Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Edebi Sözler

Bu dahil bütün genellemeler yanl??t?r. F. N?ETZSCHE

Gömlegin ilk dü?mesi yanl?? iliklenince digerleri de yanl?? gider. C. BRUNO

Hayat, ya?ant? aramak de?il, kendimizi aramakt?r. C. PAVESE

Yar?n bambaska bir insan olaca??m diyorsun. Niye bugünden ba?lam?yorsun? EPIKTETOS

?nsan uçurumun kenar?na varmadan kanatlanmaz. KAZANCAKIS

Vicdani tertemizdi, cünkü onu hiç kullanmam??t?. S. LEC

Bildigimizi zannetmemiz ögrenmemizin en büyük dü?man?d?r. DR. C. BERNARD

Küçük ?eylere fazla önem verenler ellerinden büyük ?eyler gelmeyenlerdir. EFLATUN

Insan ancak anlad??? ?eyleri duyar. GOETHE

Iki tür insan daima açt?r. Biri bilimi arayan, di?eri de paray?. CAT STEVENS

Hepimizde baskalar?na katlanacak güç vard?r. LA ROCHEFONCAULD

Temiz elleri olan insanlar?n da kirli dü?ünceleri vard?r. S. LEC

Kaptan?n ustal??? deniz durgunken anla??lmaz. LUKIANOS

Çevrelerine uymak icin kendilerini yontanlar, tükenip giderler R. HULL

Ölümün bizi nerde bekledigi belli degil, iyisimi biz onu her yerde bekleyelim. MONTAIGNE

En insani davran??, bir insan?n utan?lacak duruma dü?mesini önlemektir NIETZSCHE

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n?z.... Konfüçyüs

?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde

Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr

?yi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana

Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg

Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong

Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore

Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot

Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucauld

Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S. Darrow

Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips

Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht

S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k Ralph Waldo Emerson

Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville

A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael

A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde

#1552

 
© 2015
AŞK