Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ebu Hanife Sözleri

E?er bilmediklerim aya??m?n alt?nda olsayd?, ba??m gö?ün en yüksek kat?na de?erdi

Günah i?lemeyi zillet; günah? terk etmeyi mürüvvet gördüm ve bildim.

?a?ar?m ?u kimselere ki, zanla konu?urlar ve onunla amel ederler.

Kullar?n birbirlerine kar?? i?ledikleri suçlar, kendileri için bir zulümden ibarettir.

Bir kimsenin ilmi, kendisini Allahü teâlân?n yasaklar?ndan men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir.

Dinin al??veri? k?sm?n? bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevab?n? bulamaz. Zahmetleri bo?a gider ve azaba yakalan?r ve çok pi?man olur.

Bilmediklerimi ayaklar?m?n alt?na alsayd?m ba??m gö?e de?erdi.

Eshab-? kiramdan bize gelen, bildirilen her ?eyin ba??m?z?n üstünde yeri vard?r.

Din ilminde konu?an kimse, Allahü teâlân?n kendisine: Benim dinimde sen nas?l fetva verdin, nas?l söz söyledin? sualini sormayaca??n? zannediyorsa, kendisine ve dinine gev?eklik etmi? olur.

Allahü teâlâ, kendisine ?ükür ismini vermi?tir. Çünkü Allahü teâlâ, iyili?i ödüllendirir. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.

Bir kimse f?k?h bilmez, f?kh?n k?ymetini ve f?k?h âlimlerinin de?erini bilmezse, böyle âlimlerle oturmak [kitaplar?n? okumak, f?k?h ö?renmek] kendisine a??r gelir.

Allahü teâlâ bize, insanlar?n mümin olanlar?n? sevmemizi, onlara kar?? sayg? beslememizi ve asla k?r?c? olmamam?z?, kalblerinde ne saklad?klar?n? bilemiyece?imizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamam?z? emretmi?tir.

?nsan, her ?eye ?ifa veren tek varl???n Allahü teâlâ oldu?una inan?r; bununla beraber derdine deva olmas? için ilaç kullan?r. Çünkü ilaç bir sebeptir. ?ifas?n? verecek olan ise Allahü teâlâd?r.

Mümin, Allahü teâlân?n kendisini devaml? denetledi?ini bilir. Kimsenin bulunmad??? bir yerde veya herkesin yan?nda olsun, mutlaka Allahü teâlân?n onu denetledi?ine inan?r. Krallar ve sözde büyük adamlar ise, ne gizli ve ne de aç?k bir yerde herhangi bir ki?iyi denetleyemezler.

Mümin, Allahü teâlâdan korktu?u kadar hiçbir ?eyden korkmaz. ?iddetli bir hastal??a yakalan?r veya feci bir kaza veya belaya u?rarsa, gizli veya aç?k; "Ya Rabbi, bana bu belay? neden verdin?" diye ?ikayetçi olmaz. Tersine hastal??a, belaya ve kazaya ra?men Allahü teâlây? anar ve ?ükreder.

#323

 
© 2015
AŞK