Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dünya Kooperatifçilik Günü Sözleri

En Güzel Dünya Kooperatifçilik Günü Sözleri Sayfas? -
- Kooperatifçilik "Birlikten kuvvet do?ar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözümüz de belirtildi?i gibi bir güç oda?? ve iktisadi faaliyetler için bir bask? arac?d?r.
- Kooperatif, fertlerin tek tek alt?ndan kalkamayacaklar? i?leri gerçekle?tiren mükemmel bir dayan??ma kurulu?udur.
- Kooperatifçilik gelir da??l?m?ndan zarar görenlerin, bu zararlar?n? etkisiz hale getirmede (da??t?mda) denge olu?turan bir te?ekküldür.
- Kooperatifçilikle, maddi ve manevi ihtiyaçlar?n en az gider ve maliyetle ortaklar?n aya??nda giderilmesi mümkün olabilmektedir. Di?er bir ifadeyle üretici ile tüketici aras?ndaki kademeler kooperatifler vas?tas?yla ya tamamen kalkmakta veya en aza inmektedir.
- Kooperatifçilikle, emek ve ürünün gerçek de?erini bulmas? sa?lanabilir. Di?er bir ifadeyle kooperatifler fiyat?n olu?mas?nda üreticinin zararlar?n?n bertaraf edilmesinde bir sigorta görevi ifa eder.
- Kooperatifler bencilli?i (egoizm) önler. Kendi ç?karlar?n? hesaba katmadan ba?kalar? lehine kar??l?kl? olarak çaba harcanmas?na hizmet eder. Bu fonksiyonlar?yla kooperatifler insani ve ahlaki kurulu?lard?r.
- Kooperatifle?meyle israf önlenir. Maliyet dü?er, üretim artar ve verimlilik yükselir.
- Kooperatifler birer demokrasi okuludur. Seçimle göreve gelip, seçimle görevden ayr?lma sayesinde toplum ihtiyaçlar?na daha k?sa sürede cevap verme, insana hizmet konusunda en güzel f?rsatlar? veren kurumlard?r.
- Tüketici güvenilir, kontrolden geçmi? besin maddelerine kavu?mu? olur.
- Pazarda fiyatlar?n a??r? derecede yükselmesine kooperatifler engel olur. Bu suretle tüketicinin korunmas?na hizmet edilmi? olur.
- ?stihdam sa?lanmas?nda kooperatifler büyük rol oynayabilir. Bütün ülkeyi kaplayacak tesisleri, fabrikalar?, emtia depolar?, sat?? ma?azalar? ve e?itim kurumlar? ile kooperatifler i?sizli?e kar?? dü?ünülecek çarelerin birisi, belki de en etkilisidir.
Dünya kooperatifçilik günü yaz?lar?
* Bir elin nesi var, iki elin sesi var
* Birlikten kuvvet do?ar
* Ba? ba?a vermeyince i?ler bitmez
* Yaln?z ta?, duvar olmaz
* Nerde birlik, orda dirlik
* Ba? ba?a vermeyince i?ler bitmez

#2516

 
© 2015
AŞK