Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duyulmam?? Sözler

K?sa duyulmam?? sözler 2015 duyulmam?? mesajlar sayfas? - Sayfam?zda çe?itli sosyal payla??m sitelerinde payla? yapabilmeniz için hiç duyulmam?? sözler facebook twitter için haz?rlad?k. Ayr?ca yine burada hiç bir yerde olmayan duyulmam?? a?k sözleri sizlerle olacak dostlar.
Kime Baksam Sendeki S?cakl??? S?cak Bak??lar? Bulam?yorum Seni Çok Seviyorum.
yar?nlar?ma Umut ektim Gel Art?k Sevgilim Birlikte Umutlar?m?z? Sevgiyle biçelim..
Sana Yazd???m Sözler Kar??ma Geldi?inde Anlams?z Kal?yor Seni Çok Seviyorum Bebe?im.
unutuLmaz Sevginin Tek Sahibi SenSin unutmad? b? kalbim seni unutamad? Sadece Seni... Hiç Duyulmam?? A?k Sözleri
Yaln?zl?k Kaderimde yer aL?yor Art?k Gittin ya Hayat?mdan Sensiz Kald???m gün öLdüm güLüm..
Senin için nice Sava?lara girdi Bu Yürek ?imdi Sensiz Kald?m Sava?lar?mla b?rakt?n beni..
güldü?ünde güne? aç?yor hava üzüldü?ünde ya?muyor ya??yor dünyama gel hadi iLk Bahar?m?z? Kural?m birlikte..
So?uk bedenime S?cakc?k Gülü?ünle Hayat Verdim A?k?m
Gülü?ün Y?ld?zlar Kadar parlak Sevgin iSe y?Ld?zlar Kadar Esrarengiz...
seni gördü?ümden beri uykudan kesildim sensiz gecelerimde yaLn?zl???m?n Sesiyle Sana ?ark? yapt?m..
Sen güne?sin, di?erleri y?ld?zlar...peki güne? varken y?ld?zlar niye yok???hiç dü?ündünmü...
Sevgi parçalan?yor yaln?zl???n kuca??nda, umutlar eziliyor hasretin ayaklar? alt?nda;bir yudum seni görüyorum bo? barda??mda...
Sevgi olaylar?n geli?mesi sonucu ortaya ç?kar, a?k ise alt?nda tesadüflerin imzas? bulunan muhte?em bir ba?yap?tt?r...
Sevgiye giden bir çok yol vard?r;sen dikkatlice birini seç ve umut etki bu yol en karma???? olsun;yani a?k olsun...
Seni a?ka götüren bir araç yoktur;bir gün tesadüfen hiç beklemedi?in bir anda biri gelir ve seni kalbinde ta??r götürür...
Hayat pürüzlerle ve çukurlarla dolu bir yoldur;sen pürüzlere tak?l?p dü?ersen çukurlara dü?me f?rsat?n? bulmazs?n...
Sen kendini bilmezsen ba?kalar?n?n tan?d??? sen, SEN de?ilsindir!!!
Bugünü ya?arken yar?n?da dü?ünürsen;bugünü istedi?in gibi ya?ayamazs?n...
Gidiyorum...Son yaprakta dü?tü az önce.Hayat?n bir a?ac?n ye?erip, yapraklar?n? dökmesi aras?ndaki zaman kadar k?sa oldu?unu nerden bilebilirdim???
A?k?n seni bulmas?n? beklemek, karanl?ktan ayd?nl??a ç?kmay? beklemek kadar ?st?rap vericidir.
Kalbime öyle bir kök sald?nki as?rl?k ç?narlar? bile y?kt? bu kök!!!
Gözlerindeki ???lt? sokak lambalar? gibi, karanl?ktaki yol göstericim önümü ayd?nlatan...
A?k yolunda yürürken beni takip et!ben önden gidip sana yol açaca??m...
Hep derler ya sensiz bir parçam? eksik hissediyorum diye...ben öyle hissedemiyorum;çünkü sen hissetmem için gerekli olan ?eyi yani kalbimide götürmü?sün!!!
A?k denen yolun sonu hep yaln?zl?klar ülkesine ç?kar!
Umutlar tükendi?inde, her yer karanl??a büründü?ünde;???k bekleme! Kendin ayd?nlat önünü.
?nsan ?l??? severken s?caktan korkar, serinlik isterken so?uktan donar; kalp ise sevgi isterken a?ktan kanar.
Haydi kalk!!! Önce gözlerini sonra kalbini aç sabah kalkarken;ve umut et ki o gün kar??na ç?kan biri önce gözlerine baks?n, kalbine girsin;i?te o zaman; bir dahaki sabaha kadar gözlerini de kalbini de kapatamazs?n!!!...
Kar??l?ks?z bir ?ey için bir kar??l?k beklersen, cevab?n kar??l?ks?z olacakt?r.
Y?llar sonra bir gün pi?man olursan, bak. E?er içinde bana kar?? birazc?k sevgi varsa beni orda bulacaks?n!!!
A?k yaras? iLe ac?ya Bedenime Merhem Olursun Diye Bekledim Seni Ac?ma Bast?ras?n diye Sevmedim Seni..
K?rg?n Olsada Bu gönüL 1 Seni Sevdi Bu gönüL...
Seviyorum Seni her?eyden çok özlüyorum seni Eski Günlerimden çok...
A?k Yoluna Seninle Ba?lad? Bu GönüL Sensiz Devam Etmem...
hadi gel Cesaretini topLa Ba?l?yaL?m Ebedi A?k?m?za.
ne Söz Kald? Nefesimde Ne A?k kald? Kalbimde Çek git Art?k üzme beni.
hadi gel yan?ma özledim seni bu günlerim sensiz çekilmez dertlerim sensiz bitmez..
Hayat?na hayat?m? Adad?m hayat?m? Alma Benden ben Sensiz Ne yapar?m!
zamana b?rakt?m sevgiyi art?k.. akrep yelkovan kovalas?n benim yerime sevgiyi..
can?ms?n sen benim sensiz yar?nlar?ma güne? do?maz bebe?im...
minik bir kalbin at?? sesiyle bak?yorum dünyaya...
üzüldü?ünde y?k?l?r?m güldügünde hayatla bar???r?m hep mutlu oL bebe?im...
Sen benim Kaderim Ya?anmam?? Sevinçlerimsin, Sen Benim Nefesim mutluluk veren Dertlerimsin Sen Benim Birtanemsin Ya?ama Sebebimsin hayat Direncimsin..
Gözlerin kal diyor dudaklar?n git, ,
Denizlerden ka??t yosunlardan kalem yapt?m her yere seni seviyorum yazdim ama sen aptalsin inand?n çünkü ben seni sevmedim sana tapt?m, ,
hayatta iki kör tan?yorum 1.'si senden ba?kas?n? göremeyen ben 2.'sibeni göremeyen sen, , , ,
bir gün cehennemde kar??la?abiliriz sen kalp h?rs?z? oldu?un için bense tanr?y? b?rak?p sana tapt???m için, , , , ,
sen gözlerimde bir ya? olsayd?n seni kaybetmemek için bir ömür boyu a?lamazd?m, , , ,
sen benim hayat?mda oldu?un sürece ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti çünkü sen daima benim için tektin, , , , , ,
bir delinin seni öpmesine izin ver ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme, , , , ,
a?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur, , , ,
dünya daki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana verememki, , , , ,
e?er bir gün sana kar?? olan sevgimi bilmek istersen gökyüzüne bak?p y?ld?zlar? sayman yeter li olacakt?r
Bir Gülün Dikeni Nas?l Ayr?lmaz iSe bende Senden Ayr?lamam A?k?m Sen Benim için Bir güLsün Ben iSe Senin için Seni Koruyan Bir Dikenim.

#2329

 
© 2015
AŞK