Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dünya Tiyatrolar Günü ?le ?lgili ?iirler

En Güzel Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili ?iirler Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili ?iirler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili ?iirler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili ?iirler;
28 Mart Tarihli Tiyatro Bileti`ne...
Zaman? geçirimi?
Gecenin ard?nda kalan
Ve yaln?zca bir kez oynanma
Imkan? olan rollerin sahnelendi?i
Ve zamana yenik dü?mü?
Yorgun, esrik, ü?ümü?
Ve ya?am sahnesinde
Birdaha oynanmayacak
Günün gecesine vesile
Eski bir tiyatro bileti...
Gün yeni roller vermekte
Sen!
Yeniden sahnedesin
Biletsiz,
Sahnesi Dünya`m?z
Ve sen
Hem oyuncu
Hem izleyici
Yönetmen kim peki?
Özkan Y?ld?r?m
--
Tiyatro (27 Mart, Dünya Tiyatro Günü)
Tiyatrodur toplumun
Dili, gözü, kula??;
Dünyada insanl???n
Bitmez kültür kayna??.
Tiyatro bir okuldur
E?itir, e?lendirir;
Bir yandan dü?ündürür
Bir yandan dinlendirir.
Toplum sorunlar?n?
Gözler önüne serer,
Halk? bilinçlendirir
Azal?r problemler.
Bir ülkede tiyatro
Ne kadar çoksa e?er,
O ülke, kültüre çok
Veriyor demek de?er.
Tiyatroya gereken
Önemi vermek gerek;
Tiyatrosuz bir toplum
Kör, sa??r, dilsiz demek..
Naim Yaln?z
--
Dünya Tiyatrolar Günü
Yirmi dört Mart Çar?amba dünya tiyatrolar günüdür,
Bir a?lat?r bir güldürür tiyatronun mutlu dünüdür,
A?k vard? tiyatroya co?kuluydu tiyatrocular,
Gülerdi tiyatroyla a?lat?rd? hep dramlar.
Bu gün dersen de?i?ti oldu e?lenceler amaçs?z,
Tiyatronun sevgisini herkese a??lamal?y?z.
De?er verip bu sanat? beraberce yüceltmeliyiz,
P?nar?n serinli?ini sanatta hissettirmeliyiz.
Gelsin sayg? ve sevgiyle Gönüller sanata doysun,
Parlas?n bir volkan olsun sayg? sevgiyle durulsun.
Sars?n ruhlar?m?z? sanat çarps?n tiyatroyla kalpler,
Tak?ls?n hep umutlara sanatç? ve sanatseverler.
Sanat görmelidir de?er co?kun olmal? gönüller,
Tiyatroyla gülümsesin gönlü güzellik severler.
Sanat? seven bir toplum gezinecek zirvelerde.
Sanats?z ya?ayanlarsa saklar kederi kalplerde.
Meziyet Ak
—-
Tiyatro
Bu dünya bir tiyatro,
Hepimiz birer aktörüz.
Kendimiz yaz?yoruz, bir senaryo,
Gene kendimiz oynuyoruz.
Yarabbi biz deli miyiz neyiz?
Kendi kendimizi alk??l?yoruz.
Mehmet ?ükrü Ba?
--
Tiyatro
Perde aç?ld??? zaman
Yeni bir ki?ilik siner üzerime
Ya k?z?n? kaybetmi? bir annedir
Sahnede sundu?um
Ya da soka?a dü?mü? bir yosma
Ya da herhangi bir konu
??te bu sahnedir
Yüre?ime koydu?um
Fazla beklentim yoktur
Ç?kar oynumu oynar?m
Beni tek yürekte tutan ve ayakta tutan
Sizin de?erli alk??lar?n?z.
Çi?dem Akar
--
Tiyatro
Me?akkatli hayatta, draml? bir perdeden,
Senaryosu yaz?lm??, en ba?taki roldeyim...
Süzülüp geçiyorken, çile yüklü haddeden,
?nceldikçe tel gibi, kopacak bir haldeyim...
Sahne d??? ne varsa, k?r?l?yor handeden,
Kader çizmi? oynar?m, en a?a?? raddeden,
Her sevgi geçiriyor, yüre?imi rendeden,
Sürüldükçe ufal?r, kadir bilmez eldeyim...
Tek ki?ilik bir oyun, figüran? maddeden,
Yorulsan da kaç?? yok, öngörülen uhdeden,
Seyircisi habersiz, vuruldu?um kündeden,
Sol yan?m s?las?nda, kendim gurbet eldeyim...
Metin Y?ld?r?m
--
Tiyatro
Karanl??? ayd?nlatan ???k
Sessizli?i y?rtan bir ç??l?k
Olmak için ç?kt?k
Biz bu yola!
Tiyatromuzu aç?yoruz
Haberiniz ola!
Y?llara meydan okuyacak
Sa?lam bir arkada?l?k
Kurmak için ç?kt?k
Biz bu yola!
Tiyatromuzu aç?yoruz
Haberiniz ola!
Kötü al??kanl?klar? silip
Zamanda bir yolculuk
Yapmak için ç?kt?k
Biz bu yola!
Tiyatromuzu aç?yoruz
Haberiniz ola!
Önder Günal
--
Tiyatrolar
Gölge dü?meden perdeye,
Biz geldik sizi görmeye,
Sanata de?er vermeye,
Aç?ld? hep tiyatrolar.
Kalpte peki?ti dostluklar,
Yak?n oldu hep uzaklar,
Canl? konu?tu dudaklar,
Aç?l?nca tiyatrolar.
Bunca senaryo yaz?ld?,
Millet salona dizildi,
?ller, ülkeler gezildi,
Sanat evi tiyatrolar.
Perde aç?l?nca ak?am,
Ben hep önlerde otursam,
Alk?? tufan?na dalsam,
Benim evim tiyatrolar.
Hakk? ÇEB?
--
SAHNELER
Umutlarla sevgiler
Hayal ile gerçekler
Dramlar komediler
izlenir sahnelerde
Sahnede oyuncular
Al?p bizi götürür
Güldürür dü?ündürür
Dü?ündürür güldürür.
Orda bir ba?ka ya?am
Ya?an?r ço?u ak?am
Ba?ar?l? bölümler
Alk??lan?r her ak?am.
Dünyan?n her yerinde
On binlerce sahnede
Sorunlar mutluluklar
izlenir sahnelerde.
Erol YAVUZ
--
DÜNYA T?YATRO GÜNÜ
Dünyan?n her yerinde
Yirmi yedi Mart günü,
Tüm co?kuyla kutlan?r
"Dünya Tiyatro Günü".
Bildiri yay?mlarlar
Dünya tiyatrolar?.
?nsanlara sunarlar
En güzel oyunlar?.
Hiçbir ücret almazlar
O gün seyredenlerden.
Tiyatronun zevkini
Tan?t?rlar derinden.
Güne? nas?l dünyay?
Ayd?nlat?yor ise,
Tiyatrolarda öyle
I??k tutarlar bize.
Tiyatronun önemi
?nkar edilmez asla.
Onu seyredenleri
Etmeyenle k?yasla.
Fark edersin o zaman
Tiyatro cevherini.
Anlars?n tiyatronun
Toplumdaki yerini.
Naim YALNIZ

#2886

 
© 2015
AŞK