Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dürüstlük Sözleri

Eski dost dü?man olmaz olsa da dürüst olmaz aralar?nda ufak tefek darg?nl?klar olsa bile eski dostlar birbirlerine dü?man olmazlar, yeni kazan?lan dostlarla arada henüz s?k? bir ba? olu?mad??? için bu durum söz konusu de?ildir.

Dürüstlük bir hazineye benzer, ortaya ç?kt???nda taraftarlar? ço?al?r;yalan ise gizli ate?e benzer, yanmaya ba?lay?nca kötülükler ortaya ç?kar.

Dürüstlük elmas gibidir, ayd?nl?kta daha çok parlar ve de?eri daha çok belli olur.

Dürüst insan kendine hakim olabilmek için sürekli kendi kendisiyle mücadele halindedir.

Dürüst insan?n hem bedeni hem ruhu rahatt?r.

Konu?malar?nda, davran??lar?nda, yapt???n i?lerde daima dürüst ol.

?nsan?n aramas? gereken ilk ?ey dürüstlüktür.

Dürüstlü?ü elde etmek zor gibi görünse de, asl?nda kolayd?r.

Açgözlülerden dürüstlük, soysuzlardan vefa bekleme.

Dürüst olmayanlar hatalar?n? ba?kalar?ndan saklarlar, oysa dürüst olanlar hatalar?n? kabul edip ortaya koyarlar.

E?er dürüstsen zarar görmezsin.

?yi ama, dürüst olmayandan uzak dur.

Ak?l bir a?aç, dürüstlük ise meyvesidir.

?nsana kalabilecek en de?erli miras dürüstlüktür.

Ak?ll?, bilgin, zengin olmak zorunda de?iliz ama, dürüst olmak zorunday?z.

Dürüstlük dünyaya bedeldir.

Dürüstlük, her derdin devas?d?r.

Ey dürüstlük, bana do?ru yolu göster.

Dünyada dürüst insan? kand?rmaktan daha kolay bir ?ey yoktur.

#1146

 
© 2015
AŞK