Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duygulu Mesajlar

Gün bir gün, sevdalanm?? geceye gecede yakomoz dü?ürmü? denize ogünden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? taki güne? tutlup gölge dü?ürene dek sevdalara

Dünyada iki kör tan?d?m; biri beni görmeyen ?en, biri de senden ba?ka??n? görmeyen ben...

E?er çölde bir çiçek olsan; seni kaybetmemek ; için gözya?lar?mla sulard?m E?er gözümdeki bir damlaya? olsayd?n; seni kaybetmemek; için hiç a?lamazd?m..

Gece midir insan? hüzünlendiren, yoksa insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen?gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?

Olsen bile benden kurtulamazs?n. Kefen olur bedenini sarar?m. Ya?mur olur üzerine ya?ar?m. Çiçek olur mezar?nda açar?m. Olsen bile benden kurtulamazs?n

Önce dü?tü?ümde kalkmay? ö?rendim sonra aleve dokundu?umda ac?y? sevmeyi ö?rendim sevilmeyi sonra terkedilip beklemeyi sayende unutulmay?da ö?rendim her?eyi ö?rendimde yaln?z unutmay? ö?renemedim..............

Bir Gün Cehennemde Kar??la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için.....

Üstüne `seviyorum` yazd???m bir ka??ttan, sandal yap?yor, dereye b?rak?yorum. ister yüzsün, ister bats?n, ister bir çal?ya tak?ls?n o ka??t sandal, hep derenin bir yerinde olucak biliyorum..

Kalbim seni unutacak kadar ad? ise ellerim onu parçalayacak kadal as?ld?r.

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:geçip giden zaman.

Seni benim kadar sevenler, sana benim kadar hasret kals?n.

Sen elimden tutunca, deniz ba?ard? içimi. Sen elimden tutunca, yüre?im ye?il yosunlara tak?l?p günlerce dip ak?nt?lar?n?n pe?is?ra gitmk isterdim.

Yana??na konan kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yönünü rüzgara dön yeter. Çünkü ben o rüzgarday?m....

Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...

Rüyalar?n? gül yapraklai?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin..

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, i?te o ani ?enle ya?ad?m ?enle sevdim.

Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede...

Yaprak döken gençli?imin sat?r aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine al?nm?? suskunlu?umun ba? harflerisin.

Utan?r?m , söyleyemem ya?ad???m yaln?zl??? , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.

Yan?nda benden yak?n ba?ka biri de olsa , her ?eyi inkar etmi? inand?rm?? olsanda , ve ona duygulanm?? sevdalanm?? olsanda , biliyorum bu gece beni dü?üneceksin.

Sevgimiz yava? yava? süzülen cisil ya?mur gibi ama ?rmaklar? ta??ran cinsten...

Seni dü?ünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , bir sonbahar serinli?inde...

Sert rüzgarlar karanl?k geceleri severmi? , aynen benim seni sevdi?im gibi.

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayat?n cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni?...

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin..

benim için dünyalara bedel iken ?imdi benim için bir parazitten farkl? de?ilsin ne ihanetin koyar ne ayr?l?klar, elveda sana...

#1584

 
© 2015
AŞK