Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dünya Çocuk ?iirleri Günü Hakk?nda Bilgi

22 Mart Dünya çocuk ?iirleri Günü Hakk?nda Bilgi - 22 Dünya çocuk ?iirleri gününün hakk?nda sizlere k?sa k?sa ödevlerine yard?mc? olacak ?ekilde bilgiler verelim. ??te Dünya çocuk ?iirleri Günü Hakk?nda Bilgi;
Bugün küçü?üz. Ama yar?n büyüyece?iz. Okuyup ailemize. milletimize ve devletimize faydal? insanlar olaca??z. Subay, doktor, avukat, ö?retmen, hakim, mühendis, memur, tüccar olup, yurdumuza hizmet edece?iz.Henüz küçük oldu?umuz için, her ihtiyac?m?z? annemiz ve babam?z kar??lar. Babam?z d??ar?daki ihtiyaçlar?m?z? kar??lar. Annemiz bize bakar, yiyecekleri pi?irir, giyeceklerimizi diker ve onar?r. Annesiz ve babas?z çocuklara "Çocuk Esirgeme Kurumu" bakar.
Bir ülkenin gelece?i için, çocuk çok önemlidir. Gelecekte büyüyecek olan bu çocuk, vatan?na hizmet edecektir. Ailesine yard?mda bulunacakt?r. Bunun için, çocuklar?n sa?l?kl? büyümeleri ve e?itilmeleri gerekir. Ahlakl?, dürüst, vatansever olarak yeti?tirilen insanlar, vatanlar? için bir teminatt?r.Cumhuriyet döneminde, yüce Atatürk'ün emriyle, Türk çocuklar?n?n en iyi ?ekilde yeti?tirilmesine çal???ld?. Sa?l???na, e?itim ve ö?retimine önem verildi. Çocuklar?n okumalar? için her kademede okullar aç?ld?. Çocuk bak?m evleri, do?um evleri, çocuk hastaneleri, çocuk yuvalar? kuruldu. Yard?m kurumlar? eliyle kimsesiz çocuklara yard?m edilmektedir.
Okullar?m?zda çocuklar?n e?itimi ve sa?l??? üzerinde çok dikkatlice durulur. Anne, baba ve ö?retmenler bizim çok iyi bir insan olarak yeti?memiz için u?ra??rlar. Biz de, bu emekleri bo?a ç?karmayal?m. Çok çal??al?m. Büyüklerimizin sözünü dinleyelim. Herkesle iyi geçinelim. Yoksul, kimsesiz arkada?lar?m?za yard?m edelim.Çocuklar?n k?ymetini bilen, onlara önem veren milletler, iyi bir neslin yeti?mesi için çal???rlar. Okullar, çocuk tiyatrolar?, çocuk kütüphaneleri, çocuk parklar? ve bahçeleri yaparak, çocuklar?n en iyi biçimde yeti?melerini sa?larlar.Gazete, dergi, kitap, çe?itli çocuk yay?nlar?, çocuklar?n e?itim, ö?retim, kültür ve bilgi bak?m?ndan geli?meleri için ç?kar?l?r. Radyo ve televizyonlarda çocuklar ile ilgili programlar düzenlenir. Atatürk, hiç bir milletin yapmad???n? Türk çocuklar? için yapt?. En büyük bayram?m?z olan 23 Nisan Milli Egemenlik Bayram?'n? bize arma?an etti. Bugün bu bayram, çocuk bayram? olarak kutlan?yor. Vatan?m?z? dü?mandan kurtaran Atatürk, Türk çocuklar?ndan vatansever olmalar?n? ister. Vatan?n bir kar?? topra??n? bile canlar? pahas?na da olsa kimseye vermemesini, gerekti?inde seve seve canlar?n? vermelerini ister. ?yi birer yönetici olarak yurdumuzun yücelmesine ve kalk?nmas?na yard?mc? olmalar?n? ister. Çocuklara önem veren milletler, Ekim ay?n?n ilk Pazartesi gününü "Dünya Çocuk Günü" olarak kabul etmi?lerdir. Bu günde çocuklar?n iyi yeti?meleri ve korunmalar? üzerinde durulur. Kimsesiz çocuklara yard?mlar yap?l?r. Çocuklar?n iyi birer insan olarak yeti?tirilmelerine u?ra??l?r. Irk, dil, din fark? gözetilmeden bu yard?m yap?lmal?d?r.

#2888

 
© 2015
AŞK