama a?larken yaln?z a?lars?n onun için öyle bir a?aca yaslan ki asla y?k?lmas?n öyle bir dost edin ki seni asla b?rakmas?n.

Kimsesiz zamanlar?n yaln?zl???nda, ayd?nl?k diyarlar?n masals? görüntülerinde, küçük bir çocuk yüre?inin annesine olan sevgisi de?erinde bir merhaba dostum nas?ls?n.

Ba?kalar?na kendinden fazla de?er verme. Ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin. Terk edenden al?nacak en büyük intikam , ona kupkuru, sevgisiz gözlerle bakmakt?r.

Dost vurulunca de?il unutulunca kahr?ndan ölürmü?. Biz dostlar?m?z? k?r çiçekleri gibi avucumuzda de?il kur?un yaras? gibi yüre?imizde saklar?z.

Dost bazen minik bir ku? bazen var olmayan Sevgili, kimi zaman saks?da bir çiçektir, ama as?l dost seni senden çok sevendir.

Her dostlu?un gökyüzünde bir mele?i varm??, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek a?larm??, sana ant olsun ki bizim mele?imiz asla a?lamayacak...

Bir sürü dostunun içinde elbet dü?manlar?n olacak ama unutma ki, Onca dü?man?n içinde belki seni dostun vuracak.

Dünyada birçok insan vard?r. Kimi mutlu, kimi mutsuz, kimi a?lay?p, kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var ki, o da su an bu mesaj?m? okuyor.

Dost dedi?in deniz kenar?ndaki ta?lara benzer, önce birer birer toplars?n, sonra yava? yava? atmaya baslars?n. Fakat baz?lar?n? atmaya k?yamazs?n, sen atmaya k?yamad?klar?mdans?n.

Güne?e ba?land? korkuyla önce insan. Sonra ate?e, suya... Ay batt? su kurudu gün bitti..Sevgi karde?lik dostluktu sonsuz olan..Can Dostuma.

Dostluklara mesken bu yürek A?klara de?il sevgilinin gözlerine de?il dostun sözlerine, selam?n'a merhabas?na muhtaç bu yürek merhaba ey dost bu gece de yürektesin.

Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!

Sevginde ölçülü ol ey gönül, sevdi?in dü?man?n olur bir gün, dü?manl?kta kat? olma ey gönül, dü?man?n dostun olur b?rgün...

Ruhumdan ba?ka dostum olmad? ve derdimi dinleyen sadece gönlüm vard?.

Unutmay? bilip sevgiyi bilmeyenler unutur ama sevmeyi bilip de unutmay? bilmeyenler asla unutmaz çünkü onlar sevgiye a??kt?rlar... Sevgiye hasretlerdir...

Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz.

Dostlar aras?na hasret uçurumu girdi?inde, y?ld?zlarla vuslat köprüsü kurduk yürekten yüre?e. Gönlümüzün hasret günlü?üne unutmay? ve unutulmay? hiç yazmad?k.

#171

 
© 2015
AŞK