Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dü?ün Davetiye Mesajlar?

Dü?ün Davetiye Mesajlar? Sayfas? -
Sayfam?zda yeni ve k?sa davetiye mesajlar? 2015 için haz?rlanm??t?r ve özlü güzel mesajlar yer almaktad?r.
Sevgi yüre?imizin derinliklerinde
Bir yol var önümüzde
Ellerimiz kenetli sayg? ve sevgiyle
Diyoruz ki kat?l?r m?s?n?z bize?
**
Sevgiye inan?yoruz ve bu inançla,
Birbirimizi sevip sayarak, sadakat ate?ini
Canl? ve s?cak tutarak sürekli bir ilgiyle
Birbirimize yak?n olarak anlay?? ve
Sab?rla destek vererek, yüzlerimiz sevgiye dönük,
Ellerimiz iç içe, güzel bir yolculu?a haz?rlan?yoruz.
Dü?ün törenimizi onurland?r?rsan?z mutlu oluruz.
**
Mutlulu?umuzu sizlerle
Payla?maktan onur duyar?z.
**
Hayat?m?z?n en do?ru karar?n? verip,
?kimizde evet diyoruz.
Ve siz nezih dostlar?m?z?
?ahidimiz olarak bekliyoruz.
**
Birlikteli?imizin
Sonsuza kadar sürmesi
Umudu ve dile?iyle
Ortak ya?am?m?za ad?m att???m?z
Bu gecede bizimle olman?z? diliyoruz.
**
Bir zaman tünelinin sonsuzlu?unda
Een güzel sevgiyi birlikte ya?ad?k.
Her uçurumun kenar?nda,
Birlikte meydan okuduk rüzgâra
Gökyüzünden bir y?ld?z çal?p ???k yapt?k gelece?imize
Hayat?m?z?n bu en güzel gününü
Siz sevdiklerimizle payla?mak dile?iyle
Mutlulu?a ad?m ataca??m?z bu özel günde
Sizlerle birlikte olmaktan onur duyar?z.
**
Yüre?imizin ve sevgimizin
Götürdü?ü yerdeyiz.
Sizleri de orada, dü?ün törenimizde
Aram?zda görmekten mutluluk duyaca??z.
**
?yi günümüzde mutluluklar?,
Kötü günümüzde üzüntüleri
Bir ömür boyu payla?maya söz veriyoruz.
Sizleri de bu anlaml? günümüzde
Yan?m?zda olmaya davet ediyoruz.
**
Kenardan biz gidelim, yol sizin olsun.
P?nardan biz içelim, su sizin olsun.
Belki gelemezsiniz, sa?l?k olsun.
Biz evleniyoruz, haberiniz olsun.
Bizi seven dostlar, dü?ünümüze buyursun.
Duyduk duymay?n demeyin
?yi dinleyin kimseye sitem etmeyin.
**
Evlatlar?m?z
.............. ile ..............
Evleniyorlar.
Dü?ünümüze ailece davetlisiniz.
**
Mutluluk payla?t?kça büyür.
Hepinizi bu mutlulu?umuzu
Payla??p büyütmeye bekliyoruz.
**
Yüzlerimiz sevgiye dönük, ellerimiz kenetli,
Güzel bir yolculu?a haz?rlan?yoruz.
Dü?ün törenimizi onurland?r?rsan?z mutlu oluruz...
**
Kalbimizin sesini dinledik.
Karar verdik, biz evleniyoruz.
Dü?ünümüze siz sevenlerimizi de bekliyoruz.
***
Yeni ya?amlar?n mutlu ba?lang?c?nda
Sizlerle birlikte olmaktan k?vanç duyaca??z.
**
Bu mutlu günlerinde
Sizleri de aralar?nda görmekten
Mutluluk duyarlar.
Siz sevdiklerimizi
Biz sevdiklerimizin
Evlili?e ad?m att???m?z
Bu mutlu günümüzde
Yan?m?zda görmekten
Mutluluk duyar?z.
**
Sevmi?tik birbirimizi
Evlendirin dedik bizi
K?rmad?lar kalbimizi
Yap?yorlar dü?ünümüzü
Bizde davet ediyoruz
Bu mutlu günümüze sizi.
**
Beraberli?imizi
Evlili?e götüren bu yolda
Sizlerle olmay? diliyoruz.
Hepinizi dü?ünümüze bekliyoruz.
**
Sevgi üstündür ama bilene
Sevgi kar??l?kl?d?r ama sevene
Ne mutlu sevipte sevilene
Bekliyoruz sizi dü?ünümüze.
**
Dü?ün törenimizde
Sizleri de aram?zda görmekten
Mutluluk duyaca??z.
**
Dü?ün törenlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Mutluluk duyarlar.
Dü?ün törenlerinde
Sizleri de aralar?nda görmekten
Mutluluk duyarlar.
**
Dü?ün törenlerinde
Sizleri de aralar?nda görmekten
Onur duyacaklar.
Birlikteli?imizin sonsuza kadar sürmesi
umut ve dile?i ile ortak ya?ama ad?m att???m?z
bu günde sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyaca??z.
-------------
Gördüm diyebilseydim, e?er gördü?ümü,
Hiç kimse inanmazd?, hayal derlerdi.
Bilseydiler, sende neler gördü?ümü,
Y?llarca hayal görmeyi isterlerdi.
Gördü?ümüz hayal degil, gercek
biz bu gercegi beraber ya?amak,
sonsuz k?lmak istiyoruz.
Ve bu en güzel günümüzde
sizleri de aram?zda görmeyi diliyoruz.
--------------
Ömürboyu mutlulu?a imzalar?m?z? atarken
sizlerin yan?m?zda olman?zdan
büyük mutluluk duyaca??z.
------------
Birlikteli?imizin sonsuza kadar
Sürmesi Umudu ve Dile?i ile
Ortak Ya?ama ad?m att???m?z bu günde
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyaca??z
-------------
Karanl??? arkalar?nda b?rak?p,
gözlerindeki sevda güne?inin pe?inden
yürüdükleri bu günde,
sizleri de aralar?nda görmekten
mutluluk duyarlar.
-------------
Evlilik törenimizde,
sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyaca??z.
-------------
Ak?p giden hayat?n içinde
kendimize dair yeni bir sayfa açarken
nikah törenimizde siz dostlar?m?z?
yan?m?zda görmek bize mutluluk verecektir.
--------------
Beraberli?e ad?m att???m?z bu çok ozel
günümüzde, mutlulu?umuzu sizinle
payla?mak bizi onurland?racakt?r.
-----------
Birlikteli?imizi evlili?e götüren
yolda mutlulu?umuzu sizinle
payla?may? diliyoruz.
---------
Dü?ün törenlerinde sizleri de
Aralar?nda görmekten
Mutluluk duyarlar
--------
Mutlu beraberli?imizin ba?lang?c?nda
Sizlerle birlikte olmaktan
Kivanç duyar?z
----------
Dü?ün (Nisan) törenlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Kivanç duyarlar
--------
Dü?ün törenimize
te?rifleriniz bizleri onurland?racakt?r
---------
Dü?ün törenlerini
Onurland?rman?zdan
Sonsuz mutluluk duyacaklar.
--------
Bu mutlu günümüzü bizimle
payla?man?zdan sevinç duyaca??z.
---------
Gördü gözlerimiz
Sevdi kalplerimiz
Hayat?n bahar?nda
Birle?ti ellerimiz
Dü?ünümüz var bizim
Hepinizi bekleriz
---------
Sevdik birbirimizi
Evlendirin dedik bizi
K?rmad?lar sözümüzü
Yap?yorlar dü?ünümüzü
Bu mutlu günümüzde
Bekleriz hepinizi
----------
Sevdik güvendik birbirimize
Karar verdik ömür boyu beraberli?imize
Bu mutlu günümüzü müjdeleriz size
Bekleriz hepinizi dü?ünümüze
-----------
Amac?m?z yuva kurmak
Gayemiz mutlu olmak
Dile?imiz, bu mutlu günümüzde
Sizlerle billikte olmak
----------
Sevdik seviyoruz
Allah'tan mutluluk diliyoruz
Bu mutlu günümüze
Tüm dostlar?m?z? bekliyoruz
---------
Gördü gözlerimiz Sevdi kalplerimiz
Hayat?n bahar?nda birle?ti ellerimiz
Bu mutlu günümüze sizleri de bekleriz
----------
Seviyoruz dedik ayr? kalmayal?m
Ku?lar gibi mutlu bir yuva kural?m
Tüm dostlar?m?z? dü?ünümüze ça??ral?m
Geleni ba??m?z?n üstünde
Gelmeyeni gönlümüzde tutal?m
------------
Gidiyoruz mutlu bir gelece?e
Gün de?il - Ay de?il - Y?l de?il
Bir ömür boyu beraberli?e
Tutu?tuk el ele
Sesleniyoruz bekar gençlere
En mutlu ?ey evlilik diye
Bekliyoruz sizleri de Dü?ün (Ni?an) merasimine
------------
Mutluluk gele dursun
Dostlara haber olsun
Dü?ünümüz var bugün
Bizi sevenler buyursun
------------
Biz kenardan gidiyoruz yol sizin olsun
Biz p?nardan içiyoruz göl sizin olsun
Biz evleniyoruz haberiniz olsun
Bizi seven dostlar dü?ünümüze buyursun
-----------
F?s?lda bana sevgini
Sende buldun dengini
Kabul oldu dile?in
Mesut olal?m Mele?im
-------
Duva??mda beyaz güller
Girmesin araya eller
Allah (c.c) yazm?? bizi bize
Duyuruyoruz ?imdi size
Ömür boyu beraberiz
Sevgi dolu kalplerimiz
Dü?ünümüze sizleri de bekleriz
----------
Bu hayat güne?i hic batmayacak
Kalplerimiz birbirimize hep ba?l? kalacak
Buna yemin ettik hep böyle kalacak
Bir yuva kuruyoruz hiç y?k?lmayacak
Sizleride bekleriz bu mutlu günümüze.
----------
Biz sevdik kalbimiz bir olsun
Bizim dügünümüz törenimiz olsun
Buyurun dostlar haberiniz olsun
-----------
Gönülden birbirimizi seviyoruz
Kalbimiz bir buna inan?yoruz
Bekarl??a veda edip
??te bugün evleniyoruz
Dü?ünümüze sizleride bekliyoruz
-----------
Sevdik birbirimizi
?stiyoruz beraberli?imizi
Allah'tan dile?imiz
Bu mutlu günümüzde
Sizleride bekleriz
-------
Mü?terek ya?ant?lar?n?n ba?lang?c? olan
Dü?ün törenlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Mutluluk duyacaklar.
---------
Elveda gençlik güzel günlere
Biz çok mutluyuz dar?s? sevenlere
Bir yuva kuruyoruz ilerideki günlere
Bizi sevenler gelsin dü?ünümüze
Mutlulu?umuzu görmeye
-----------
Ve bu inançla
Birbirimizi sevip sayarak
Sadakat alevini canl? ve s?cak tutarak
Sürekli bir ilgiyle birbirimize yak?n olarak
Anlay?? ve sab?rla destek vererek
Yüzlerimiz sevgiye dönük
Ellerimiz iç içe
Güzel bir yolculu?a haz?rlan?yoruz
Dü?ün törenimizi onurland?r?rsan?z
Mutlu oluruz
----------
Kapt?rd?k gönlümüzü mutluluk seline
??te bizde girece?iz dünya evine
Bütün dostlar buyursun dü?ünümüze
------------
El ele tutu?urken
Saadet yolculu?una
Veda ediyoruz
Bekarl???n sultanl???na
E?er u?urlamak isterseniz bizi
Dü?ünümüze bekleriz sizi
----------
Kader tan??t?rd? bizi
Çok seviyoruz birbirimizi
Da?lar girse aram?za ay?ramaz ikimizi
Bekliyoruz sizleri
Unutmay?n bizleri
Bu mutlu günümüze
Bekliyoruz hepinizi
----------
Mutluluklar payla??lmal?
Görü?ünü benimsemi?
Dostlar?m?z? dü?ünümüzde
Yan?m?zda görmekten
Mutluluk duyaca??z
---------
Gelece?e dogru atacaklar?
Bu ilk ad?m? beraberce yürümek
Ve mutlulu?u payla?mak üzere
Sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyarlar.
-----------
Sevgi, sayg? ve anlay??la temelini att???m?z beraberli?imizi
Sonsuza dek sürdürmeye karar verdik. Nikah törenimizde
Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyar?z
-------------
Allah'?n emridir ya?ant? böyle
Mesut olmam?za sen dua eyle
Gelip dü?ünümüze ?eref eyle
Gelmeyen dostlara selam söyle
Bekliyoruz sizleri
Unutmay?n bizleri
-----------
Allah (c.c)'in emri Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v)'in sünneti yerine getirmek
?slam toplumunun temelini olu?turan
Aile'yi te?ekkül ettirmek için
?lk ad?m? atm?? bulunuyorlar.
Bu hay?rl? günde sizleride aram?zda
Görmekten mutluluk duyar?z.
özgü an?lar derinle?iyor.

#2251

 
© 2015
AŞK