Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dua Sözleri

En Güzel Dua Sözleri K?sa Dua Örnekleri Sayfas? -
Ey Rabbim! Bizlere seni hat?rlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup ta?an ayd?nl?k kalpler nasip eyle..
Yuvas?z ku?a bile dal verip yuva kurduran Rabbim... Hakk?m?zda en hay?rl?s? neyse bizlere de onu nasip eyle... Amin.
Allah?m! Bizleri, imtihandan imtihana yorma Rabbim.. De?meyende oyalama kalplerimizi..
Gedaya gedal?k yara??r.. Sultan'a sultanl?k!.. Subhans?n ya Rab!.. El-Aman diliyoruz senden.. Koru bizi Sensizlik cehenneminden!.. Ey Rabbimiz! Günlerimizi gelece?imize haz?rla ve hayat
Ey Rabbimiz! Günlerimizi gelece?imize haz?rla ve hayat?m?z? bereketli ve ma?fur k?l!
Yüce Allah'?m! Kalp saray?m?z?n sahibi Sensin. Öyle bir yâr nasip eyle ki bu saraya, sürekli Sana secde etsin..
ALLAH'IM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Sapt?rma, Beni SENDEN Ba?kas?na YALVARTMA.. amin..
"Yata?a abdestli girene, o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi bu kulunu affet!" diye dua eder." [hadisi ?erif]
Dua'mdaki gözya??m kadar edepliydi içime dü?'en a?k.. ..
Sebepler Sen'dendir; Edep bizlerden... Etme bizi Ya Rabb; Edepsizlerden.
RABB?M, öyle bir e? nasib et ki bana, sevgi sözcükleriyle birlikte ayetler döksün yüre?ime
ALLAH'?m sana aç?lan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, günahlar?m?z? affer. Bizleri cehennem azab?ndan koru in?allah.
Gözya?? Allah içinse e?er, mübârek ve mukaddestir. Gözya?? pi?manl?kt?r, gözya?? tevbedir, gözya?? gözün niyaz?d?r/duâs?d?r.
Rahmetinden bir Damla yüre?ime dü?ür Ya RAB.
Allah'?m! Amellerimizi ihlasla derinle?tir ve ümitlerimizi de ye'sin insafs?zl???na b?rakma
Öyle bir dua et ki; Günah?n tövbenin büyüklü?ünden a?las?n! ?eytandan yaradana s???n ki; nefsin seni de?il, sen nefsini yakas?n.
Ya RAB.! SANA kar?? olan mahcubiyetim bana yeter. Ba?kas?n?n önünde beni mahcup etme! Beni SEN kald?r ki, kimseler dü?ürmesin.
Ey bizleri halden hale çeviren rabbimiz! Bizim halimize en güzel hâle eri?tir ve r?zâna erdir.
Allah'?m Gönlümüzde olan? hakk?m?zda hay?rl? eyle, hakk?m?zda hay?rl? olana gönlümüzü raz? eyle!
Duay? kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açt?ran, ancak sevdi?i kuluna dua ettiren RABB?M. Ellerimizi bo? çevirme in?allah.
Ey Rabbimiz! Bize dünyada, ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ate? azab?ndan koru..
Rabbim.. Ellerimde hiçbir?ey yok.. Ellerimde bir tek "yok" var.. Ve ben yoktan var etti?in bu ellerle senin sonsuz keremine el..
Allah'?m! Zelil olmaktan ve zillete u?ramaktan sana s???n?r?z!
Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, ?efkatini, hidayetini, ba???lay?c?l???n? esirgeme..
Rabbimiz! Bize günahlar?m?zdan temizlenecek sebepler ver.. Gözlerimizi kapatan perdeleri kald?r, nurunla doldur yüreklerimizi.. Amin..
Yâ Rabbî Ben'i Ben'den al ama Ben'i Sen (c.c) 'den uzak etme.. Amin..
Derdime dermans?n ey duam.. Seni gönlümden dilime dü?ürenime.. Hamd olsun..
Allah'?m bizleri iliminle zengin k?l, hiliminle zinetlendir, takva ile mükerrem k?l..
Ya Rabbi! kalblerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalar?m?z? güzelle?tir, takva ile keramete kavu?tur.
Hayat, f?rt?nan?n geçmesini beklemek de?ildir ki!. Ya?murda dua etmeyi becerebilmektir..
Takdir senindir, Ya Rabbi! Sen ki imkans?z? mümkün k?lans?n; Darda koyma bizi, dara dü?tü?ümüzde de ?ükredenlerden eyle bizi..
Rabbim, en sevdi?ini en sevdigimiz eyle; ve de?mesin sana yakla?mayacak sevgi yüre?ime..
ALLAH'?m; Önce kom?uma ver sonra da bana.. Raz?y?m bana kalan paydan ço?a da aza da.. ?ükürler olsun verdi?ine de ald???na da.
Sen sevdirmezsen sevemeyiz; Kalbimizi cemâline ve kemâline hayran eyle Allah'?m.. Kullu?unun kap?s?ndan ay?rma Ey Rabbim..!
Ya RAB! Sana tüm benli?imle yalvar?yorum beni iki yüzlü insanlardan ve sa? gösterip sol vuran insanlar?n ?errinden uzak tut..
Allah'?m! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashab?na ve ihvân?na, Senin raz? olaca??n ?ekilde ve onun hakk?n? eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimi
?lâhî! Dil verdin, zikrinden ay?rma; gönül verdin fikrinden çevirme. ?man verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.
"DUA" sevgiliye yaz?lm?? bir mektup gibidir.. Zarf?n içerisine yüre?ini koyan?n, duas? kabul edilir..
Son nefesimizde in?allah La ?lahe ?llallah Muhammeden Rasulullah demeyi mevlam bizlere nasip eder.
Son nefesimizde in?allah La ?lahe ?llallah Muhammeden Rasulullah demeyi mevlam bizlere nasip eder.
Allah?'m! Habibiyeti ve salât?yla Cennetin kap?lar?n? açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kap?n?n aç?l???n? teyid buyurdu?un Habibin A
Ey gecenin sahibi.. Nas?l ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalar?m?z?, günahlar?m?z? rahmetinle ört..
Ya Rahman! Rahmetinde s?n?r tan?mayan! Rahmetini, merhametini çekme bir an bile üzeremizden..
En "HAYIRLI" Dua, "ALLAH"tan Korkan ve "TEMIZ" Bir Kalbe Sahip Birinin Yapt??? "DUADIR"
Allah'?m, mübarek günler, geceler hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle!
Ayet ayet ya?at bu dünyay? rabbim, sana secde secde yürüyeLim, dua dua kabul et bizi, sana en yak?n yerde ölelim..
Ey Rabbim, gönlüme geni?lik ver. ??imi kolayla?t?r. Dilimdeki tutuklu?u çöz-tâ ki sözümü iyice anlas?nlar.
Tek kurtulu?umsun dua'm. Seni yüre?imden dilime dü?ürüne hamd olsun.
Allah'?m! Davran??lar?m?z? "?nanc?m?zla" bütünle?tir; Sözümüzü de "Özümüzle" birle?tir..

#2803

 
© 2015
AŞK