Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dünya Çocuk ?iirleri Günü

22 Mart Dünya Çocuk ?iirleri Günü - 22 Mart tarihinde kutlanan Dünya Çocuk ?iirleri Gününün önemini ve ne anlama geldi?ini sizlere yazmaya çal??aca??z. Buyrun Dünya Çocuk ?iirleri Günü;
Mart ay?n?n 22. günü Dünya Çocuk ?iirleri Günü'dür. Bugün s?n?f­larda, okullarda ö?renciler ?iirler okurlar. Haz?rl?klar? önceden yap?lan ?iir yazma yar??malar?n?n sonuçlar? aç?klan?r. Yar??mada derece alanlara arma­?anlar verilir.
Dünya Çocuk ?iirleri Günü evrensel bir gündür. Yaln?z ülkemizde de?il Birle?mi? Milletler'e üye tüm ülkelerde ayn? günde kutlan?r. Dinleri, dilleri, renkleri ayr? olan bütün dünya çocuklar? bugün ayn? duygularla ayn? dü?üncelerle dolu bir gün ya?arlar.
Merkezi Belçika'n?n Lieg kentinde bulunan Uluslararas? Dünya Çocuk ?iirleri Örgütü 1978 y?l?nda; her y?l 22 Mart'?n Dünya Çocuk ?iirleri Günü olarak kutlan?p, de?erlendirilmesini kararla?t?rd?. Örgüt her y?l saptad??? de?i?ik bir konuda ?iir yaz?lmas? için dünya çocuklar?na ça?r?da bulunur.
Dünya Çocuk ?iirleri Örgütü bugüne kadar. Çocuk Dünyas?, Di?erlerini Nas?l Dü?ünüyorsun?, Sava?'? Önlemek için Sözcükler, Bar??a Ça?r? ve 1983 y?l?nda da Dünya Evimizdir konular?nda ?iirler yaz?lmas?n? istemi?tir. Dünya çocuklar?n?n bu konularda yazd?klar? ?iirler Lieg kentinde­ki Kongre Saray? Salonunda sergilenir. Sergilenen ?iirler bir antolojide topla­n?r. Antoloji Birle?mi? Milletler arac?l??? ile yar??maya kat?lan ülkelere gönderilir.
?iir nedir? ?iir bir yaz?n türüdür. Duygular?n, izlenimlerin uyumlu bir ses ve söz düzeni içinde anlat?m?d?r. Ses ve söz güzelli?inin bir arada bütünle?mesine ?iir denir. ?iir anlay??? ça?dan ça?a, ulustan ulusa, insandan insana de?i?ir.
?iir yazana ?air ya da ozan denir. ?iirin bir sat?r?na dize (m?sra), aralar?nda anlam ili?kisi bulunan iki dizeye beyit denir. En az dört dizeden olu?an ?iir parças?na da k?ta ad? verilir.
?iir ya?am?m?z? güzelle?tirir. Dünyam?z? renklendirir. ?iir okurken, dinlerken içimizde tatl? ürpertiler do?ar, heyecanlan?r, etkileniriz. Ozan duygular?m, co?kular?n? ses ve söz yard?m?yla, anlat?r.
Yaln?z Dünya Çocuk ?iirleri Günü'nde de?il her zaman ?iir okuyal?m. Kitapl???m?zda ?iir kitaplar?na da yer verelim.

#2889

 
© 2015
AŞK