Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dünya Bar?? Günü Sözleri

"Bar?? nihai amac?m?zd?r. "

St. Augustine

"Sava? ilanlar?n?n gerisinde ekonomik nedenler yatar. "

Pierre Jesephe Proudhon

"Sava? insan? mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Sava? milletlerin varl???n? yok

eder; en güzel ülkelerin ziyan olmas?na sebep olur; en iyi insanlar? yok eder ve

kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü kar???kl???, anar?iyi ve yozla?may? getirir. "

John F. Kennedy

"?nsano?lu sava?a son vermelidir. Yoksa sava? insano?luna son verecektir. "

John F. Kennedy

"Antagonizm, hukuka dayal? bir sosyal düzen olu?turulmas?n?n nedenidir. Antagonizm

ile insanlar?n sosyal olmayan toplumsall?k (unsocial sociability) durumlar?n? ifade

ediyorum. Bu e?ilim aç?kça insan?n do?as?na kök salm??t?r. "

Immanuel Kant

"Do?a tarafs?zd?r. ?nsan do?adan güç alarak dünyay? çöle, çölü de ye?illi?e çevirdi.

Kötülük atomun içinde de?il, insanlar?n ruhlar?ndad?r. "

Adlai E. Stevenson

"Ordunun en büyük güce sahip oldu?u devlet kesinlikle askeri bir devlettir. "

John Trenchard ve Thomas Gordon

"Bilim atom bombas?n? üretti, fakat as?l kötülük insanlar?n beyinlerinde ve

kalplerindedir. "

Albert Einstein

"Ve bar?? zaman?nda daimi ordu muhafaza edilmesi özgürlük için tehlikeli

oldu?undan bu uygulamaya son verilmelidir; ordu sivil gücün s?k? denetimi alt?nda

olmal?d?r. "

Pennsylavania Anayasas?

"Behemehal ?u veya bu nedenler için milleti sava?a sürüklemek tarafl?s? de?ilim.

Sava? zorunlu ve hayat için olmal?d?r. Gerçek kan?m ?u ki, milleti sava?a ***ürünce

vicdan?mda ac? duymamal?y?m. Öldürece?iz diyenlere kar??, öldürece?iz diye sava?a

girebiliriz. Lakin, milletin hayat? tehlikeye dü?medikçe sava? bir cinayettir. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Ordunun geçti?i yeri dikenler bürür; sava?lar? ac? y?llar izler.

Bu yüzden iyi general, etkili olur, sonra durur. Zaferin nimetlerinden yararlanmaz,

gücü ele geçirmeye kalkmaz; etkilidir, gururlu de?il, etkilidir, kibirli de?il. Tam

zaman?nda etkili olur ama zora ba?vurmaz. "

Lao Tzu

"?yi silahlar kötü niyetin araçlar?d?r: Yol'u olan onlarla ilgilenmez. "

Lao Tzu

"Frans?z Devrimi s?ras?nda ordu toplum için bir e?itim yuvas? olarak ilan edildi ve bu

çok geçmeden ?ngiltere ve Birle?ik Krall?k d???ndaki her yerde kullan?l?r bir slogan

hale geldi. Ama bu iddia nas?l bir de?er ta??m?? olursa olsun, art?k geçerli de?ildir.

Askerlik hizmeti, acemi er diye, bir beceri edinememi?, disiplinsiz, temizlik

anlay???ndan ve çal??ma al??kanl?klar?ndan habersiz, okumas? ya?amas? olmayan

köylü delikanl?lar geldi?i dönemlerde yararl? al??kanl?klar a??lam?? olabilir. Bugünkü

nüfus böyle de?ildir. Geli?mekte olan dünya bile. Tersine ordu, sivil toplum için

yanl?? bir e?itim yuvas? oldu?unu göstermi?tir. "

Peter Drucker

"En önemli, en temel ihtiyaç, savunman?n ve silahlar?n i?levini bir bütün olarak

yeniden de?erlendirmektir. "

Peter Drucker

"Ordu, devlet ba?kan?n?n emrine her zaman amade olmal?d?r. "

Nizamülmülk

"Gerekli olan savunman?n, silahlanman?n ve ordunun modern dünya içindeki rol ve

i?levini bütünüyle yeniden dü?ünmek ve ordunun toplum içindeki yerini yeniden

belirlemektir. "

Peter Drucker

"En gerekli olan, silah yar???ndan kurtulman?n- bu yar??? sadece s?n?rlaman?n de?il -

dünya üzerindeki tek tek bütün devletlere e?it ç?kar sa?layaca??n?n kabul

edilmesidir. "

Peter Drucker

"Vatanda?lar aras?ndan seçilen, silah e?itimi görmü? ki?ilerden kurulu, düzenli bir

milis gücü, özgür bir ülkenin en uygun, en do?al ve en emin güvenlik arac?d?r; bar??

zaman?nda sürekli ordular bulundurmak, ülkenin iç özgürlü?ü için tehlikeli say?lmal?

ve bundan kaç?n?lmal?d?r. "

Virginia ?nsan Haklar? Bildirgesi Madde 13

"Bir çok ülkede hemen hemen tüm kamu gelirleri verimli olmayan alanlara harcan?r.

Büyük ordular? olan ülkeler, bar?? zaman?nda sadece bu harcamalar? finanse etmeye

çal???rlar. "

Adam Smith

"Silahlar ve askeri kuvvetler yüzy?llar boyu sivil ekonomi ve toplum için yükten ba?ka

bir ?ey olmam??, ekonomik kaynaklar? tüketmi?lerdir. "

Peter Drucker

"?lk ekonomik öncelik savunma için yap?lan harcamalarda ve ekonomik aç?dan

verimsiz olan savunma harcamalar?na kayd?r?lm?? üstün nitelikli insan kayna??nda

k?s?nt?ya gitmek ve bu alanlarda denetim sa?lamak olmal?d?r. "

Peter Drucker

"Dü?üncelerim dolay?s?yla cezaevine konulmam do?ru bir hareket de?ildir.

Hepsinden öteye, cezaevi zorunlu askerlikle ayn? ?eydir. ?kisi de köleliktir. "

Paul Jacop

"Zorunlu askerlik sisteminin bireylere, ailelere ve topluma yükledi?i sosyolojik

maliyetleri o kadar yüksektir ki, e?er biz bu sistemin devam etmesinde ?srar edersek,

korumaya çal??t???m?z insanlar?n ya?amlar?n? mahvedece?iz. Toplumun gelece?inin

güven alt?na al?nmas? için bu sistemin terkedilmesi gerekir. Zorunlu askerlik

sistematik olarak bizim iyi bir nesil için ümitlerimizi yokediyor. "

American Friends Service Committee

"Zorunlu askerlik özgürlü?ü seven ve anlayan insanlar taraf?ndan ho?görü ile

kar??lanmaz. "

Lord Acton

"Zorunlu askerlerin tek me?ru kullan?m?,

milletin en önemli ve hayati ç?karlar?n?n korunmas? amac? do?rultusunda olmal?d?r. "

Richard Flacks

"?nsanlar? birbirlerini öldürmek için e?itmek insan?n kutsall???n? ihlal etmektir. "

Quakers 1945 "Conscription by Friends" Toplulu?u'nun Bildirgesi

"Zorunlu askerlik kölelikten ba?ka nedir?"

Murray Rothbard

"?nsan haklar?na devlet taraf?ndan yap?lan ihlaller içerisinde zorunlu askerlik en

kötüsüdür. Zorunlu askerlik haklar?n gasp? ve ortadan kalkmas? demektir. "

Ayn Rand

"Kad?nlar sava? için bize gerekli olandan fazlas?n? üretebilirler. "

Napolyon

"Zorunlu askerlik i?renç bir sistemdir. "

Sir Wilfrid Laurier

"Askerlerin kan?na i?lemi? olan yüksek disiplin dü?üncesi onlar?n adalet dü?üncesini

zay?flatmaya yetmez mi? Disiplin demek itaat demektir. "

Emile Zola

"Zorunlu askerlik yapmak istemiyorum. Zorunlu askerli?in özgür toplum ile uyumlu

olmad???na ve ahlak d??? oldu?una inan?yorum. Ülkemi seviyorum ve gerekti?inde

ülkemi savunurum. "

Benjamin H. Sasway

"Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devam? için de?il, ayn? zamanda varl???m?z için

de ciddi bir tehlike olu?turur. "

Albert Einstein

"Yarbay, yüzba??, çavu? ve erlerin, toplara barut getiren miçolar ve tüm askerlerin

hayranl?k duyulacak bir düzen içerisinde tepeye do?ru ve sava?a ilerleyerek yürüyü?

yapt???n? hayranl?kla izleyebilirsiniz. Fakat yürüyü? yapanlar?n iradelerinin sa?duyu ve

vicdanlar?n?n d???nda bunu yapt???n? göremeyebilirsiniz Kimdir bu insanlar? ?nsanlar

öyle mi! Yoksa güce sahip olan vicdans?z bir insan?n emrinde yürüyen bir küçük

tabur mudur?

Henry David Thoreau

"Gönüllü ordu özgür bir ülkeyi savunacak en uygun, ahlaki ve patik yoldur. "

Ayn Rand

"Bir gönüllü iki ki?iye bedeldir. "

Frederick Chamier

"Zorunlu askerlik sisteminin yürürlükten kald?r?lmas? konusunda konu?malar yaparken

baz?lar? "paragöz" diye kötü bir kelimeyi kullan?yorlard?. Bilebildi?im kadar?yla

"paragöz" istedi?i için bir ?eyi yapan kimsedir. Para kar??l???nda sava?an birisi

"paragöz"dür. Paragözün kar??t?, zorunlu olarak askere al?nm?? ki?ilerdir. Zorunlu

asker, sava?mad??? ya da asker olmak istemedi?i takdirde hapishaneye at?lacak olan

birisidir. Bu tan?ma göre iki tür insan tipi ortaya ç?k?yor: paragözler ve köleler. Ben bir

paragöz olmay? tercih ederim. "

David Friedman

"Bir iki y?ll?k toplum hizmeti, gençler için k??lada geçirilecek iki y?ldan daha de?erli

olacakt?r. "

Peter Drucker

"Bar?? zaman?ndaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut oldu?u bir yerdeki kek ve

biradan daha iyidir. "

Aesop

"Bar?? sorunlar? çözmek ve uzla?mak demektir. "

Edmund Burke

"Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan o?lakla beraber yatacak; ve buza?? ve

genç aslan ve besili s???r bir arada olacak; ve onlar? küçük bir çocuk güdecek. Ve

inekle ay? otlayacak; onlar?n yavrular? birlikte yatacak ve aslan s???r gibi saman

yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara y?lan?n deli?i üzerinde oynayacak, ve sütten

kesilmi? çocuk elini engerek kavu?u üzerine koyacak. "

Tevrat, Isaya 11:10

"Çöle dönü?türdükten sonra ad?na bar?? diyecekler. "

(Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )

Cornelius Tacitus

"Yurtta sulh, cihanda sulh. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Bar?? içinde ya?a. "

Tevrat, Exodus IV

"Politika ve sava? üzerine okumal? ve çal??mal?y?m ki benim çocuklar?m matematik ve

felsefe okuma imkan?na sahip olsunlar. Benim çocuklar?m, kendi çocuklar?na resim,

?iir, müzik, mimarl?k, heykel, porselen gibi sanatlar? ö?retebilme imkan?na sahip

olmas? için matematik, felsefe, co?rafya, tarih, ticaret ve tar?m ile ilgili konularda

çal??mal?d?rlar. "

John Adams

"Do?a kanununun birinci ve temel ilkesi bar??? aramak ve sürdürmektir. "

Thomas Hobbes

"Bar??? ara ve sürdür. "

Tevrat, Psalms 34:14

"Sava? ve hakimiyetin geni?letilmesi monar?inin; bar?? ve ?l?ml?l?k ise cumhuriyetin

ruhudur. "

Montesquieu

"Nihai amaç yasa öncesi e?itlik, özgürlük, ekonomik refah ve bütün insanlar?n

bar??ç? i?birli?idir. "

Knut Wicksell

11

"Bar?? içinde yürü. "

(Vade in pace. )

Latin Atasözü

"Bar?? milletleri refah ve mutlulu?a eri?tiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa

ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayr? ayr? haz?rl???n? ister. "

Mustafa Kemal Atatürk

Bar?? içinde, e?itli?in ve özgürlü?ün sefas?n? sürmek istiyoruz! Yasalar? ta?lar ve

mermerler üzerine de?il, tüm insanlar?n, hatta onlar? unutan köle ile, onlar? yads?yan

tiran da dahil olmak üzere, tüm insanlar?n yüre?inde yaz?l? olan ebedi adalet, art?k

egemenli?ini kursun istiyoruz.

Robespierre

"Bütün insanlar tek bir millettir. "

Kuran-? Kerim

"Çak?l ta?lar?n? toplay?p bir kutuya koyun ve sallay?n, hiç bir sanatç?n?n

beceremeyece?i kadar uyumlu bir mozaik elde edersiniz. "

Charles Fourier

"Enternasyonalizm art?k ütopya de?ildir. Ufukta gözükmü?tür bile. "

Peter Drucker

"?deal insanlar evrenseldir ama klanc? de?ildir. Küçük kafal? insanlar evrensel de?ildir

ama klanc?d?r. "

Konfüçyüs

"Evrensellik nedir? Ahlaki evrensellik, ki?inin ya?am biçimini di?er ya?am formlar?n?n

me?ru talepleri kar??s?nda relativize etmesi, yabanc?lara ve ötekilere kendisine

tan?nan ayn? haklar? tan?mas?, kendi kimli?ini evrenselle?tirme noktas?nda ?srarl?

olmamas?, farkl? kimlikleri d??lamamas?, ve ho?görü alanlar?n?n bugün oldu?undan

çok daha geni? bir ?ekilde düzenlenmesi anlam?na gelmektedir. "

Jürgen Habermas

"Komünist olmayan geli?mi? ülkelerde hem toplum, hem sivil düzen, ço?ulcu hale

gelmi?; bu durum her ikisinde de yeni ve önceden görülmemi? bir biçimde ve her

ikisinde de farkl? biçimlerde gerçekle?mi?tir. "

Peter Drucker

"Bugün diyorum ki dostlar?m, ?u an?n getirdi?i güçlüklere ve engellemelere ra?men

bir rüyam var benim.

Bir rüyam var: Gün gelecek bu ulus, aya?a kalk?p kendi inanc?n? gerçek anlam?yla

ya?ayacak; "?unu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar e?it

yarat?lm??t?r. "

Bir rüyam var: Gün gelecek eski kölelerin evlatlar?yla eski köle sahiplerinin evlatlar?,

Georgia'n?n k?z?l tepelerinde karde?lik sofras?na birlikte oturacaklar.

Bir rüyam var: Gün gelecek Mississippi Eyaleti bile, adaletsizli?in ve bask?lar?n

s?ca??yla bunal?p çölle?mi? olan o eyalet bile, bir özgürlük ve adalet vahas?na

dönü?ecek.

Bir rüyam var: Gün gelecek dört küçük çocu?um, derilerinin rengine göre de?il

karakterlerine göre de?erlendirildikleri bir ülkede ya?ayacaklar. "

Martin Luther King

"Gel ve birlikte dü?ünelim. "

Tevrat, Isaiah 1:18

"Ademin özünü Medine topra??ndan yaratt?. Ba??n?, Beytülmukaddes topra??ndan

yaratt?. Kula??n? Tur topra??ndan yaratt?. Burnunu D?m???k (?am) topra??ndan yaratt?.

Sakal?n? Uçmak, aln?n? Medine'nin Ma?ribinden yana topra??ndan yaratt?. A?z?n?

Medine'nin Ma?r?ktan yana topra??ndan yaratt?. Dilini, Buhara topra??ndan yaratt?.

Dudaklar?n? Berberiye topra??ndan yaratt?. Di?lerini Harzem topra??ndan yaratt?.

Boynunu Çin mülkü topra??ndan yaratt?. Kollar?n? Yemen Tayif topra??ndan yaratt?.

Sa? elini M?s?r, sol elini Pers topra??ndan yaratt?. T?rnaklar?n? H?tay topra??ndan

yaratt?. Parmaklar?n? Sitan, gö?sünü Irak, arkas?n? Hemedan, zekerini (cinsel

organ?n?) Hindistan, uyluklar?n? Türkistan, hayalar?n? Konstantiniye (istanbul)

topra??ndan yaratt?. Dizlerini K?r?m, inciklerini Antalus topra??ndan yaratt?. "

Hac? Bekta? Veli

"Ho?görü nedir? Ho?görü insanl???n bir parças?d?r. Hepimizin hatalar? ve eksikleri

var; gelin kar??l?kl? olarak birbirimizin hata ve eksiklerini ba???layal?m, çünkü, ho?görü

do?an?n ilk yasas?d?r. "

Voltaire

"Sadece yasalar ifade özgürlü?ünü garanti edemez. Herkesin kendi dü?üncesini,

cezaland?rma olmaks?z?n aç?klayabilmesi için toplumda ho?görü mevcut olmal?d?r. "

Albert Einstein

"Bir diyalog iki monologdan daha iyidir. "

Max M. Kampelman

"Evrensel sevgi, hümanite demektir. "

Han Yu

"Her erdem kendi ????? ile parlar. Ho?görü çok güzel bir ???lt?d?r. "

John of Salisbury

"Konu?ma özgürlü?ünü sadece yasalar güven alt?na alamaz; her insan?n fikirlerini

cezaland?rmaya maruz kalmaks?z?n söyleyebilmesi için tüm nüfus içerisinde ho?görü

ruhu mevcut olmal?d?r. "

Albert Einstein

"Ho?görü, ho?görüsüzlü?ün z?dd? de?il, onun taklididir. Ho?görü de ho?görüsüzlük de

despotizmdir. Birisi kendisine özgürlü?ü k?s?tlama hakk?n? tan?rken, öbürü de

özgürlü?ü bah?etme hakk?n? tan?r. Biri ate? ve odunla silahlanm?? Papa, öbürü

ba???lanma umudu satan ya da bah?eden Papa'd?r. "

Thomas Paine

"Gel, gel yine her neysen,

kimsen yine gel;

Kafirsen, ate? ve put seversen yine gel;

Girmez ki, umutsuzluk dergah?m?za"

Mevlana Celalaeddin Rumi

"Gürültünün pat?rt?n?n ortas?nda sükunetle dola?;

sessizli?in içinde huzur bulundu?unu unutma.

Ba?ka türlü davranmak gerekmedikçe herkesle dost

olmaya çal??. Sana bir kötülük yap?ld???nda verebilece?in

en iyi kar??l?k unutmak olsun. Ba???la ve unut. "

Xsentius

"Y?llar?n geçmi?ine öfkelenme; gençli?e yak??an ?eyleri gülümseyerek teslim et

geçmi?e. "

Xsentius

"Herhalde delalet ve dinde mezhep ayr?l??? konusunda bir ?eyler eklemem yanl??

olmaz. Bir Türk, bir h?ristiyana göre dine kar?? gelen (delalet eden) ya da mezhep

ayr?l???nda bulunan birisi de?ildir ve olamaz da. E?er herhangi bir insan

h?ristiyanl?ktan islama geçerse, delalet etmi? ya da hizipçilik yapm?? say?lmaz.

Sadece mürtet ya da kafir olarak addedilebilir. Hiç kimse farkl? dinlere mensup

kimselerin dinlerini de?i?tirmemeleri halinde onlar? delaletle ve hizipçilikle

suçlayamaz. "

John Locke

"Söz ola kese sava??,

Söz ola kestire ba??,

Söz ola a?ulu a??,

Ya? ile bal ede bir söz. "

Yunus Emre

"Her?eyi anlamak insan? ho?görülü yapar. "

Madam Germaine De Stael

"Dünyay? sava? tehlikesinden koruyacak tek bir yol vard?r; dünya çap?nda yetkiye

sahip olacak ve dünyada bütün silahlar?n tekelini elinde bulunduracak bir tek

otoritenin kurulmas?. "

Bertrand Russell

"Ak?l sava?? k?nad???na ve bar??? mutlak bir amaç yapt???na göre; ve bar?? milletler

aras?nda bir sözle?me olmadan uygulanamayaca??na ve garanti edilemeyece?ine

göre Bar?? Anla?mas? (Pactum Pacis) yerine Bar?? Birli?i (Foedus Pacificum)

olu?turulmal?d?r. Bar?? anla?mas? sadece bir sava?? ortadan kald?rabilir. Oysa bar??

birli?i tüm sava?lar? ortadan kald?r?r. "

Immanuel Kant

"Büyük güce sahip egemen devletler oldu?u sürece sava? kaç?n?lmazd?r. "

Albert Einstein

"Benim ülkem dünyad?r; benim vatanda?lar?m tüm insanlard?r. "

William Lloyd Garrison

"Enternasyonalizm art?k ütopya de?ildir. Ufukta gözükmü?tür bile. "

Peter Drucker

"Daimi bar???n tesis edilmesi tamamen ülkelerin anla?mas?na ba?l?d?r. Daimi bar???n

tesisi tüm ülkeler için yarar sa?lar. Bar?? için uluslararas? bir federasyon

olu?turuldu?unda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve bar??? gerçekle?tirebilir. "

Jean-Jacques Rousseau

"Uluslararas? devlet olu?turularak dikkatlice tan?mlanm?? güç ve yetkiler bir

uluslararas? otoriteye devredilebilir. Bunun d???nda her ülke kendi iç i?lerinden kendisi

sorumlu olur. Bu tür bir sistem Federasyon olarak adland?r?l?r. "

Friedrich A. von Hayek

"Sokrates söylemi? diye de?il, kendi yarad?l???ma uyarak, üstelik a??r?l??a bile

kaçarak, bütün insanlar? hem?erim say?yorum. Bir Polonyal?'y? t?pk? bir Frans?z gibi

kucakl?yorum, dünya ile akrabal???m? kendi ulusumla akrabal???m?n üstünde

tutuyorum. Do?du?um yerin pek o kadar dü?künü de?ilim. Kendi dü?üncemle

vard???m yeni bilgiler, bana yaln?z esintilerle edindi?im haz?r ve geli?igüzel bilgilerden

daha de?erli gelir. Kendi kazand???m?z temiz dostluklar nerde, iklim ve kan

dolay?s?yle ba?l? oldu?umuz dostluklar nerde! Do?a bizi özgür ve ba??ms?z yaratm??,

bizse tutup kendimizi birtak?m çemberler içine hapsediyoruz. "

Michel de Montaigne

"Bir dünya devletinin ciddi sava?lar? önlemesi için minimum bir güce sahip olmas?

gerekir. ?lk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahl? kuvvetlerin

tekeline sahip olmas? gerekir. "

Bertrand Russell

"Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur.

Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tan?mlanm?? haklar?n?n d???ndaki yetkileri

s?n?rlar ve da??t?r. "

Lord Acton

"Federalizm, demokrasi için uluslararas? birli?in uygulamas?ndan ba?ka bir ?ey

de?ildir. Federalizm insan?n ke?fedebildi?i tek bar?? yoludur. "

Friedrich A. von Hayek

"E?er ak?ll?ca kullan?l?rsa, federalizm, dünyan?n en güç sorunlar?na en iyi çözüm

olabilir. "

Friedrich A. von Hayek

"Devletin ferdin üzerindeki egemenli?ini fiilen s?n?rlayabilen uluslararas? otorite

bar???n en iyi teminatlar?ndan biri olacakt?r. Uluslararas? hukuk, hem devletin fert

üzerindeki, hem de süper devletlerin ulusal topluluklar üzerindeki despotizmini

önleyen bir güvence haline dönü?türülmelidir. Hedefimiz, tüm güçleri kendinde

toplam?? bir süper devlet veya zay?f ba?larla olu?turulmu? bir özgür milletler cemiyeti

de?il, özgür insanlar?n olu?turdu?u bir topluluk olmal?d?r. Gelecekteki düzen, ?imdiye

kadar samimi oldu?umuzu ve mü?terek menfaatlerimiz için öteki milletlere

konulmas?n? istedi?imiz k?s?tlamalar?n kendi te?ebbüs özgürlü?ümüze de

konulmas?na haz?r oldu?umuzu kan?tlayabilmek konusunda önemli bir s?nav

olacakt?r. "

Friedrich A. von Hayek

"Etkin bir ?ekilde devletlerin yetkilerini s?n?rlayacak bir uluslararas? otorite bar???n en

iyi koruyucusu olabilir. Uluslararas? Kanun Hakimiyeti bireyin üzerinde devletin

zorbal???na kar?? ve milletler üzerinde süper devletlerin zorbal???na kar?? bir güvenlik

te?kil edecektir. Ne bir iyiliksever süper devlet ne de özgür devletler' in ba?? bo?lu?u

bizim için amaç olmal?d?r. Bizim temel amac?m?z milletlerin toplulu?u olarak

adland?rabilece?imiz bir uluslararas? otoritenin kurulmas? olmal?d?r. "

Friedrich A. von Hayek

"Ak?ll? bir ?ekilde kullan?ld???nda federal organizasyon prensibi dünyan?n en çetin

sorunlar? için bile en iyi çözümlerden biri olabilir. Ancak, uygulamas? son derece güç

olan bu prensibin kapasite s?n?rlar?n?n ötesinde zorland???nda, bizi ba?ar?s?zl??a

***ürebilece?ini de unutmamak gerekir. "

Friedrich A. von Hayek

#1030

 
© 2015
AŞK