Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Edip Cansever Sözleri

Bu aralar ellerim hep ü?ür benim. Doktor 'kans?zl?k' der, ben 'sensizlik' derim .

Ne gelir elimizden insan olmaktan ba?ka.

Bana kalbimdesin deme! Bilirsin, kalabal?k yerleri sevmem.

Bazen diyorum ki onu kafama takmamal?y?m. Sonra da diyorum ki; önce kalbimden atmal?y?m .

Kim ne derse desin ben bu günü yak?yorum yeniden do?mak için ç?kard???m yang?ndan...

Bakmay?n etraf?mda çok insan doland???na; s?r?ls?klam yaln?z?m asl?nda.

?nsan bazen a?lamaz m? bak?p bak?p kendine.

Sormay?n art?k her gün 'nas?ls?n' diye..! Nas?lsa adet olmu? iyiyim demek. Kötüyüm ben hem de çok..! Kime ne ?

Ac?lar da ac?la??yor gittikçe sanki, bir azarlanmayla ölümünü dü?ünen çocuklar gibi.

Sevgiler gönderirdi nedense utan?rd? da bundan Gönderir gönderir geri al?rd? bir gücenikli?i sonra.

Do?an?n bana verdi?i bu ödülden ç?ld?r?p yitmemek için iki insan gibi kald?m. Birbiriyle konu?an iki insan.

Bu yüre?e bu kadar ac? fazla dersin bazen kendine..Ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize !

Arkana Bile Bakmadan Gitmek ?stersin. Öyle Her?eyi B?rakmana Falan Da Gerek Yok. An?lar? B?rakabilsen Yeter..!

Sanki hiçbir ?ey uyaramaz içimizdeki sessizli?i, ne söz, ne kelime, ne hiçbir sey.

K?sa bir gülümseme yürüdü dudaklar?ndan. Benim dudaklar?ma da geçti...

Çünkü sen, Sen benim sevmemin ba?lang?c?s?n olsa olsa.

Tek ihtiyac?m neydi biliyor musun? Bir papatya yapra?? daha.

ve mutluluk bir kibrit çöpü. Art?k ne kadar yanarsa....

Biliyorsun, bizim her türlü yaln?zl???m?z Yeni bir dil olacak yar?n.

Hiçbir dilde söylenmemi?, hiçbir dilde yaz?lmam??, sözler ve ?ark?lar içindeyim.

Anl?yorum Ya?am elbette uzun biz duyabildikçe sevgiyi Yaln?zca bunun için uzun Yani sevgiyle de sevebilir insan, sevdayla da...

Bazen arkana bile bakmadan gitmek istersin. Öyle her?eyi b?rakmana felan da gerek yok. An?lar? b?rakabilsen yeter .

Öyle bi ç?k ki kar??ma Her bakt???mda ilk defa görüyormu?um gibi, az kals?n ölüyormu?um gibi" hissedeyim seni .

Elbette bir ustal?kt?r bizim sevgimiz. Mutlu bir yolcu gibi yol kenarlar?ndakilere el eden.

?nsan?n insana verebilece?i en de?erli ?ey yaln?zl?kt?r.

Nedensiz bir çocuk a?lamas? bile Çok sonraki bir gülü?ün ba?lang?c?d?r.

De?ilsek de yak?n, birbirimize uzak da say?lmay?z büsbütün...

?nsan?n insandan ba?ka dayana?? yok. Yaln?zl?k bile, ba?ka insanlar?n varl??? bilindikçe bir anlama kavu?uyor.

Oysa Allah sevdi?ine kavu?tursun. diyen hiç bir dilenciyi bo? geçmemi?tim ben.

Neden akl?ma geliyor istasyon büfesindeki durusun. Hava so?udu -kas?m?n son günleri- kar ya?acak, bembeyaz olacak unutulmu?lu?um.

Sar?l?p gövdesine s?ms?k?, bir kad?n kendini do?urabilir isterse.

Bir mektup, bir telgraf al?nd?s? de?il unutulmu? bir sevdad?r kap?s?n? çalan.

Ne ç?kar siz bizi anlamasan?z da.

Gökyüzü gibi ?u çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.

Çok uzaklara bakmakt?r, diyoruz, durmadan saate bakmak.

Biliyor musun az az ya??yorsun içimde ; oysaki seninle güzel olmak var...

#367

 
© 2015
AŞK