Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duygu Yüklü Sözler

En Güzel Duygu Yüklü Sözler 2014 K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere duygu dolu sözler yazal?m istedik. ??te birbirinden farkl? ve be?enece?iniz de?i?ik ve yeni duygu yüklü sözler facebook twitter için haz?rlanm?? sözler.
Rüzgar?n keman çald???, ya?murun cam?na vurdu?u ve sen yata??na uzan?p ke?ke dedi?in her?ey seninle olsun B?RTANEM sen benim B?RTANEM gönlümde efsanemsin...
Seni dü?ündüm, a?lad?m. Darmada??n aynaya bakt?m. Kar??mda duran bir yabanc?yd?. Gözlerini koyulu?unda sen vard?n. Nefretle aynay? k?rd?m! Yere dü?en cam parçac?klar?nda sen vard?n.Bir kaç damla kan akt? elimden.Anlad?m art?k sen vard?n, damarlar?mda da sen vard?n.
Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, "yar?n ne olacak diye"korkuyla uyumaya çal??mak.Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?
?nan senin yan?nda sanki birbirimizden çok uzaktaym???z gibi geliyor bana.Yaln?zl???m? seviyorum çünkü ancak o zaman seni yan?mda hissediyorum.
Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...
E?er birgün kader seni benim kollar?mdan al?p birba?kas?n?n kollar?na atarsa seni dans ettirecek müzik benim ölüm mar??m olacakt?r...
Her aynaya bakt???nda beni hat?rla gözlerin y?ld?zlara tak?l?rsa gözlerimdir sak?n unutma.. unutma e?er bir gün avucuna bir yaprak dü?erse ellerimdir sak?n b?rakma..
Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.
Bir insana verilebilecek en güzel arma?an yürektir ve bir insan? sevebilmek dostum inan yürek i?idir.
Gözlerim gözlerini görmesede ellerim ellerini tutmasada yoklu?un hergece kalbimden vursada sana a????m ya oda yeter bana...
Kimi rüyalar görülmeye de?er kimi ise ya?anmaya sen benim gördü?üm ve bitmesin diye ya?att???m en tatl? gerçek rüyams?n.
Ne dil yeter seni anlatmaya,
Ne göz k?yar sana bakmaya,
Ne ellerim dayan?r sana dokunmaya,
Ne kollar?m uzan?r seni sarmaya
Hiç ömür yeter mi?
Bir sen daha bulmaya bitanesi...
Bir nasihat: Kendine dikkat et.
Bir rica: Sak?n de?isme!
Bir Dilek : Beni unutma.
Bir Yalan : Seni hiç sevmiyorum.
Bir Gercek : Seni çok özlüyorum.
Gecenin karanl???nda, güne?in ?????nda,
Suyun damlas?nda, selin co?kusunda
Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda
Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma.....
Biliyorum bugün kulaklar?n bir ba?ka ç?nlayacak, anlayacaks?n seni yine nas?l and???m?, özledi?imi. Ellerin titreyecek, gözlerin yollarda kalacak, sende hissedeceksin yüre?imde neler hissetti?imi!
B?rakma beni sevdi?im gidi?ine dayanamam,
Hasret gözya?lar?mla kendimi avutamam...
Dönerim dersin ama kadere inanamam,
B?rakt???n an?lar?nla, ben sensiz yasayamam
Bak??lar vard?r insani ömür boyu a?latan.
Yollar vard?r a??lmas? güç olan.
Kalpler vard?r ac?larla parçalanan.
Ve insanlar vard?r hiç unutulmayan.
Sanma beni sevipte b?rakanlardan.
Benim sevgim mezara kadar olandan
Bu mesaj? silersen benden ho?lan?yorsun,
Silmezsen beni istiyorsun,
Cevap verirsen beni seviyorsun,
Vermezsen bensiz yapam?yorsun,
Hadi bakal?m ne yapacaks?n?
Senin kanad?n olmak isterdim
Ben olmadan uçma diye
Senin bahar?n olmak isterdim
Ben olmadan açma diye
Benim için seni görmek suya benzer
Seninle yasamak ise nefes almaya
Susuz üç gün ya?ar?m ama nefes almadan asla
Sana ne demeliyim bilmiyorum,
Güne?im desem güne? bat?yor,
Hayat?m desem hayat k?sa,
Gülüm desem oda soluyor,
Sana can?m demeliyim.
Çünkü bu can seninle ya??yor..
Sen bir p?nars?n içilen ama kan?lmayan, Seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, varl?g?na doyulmayan, yoklu?una dayan?lmayan..
Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!
Sen güllere özenme güller sana özensin.
Üzme tatli canini sen güllerdende güzelsin.
Sevgi kadar özgür Özgürlük kadar özelsin.
Bir gülsen dünyalara bedelsin.
Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek,
bir hasret vard?r çekilmeyecek, birde ölüm vard?r,
bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek
Sevgilerin en güzeli seni sevmek
Özlemlerin en güzeli seni özlemek
Ve hayatin tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek
Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var...
Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...
Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...
Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!
Bir sevgi var içim lekesiz tertemiz, Bir özlem var içimde uçsuz bucaks?z, Bir duygu var içimde dals?z budaks?z, Birde sen vars?n içimde unutulmas? imkans?z...
Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dal?yorum. Uykular çok tatl? derler ben seni tad?yorum. Onlar uykuya ben sana doyam?yorum...
Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun...
Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?...
Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken dü?ündü?ünü dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum...
Seni özleyenlerin özleminden habersiz, özleminle özletensin. Sen o özlenenler aras?nda ençok özlenensin. Seni görmesemde içimde hiç bitmeyecek tek özlemsin...
Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r.

#2472

 
© 2015
AŞK