Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Edip Cansever - Su ?iiri

Bir gün, bir uzun gün hep denize bakt?k

Miller ve a??rl?klar bitti

Gelip geçmeler bitti, gemilerin

Beyaz ve kocaman gövdeleri

Gözün kahverengi suyuna geldik.

Palamutlar yakt?k, çal?lar her zamanki gibi

Süsledi bizi bu ufak de?i?iklik

Çok a??r bir ?eydi gün dörtgenleri üstümüze düsen

Ayd?nl?ktan kopan ayd?nl?ktan kesilen

A??r mi a??r

Kald?k ne kadar kald?ksa böyle

Sonra gün diye bildi?imiz ne varsa ak?t?ld?

Duvarlar, sarma??klar, evler ak?t?ld?

Güne?ler, h?zarlar, k?ym?k taneleri

Vinç sesleri, çekiç sesleri bir.

Soka??n bitiminde donup arkama bakt?m

Her ?ey nas?ld? diye

Sundurma hazin

Çars? karars?z

Düzlerde yarlarda tepelerde

Kurtlar, tav?anlar, y?lanlar erimekte

Herkes dünyay? bir yan?ndan onar?yor sanki

Meltem belli belirsiz birselleri k?p?rdat?yor

Gözümü kap atik soka?a bakt???mda

Sudur gün.

Ah sudur, ne yandan baksam sudur

Suyun imgesi sudur

Trenlerin kalkt??? her yerde

Bavullar sudur

Bir gün bir Erzurum çalkant?s?

Obur gün Konya pas?

Manikadan görünen ?stanbul k?y?lar?

Çantas? aç?k duran bir kad?n?n anisi ve

Dudak boyas?

Ardahanl? bir kartal

K?z?lca hamaml? bir pirinç

Tülbentler, yazmalar, krepler

Hep sudur

Askerin son defa memleketine bakt???

Yüzünü çevirince bir bardak gibi dü?üp k?r?lan memleket

Ve gemilerin a??r a??r limanlardan ç?kt???

Ah sudur.

Bir gün, bir uzun gün bir aynan?n önündeyim

Kirpikler ve saclar bitti

Gövdem duvara sürte sürte inceltilmi? bir nesne gibi

Dalg?n ve uzun

Uzun ve sisli

Ben ki gövdemle tatt?m gövdemi, iyi bilirim

Bir hurma, bir ba? dönmesi

Kokusu ba? dönmesinin

Güzel kaplar ald?m bu yüzden, ne kadar güzel kap varsa

ald?m

Bilmek için suyumu

Ve haz?rl?kl? de?ildim ve bildim

Ben suyun bir dakika durdu?u

Durunca bo?uldu?u bir yerdeyim.

Bir k?l?m? yere sermek kadar güzel ne var

Sonra püsküllerini düzeltmek kadar

Ya sofraya dilim kesilmi? bir domatesi koymaktaki

görkem

Kamyon sürmek yükünü bilmeden

Ve ikimiz bir ak?am üstü s?ras?nda

Ve ak?am üstünün Anadolu ya giden bir otobüs gibi kalkmas?

s?ras?nda

Da?larda, tarlalarda, köprü altlar?nda

Sazlar?n, ta?lar?n, yosunlar?n aras?ndan geçerek

Bir akik gibi yans?yaraktan hem de

K?rm?z? bir karpuzun do?um sanc?s?na

Su akar ben akar?m

Ben akar?m su akar

Vakit yok bak??maya

Günlerden suya.

#1818

 
© 2015
AŞK