Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Eddi Anter Sözleri

Bir ?eyin içindeysen d???n? göremezsin, kalp seni göremez ancak hisseder. Bir bütünün, büyük bir olu?un parças? oldu?unu bilir. Bir hücre hem tümün hem de birimin bilgisini ta??r. Kendisi olma ve bütüne ait olma hissi vard?r. ?nsano?lu neden bunu anlamamakta ?srar eder ?

Bir çocuk ta?a tak?l?p dü?erse neyi kald?r?rs?n? Çocu?u mu? Ta?? m?? Dü?ün. Bil ki ?ayet ta?? kald?r?rsan bir ba?kas? da sonradan dü?mez, çocuk zaten kendisi öyle böyle dü?tü?ü gibi kalkacakt?r ve kalkar. Önünde duran ta? bir engel midir yoksa senin yükselebilmen için bir basamak m?d?r? Bunu da sorgulamay? ihmal etme.

?nsano?lunun ya?am? iyi ve kötü aras?ndaki ebedi mücadeleden olu?mu?tur. ?yilik potansiyeli ne kadar artarsa kötülük kuvvetleri de o kadar güçlenir. Kötü denilen mevhum asl?nda bir yan?lsamad?r. ?nsano?lu kötüyü gördükçe ve ona inand?kça kötüyü gerçek k?lar. ?nsano?lu kar??s?ndaki ki?ide kötü bir ?ey görürse onun bilinci de bu gerçe?i onun dünyas? için yarat?r. Bu yüzden herkes bir di?erinde olan sadece iyi yönleri görebilmeli, kötüleri göremeyecek hale gelmelidir. Bu tabii ki görmezden gelmeli anlam?na al?nmamal?d?r. ?yili?in gerçe?i ile kendi kendine teyit edebildi?i kötülük aras?ndaki fark? görmeye çal??mal?d?r.

Dikkat et, kimseye ihtiyac? olmad???n? söyleyen insanlar?n asl?nda herkese ihtiyac? vard?r. Kimseye de?er vermiyor gibi gözüken insanlar kendilerine de?er vermiyordur. S?r, her ?eye sahibim ve ben her ?eyim diye kendini bilmekte yat?yor.

Hayat bir ritimdir. Güne?in do?u?u, yeniden do?u?u, nabz?n at???, kalbin kan pompalamas? hepsi birer ritimdir. Ritim ahenktir, uyumdur. Ritim olmazsa hareket olmaz, hareket olmazsa zaman olmaz. Zaman?n durdu?u yerdeyse hayat durur sonsuzluk ba?lar. Zaman zihindedir; bilinçse sonsuzluktur.

#351

 
© 2015
AŞK