Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Düzgün Sözler

Anlaml? Düzgün Sözler Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni ve de?i?ik düzgün a?k sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? k?sa düzgün sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Düzgün Sözler Facebook ;
A?ktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay de?ildir.
Gerçek a?k çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde de?il.
A?klar, ovalar? kaplam?? olan muazzam ordulara benzer...
Daha dün, bütün ihti?am? ile orada iken, bugün arar?z, yerinde yeller eser.
Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
Her gün birbirini görmenin tad? ba?ka, ayr?l?p kavu?man?n tad? ba?kad?r.
Ayr?l?k, tatmin edilmeyen a?k? artt?r?r.
Gençlik, a?k iksirlerinin en etkilisidir.
Gençlik, sahip olunmaya de?er tek ?eydir.
Gençli?inde genç olabilene ne mutlu.
Gözya?lar? kurur.
Gözya?lar? ile y?kanan yüzden daha temiz yüz olamaz.
Öyle göz ya?lar?m?z vard?r ki, ba?kalar?n? aldatt?ktan sonra
çok kere bizi de aldat?r.
?kinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun müddet ba?l? kal?r?z.
Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.
Sevmemek elimizde olmad??? gibi, ölünceye dek sevmek de elimiz de de?il.
Sevmek birbirine de?il, birlikte ayn? noktaya bakmakt?r.
Güzel de olsa, ?iir yazmakla tencere kaynamaz.
?iir, ilahlar?n dilidir.
Büyük ?iir dü?üncelerimizi doyurmaz, allak bullak eder.
?iir demek, ?st?rap demektir.
?iir, bir ak?l hastal???d?r.
?iir, yaln?zl???n dostudur.
Gerçek dostu olmamak, yaln?zl???n en kötüsüdür.
Sevilmeyen bir insan her yerde ve her ?eyde yaln?zd?r.
?nsan kendini hiçbir yerde, kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez.
Cahiller cesur olurlar.
?nsan dilinin alt?nda gizlidir.
Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir.
Haset, ate? nas?l odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insand?r.
Dü?manlar?n?z?n en kuvvetlisi içinizdedir.
Evlat kokusu, cennet kokusudur.
Hayat herkes için ac?, çünkü benim bo? yere dilediklerime sahip olmu? nice insanlar gördüm, onlar da mesut de?il.
?nsanlar ak?ls?zl?klar? yüzünden al?nlar?nda yaz?l? olandan daha çok ac? çekerler.
Ö?rendikten, sevdikten sonra daha çok ac? çekeceksiniz.
Bütün ac?lar azal?r, yeter ki ekme?in olsun.
?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli.
?çiniz kor gibi yanarken susmak, ac?lar?n en beteridir.
Hafif ac?lar konu?abilir ama, derin ac?lar dilsizdir.
Hangi ac? sevmenin verdi?i ac?dan daha asil, daha de?erlidir?
Büyük insanlar ?u dünyada büyük ac?lar çekmek zorundad?rlar
Hayat?n ihtiyarl?k ça??nda oldu?u gibi a?k?n da ihtiyarl???nda art?k zevkler için ya?anmaz, ac?lar için ya?an?r.
A?k, kalbimizin sayg?s?z misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider.
A?k, k?z?l gibi geçirilmesi gereken bir hastal?kt?r.
Mevcut bir a?k? uzun zaman gizleyecek veya bulunmad??? yerde onu var gibi gösterecek bir yüz örtüsü yoktur.
A?k, ak?ll?, aptal demeden, bütün insanlara bula?an bir hastal?kt?r.
Gerçek a?k, kar??l?k olarak hiçbir ?ey beklemedi?in yerde ba?lar.
Gerçek a?k, t?pk? cinler, periler gibidir: bahsini herkes eder, ama gözüyle görmü? olan pek azd?r.
A?k, büyüktür ama sonsuz de?ildir.
A?k, b?kmakla ölür, unutmakla gömülür.
Yeni bir a?k, yeni bir dert demektir.
A?k, insana vakar, a??rba?l?l?k, hatta güzellik verir.
A?k ancak ondan kaçmakla yenilebilir.
A?k, davaya benzer, cefa çekmek de ?ahide: ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n ki.

#2559

 
© 2015
AŞK