Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ece Ayhan Sözleri

Öyle insanlarla birlikte olacaks?n ki; Onlar için "iyi mi ?" diye sormadan "iyi ki" var diyebilesin.

Ba??n s?k??t???nda de?il; Sevdi?ini anlay?p, mutlu olmay? istedi?inde gel ki; Ömrümü u?runa harcayay?m.

Birazc?k tuz etkisi yaratmal? insan birinin hayat?nda. Hani yaraya bas?p ac? vereninden de?il, yeme?e kat?l?p tat vereninden...

Yeter be ! Kimsenin kollar?nda ölmek istemiyorum art?k, annemin ayaklar?n?n dibine gömün beni, o yeter.

Hiç bir a?k bitti?i gün bitmez asl?nda. Giden için çok olmu?tur biteli; ama kalan için belli de?ildir ne zaman bitece?i!

Ey Yaln?zl?k ! Herkesin koynuna girip ç?kars?n da, Bir tek benimle mi düzenli bir ili?kin var.

Merak?mdan soruyorum...! Elele tutu?an bir çift gördü?ünüzde siz de benim gibi ü?üyor musunuz?

Ne olurdu yani, Bir sene de insanl?k moda olsa..

Elimden gelen bir ?ey yoktu, kalbimden geleni yapt?m ben de; Sevdim i?te, o kadar.

Yeniden sevmek zordu..Ba?ard?m. Ama bir unutmay? daha becerebilir miyim, hiç bilmiyorum!

Yüre?imi korkak büyütmedim. Kaybettiklerim; da??tt???m servetimdir .

Sevdiklerimizi tekmelemeye anne karn?nda ba?lar?z...

Ya kal, ya da git. Ama sak?n " bekle gelirim" deme. Çünkü ben, ?imdiye kadar giden birinin, geri geldi?ini hiç görmedim.

Tüm yapt?klar?n? bilmeme ra?men, Yine de senden bir türlü kopamamak..ne garip.

Ad?n?n ne kadar güzel oldu?unu, ancak sevdi?inin a?z?ndan duydu?unda anlars?n...

Her çocu?un kalbinde kendinden büyük bir çocuk vard?r.

Ac? çekiyordum senden sonra fakat unuttu?un bir ?ey vard?. Çekti?im her ac? beni de?il, ?çimdeki seni öldürüyordu.

Gidenlerden; a?k?n?z?, kalbinizi beyninizi mektuplar?n?z? vs. de?il sadece uykular?n?z? geri isteyin. En çok ona ihtiyaç oluyor.

"ŽSeni özlemek nas?l bir borçsa art?k, özle özle bitmiyor.

De?i?tin diyorlar. Hay?r! Kabul etmiyorum. Ben kademe atlad?m sadece, Art?k uzun uzun susabiliyorum...

Bir t?rna?? k?r?ld? diye 9 t?rna??na birden k?yabilen bir k?z?n, kalbi k?r?ld???nda neler yapabilece?ini siz dü?ünün .

Kim ne derse desin, tek bir gerçe?i vard?r a?k?n; "Kar??ndakinin adam olup olmad???n?, a??kken de?il ayr?l?rken anlars?n .

Tek dile?im ne biliyormusun? Gözlerimi kapam?? senli hayaller kurarken, gözlerimi açt???mda yan?mda olman.

Ah be dünya ! Sen dönüyorsun onu anlad?k da bu insanlar senden daha h?zl? dönüyor, hemde ortada hiçbir yörünge yokken.

Asl?nda k?rmak istemiyorum kimseleri; ama hayat bu, bazen k?rmak gerekiyor gereksizleri...

Sevmek sevdi?i için kendini ate?e atmakt? eskiden. ?imdi; sevdi?ini ate?e at?p üzerinden atlamak olmu?.

Asl?nda seni sevmeyenlere te?ekkür etmelisin. Zaten sen de onlara bay?lacak de?ilsin.

Ke?ke baz? insanlar için imalat hatas? var, geri topluyoruz deseler.

?nsanlar fazla sevilmemeye programl? galiba. Ne zaman çok sevildi?imi hissetsem gidesim gelir. Ve ne zaman çok sevsem o gider.

Birgün herkes gerçek sevdi?iyle bulu?acak dense, eminim o kadar çift yer de?i?tirir ki .

Vücudunun %70 i su olan bir canl?n?n nas?l olurda içi yanar .

Vasiyetimdir; her?eyimi zamana b?rak?yorum.

#368

 
© 2015
AŞK