Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dü?ündüren Sözler

Kendin ol. Çünkü hayat, ba?kas? olmak için çok k?sa.

Sayg?da asalet. Sevgide ?efkat vard?r. Ho?görüde hürmet... Susmakta hikmet vard?r. Dostlukta minnet. A?kta sadakat vard?r!

Ömrümün refakatç?s? olman? isterdim, ziyaretçisi de?il...

Uyuman gerekir uykun kaçar. Sevmen gerekir a?k?n kaçar. Mutlu olman gerekir heyecan?n kaçar. Kaçan? yakalay?nca tad? kaçar...

Bir çocu?a önce konu?may? ö?retirsiniz, sonra da susmay?.

Bir insan?n de?i?ebilece?ine inan?yorsan?z ya aptals?n?zd?r ya da kendi kendinizi kand?rmaya çal??acak kadar çaresiz!

Adaletin küçüldü?ü ülkelerde, büyük olan art?k suçlulard?r.

Her ?eyi senin için var ettim. " diyen Rabbine ; "Her ?eyi senin için terk ettim. " diyebilmektir; "A?k"

Ba?kalar?n?n yolunda yürüyenler, ayak izi b?rakmazlar.

Dü?ünceler gayeyi do?urur. Gayeler eyleme dönü?ür, eylemler al??kanl?klar? olu?turur. Al??kanl?klarda karakter belirleyerek kaderimizi tayin eder.

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahl?k.

Dünya kar??la?t???n f?rt?nalarla de?il, gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.

Önce umut verilir, sonra unut denilir.

Bir erkek terbiye edildi?i vakit bir tek fert; bir kad?n terbiye edildi?i vakit ise bütün bir aile terbiye edilmi? olur.

A?z?ndan bal damlayan ar?n?n bile, k?ç?nda i?ne var, ne güveni?

Son ?rmak kurudu?unda, son a?aç yok oldu?unda, son bal?k öldü?ünde; beyaz adam paran?n yenmeyen bir ?ey oldu?unu anlayacak!

Ben her zaman do?ruyu söylerim, yalan söylerken bile.

Bir muammad?r a?k. Kiminin vicdan?na at?lan ta?, kiminin fakir gönlüne kat?lan a?, kiminin de gözünden ak?t?lan ya?t?r a?k.

Kad?n?n gülmesinden erke?in a?lamas?ndan korkulur.

?nsan paras?n? kaybedince fakir, özgürlü?ünü kaybedince esir, a?k?n? kaybedince ?air olurmu?.

Ben sana uyand?m yine, sen ba?kalar?yla uyurken...

Sevgili dedi ki, dü?üne girece?im senin. Öyle sevindim ki y?llard?r gözüme uyku girmedi.

A?ka inanc?n? kaybetmi? her kad?n?n arkas?nda, ba?ar?l? bir erkek vard?r.

Seni sevmeyene asla sab?r gösterme. Çünkü sabr?n?n ad? yüzsüzlük, fedakârl???n ad? eziklik, sevginin ad? ki?iliksizlik olur.

Benim yaln?zl???m insanlarla doludur.

Hep ba??n? al?p gidebilecek kadar cesur, ama hep kal?p sava?acakm?? kadar gözü pek olabilmeli insan!

Bilirim, gidenle ölünmez ama kalanlarla da ya?anm?yor.

Dünümde olmayanlar, yar?n?m için ak?l vermesin. Hakk?mda bilginiz yoksa fikriniz de olmas?n.

Azla mutluluk, çokla didi?mekten iyidir.

Dünyada üç çe?it insan vard?r; de?i?imi meydana getirenler. De?i?imin olu?mas?na imkân sa?layanlar. Olanlar? hayretle izleyenler.

Bana güç veren zaferlerim de?il, ya?amdaki yenilgilerimdir.

Ressama sormu?lar mutlulu?un resmini çizebilir misin diye. Ressam demi? ki; ben çizerim de sen anlayabilir misin?

Seni özledim diyorsam; bil diye de?il, gel diye.

Kötümser yaln?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür.

Ak?ll?, sustu?u vakit tefekkür, konu?tu?u vakit zikir eder, bakt??? vakit de ibret al?r.

Gönül kap?s? herkese aç?l?r m?? ?ki laf eden adam say?l?r m?? Bakma insano?lunun uyru?una, tan?yamazs?n basmad?kça kuyru?una.

Kabul edilen bir hata, kazan?lm?? bir zaferdir.

Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez. Bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurumun kenar?ndayken bile gülümse.

Ak?l veren çok olur, zora gelince herkes yok olur.

Çok para kazanacak bir i?in olacak yerde kar?n toklu?unu payla?abilecek bir e?in olsun yeter!

Kör bir kuyuda umut ?????d?r ya?amak dü?leri gerçek yapmak gökten y?ld?zlar çalmak...

Hay?rl? e? Allah'?n kuluna özel bir ikram?d?r. Hay?rs?z e? ise dünyan?n en a??r imtihan?d?r.

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.

Erke?in fazla para harcayarak elde etti?i kad?nla, kad?n?n fazla makyaj yaparak elde etti?i adam; ayn? sezonun mallar?d?r.

Kimisi küfür eder seviyesi dü?üktür. Kimisi bir cümle söyler anlam? büyüktür.

Tembel ve fakir olmak daima ay?planm??t?r. Bundan dolay? herkes fakirli?i ba?kalar?ndan ve tembelli?i de, kendinden saklamaya büyük özen gösterir...

Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yeti?ir.

Sana ihanetin ad?n? sordu?umda, ad? yok demi?tin. ?imdi ben son sözümü söylüyorum. Unutma! ?hanetin ad? yoksa aff? da yoktur.

?nsan sevdi mi, hemen ard?ndan hayranl?k duyar, korkuya kap?l?r ve korur.

Papatya k?zmad? hiçbir zaman yapraklar?ndan fal bak?lmas?na. Gün olur belki sevmeyi de ö?retebilirim umuduyla.

Kad?nlar kocalar?n?n güne? gibi olmas?n? isterler. Hem ayd?nlat?c?, hem yak?c?.

A?kla gurur bir arada yürümez! Ya a?k?n için gururunu, ya da gururun için a?k?n? feda edeceksin.

Ya?am?n? sadele?tir. Asla ya?am?n? erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

Kalan? hak etti?i gibi a??rlad?ysa bu yürek, gideni de lay?k oldu?u gibi u?urlamas?n? bilir elbet!

Hayat? olmaya çal??t?klar?m?z hayatlar?m?zdan ediyor bizi.

Sorunun kendilerinde oldu?unu anlayamayan insanlar çözümü genelde ba?kalar?n?n huzurunu bozmakta bulur.

#671

 
© 2015
AŞK