Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Efsane Sözler

1 - Çin Atasözü

Kopan bir ipe s?ms?k? bir dü?üm atarsan?z, ipin en sa?lam yeri art?k bu dü?ümdür. Ama ipe her dokunu?unuzda can?n?z? ac?tan tek nokta yine o dü?ümdür...

2 - (Söz Sahibi Bilinmiyor)

Mutlu olmay? yar?na b?rakmak, kar??ya geçmek için nehrin durmas?n? beklemeye benzer... Nehir asla durmaz...

3 - Edward de Bono

Yar?n?n bugünden daha iyi olaca?? ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yar?n uyand???m?zda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sa?layacak bir ?eyler yapabiliriz.

4 - Voltaire

Uzun bir tart??ma her iki taraf?nda haks?z oldu?unun delilidir.

5 - Epictetus

Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bu günden ba?lam?yorsun?

6 - Miguel de Cervantes

Kalem akl?n dilidir.

7 - Jean Paul Sartre

?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir.

8 - Jean Baptiste Racine

Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.

9 - Goethe

Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.

10 - Napoleon Bonaparte

Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.

11 - Don Herold

Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

12 - Friedrich von Schiller

Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür.

13 - Daniel Defoe

?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar.

14 - Oscar Wilde

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.

15 - Goethe

A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.

16 - Tolstoy

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.

17 - Honore de Balzac

Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.

18 - George Jean Nuthar

Hiç kimse yumruklar? s?k?l?yken net dü?ünemez.

19 - Aristoteles

Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.

20 - Leonardo da Vinci

Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.

21 - Moliere

En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r.

22 - Ö M A

Hayatta en anlaml? kelime "B?Z", en anlams?z kelime ise "BEN" dir...

23 - Emile Chartien

Hiçbir ?ey bir fikirden daha tehlikeli de?ildir. E?er o fikir sahip oldu?unuz tek fikirse.

24 - Moliere

Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz.

25 - Anonim

Size ne yapaca??n?z? söyleyebilirler ama ne dü?ünece?inizi asla.

26 - Denis Diderot

Azla mutluluk çokla didi?mekten iyidir.

27 - J. J. Ronsein

?nsan dü?ünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmi?tir.

28 - Eskhylos

?yi ya?amak de?il, ya?amay? iyi bitirmek. ??te gerçek mutluluk budur.

29 - Montaigne

Elin yapt??? herhangi bir ?eyi bir ba?ka el y?kabilir.

30 - Charles Buxton

Çok kere en kuvvetli tenkit ses ç?kartmamakt?r.

31 - William Shakespeare

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

32 - La Fontaine

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

33 - Aristophanes

Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do?ru yürümez...

34 - Marcus Porcius Cato

Aptallar ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler. Ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler.

35 - Campbell

Al??kanl?klar b?rak?lmazsa zamanla ihtiyaç halini al?rlar.

36 - Benjamin Franklin

Bir bugün iki yar?na bedeldir...

37 - La Fontaine

Ölü bir imparator olmaktansa ya?ayan bir dilenci olmak daha iyidir.

38 - Mary Shelley

Acaip ?eyler, acaip dü?üncelerden do?ar...

39 - Eflatun (Plato)

Konu?ma insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r.

40 - Moliere

?nsan, güldü?ü kadar insand?r...

41 - Konfüçyüs

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne?te bile leke var.

42 - Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

43 - Moliere

Beni isterseniz dövün, ama b?rak?n istedi?im kadar güleyim.

44 - Victor Hugo

Gecenin en karanl?k an? ?afak sökmeden az öncedir.

45 - Bechstein

Dostu olmayan insan en yoksul insand?r.

46 - Andre Gide

An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.

47 - Epictetus

Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen, sahip olduklar?na sevinen insan, ak?ll? bir insand?r.

48 - Albert Einstein

Dü?lemek bilmekten daha önemlidir.

49 - William Shakespeare

?yi yada kötü bir ?ey yoktur. Biz dü?üncemiz ile iyi ve kötüyü yarat?r?z.

50 - Abraham Harold Maslow

Elinde çekiç olan ki?i her?eyi çivi olarak görür.

51 - James B. Conont

Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.

52 - Anatole France

?nsan dünyada ancak dünyaya bo? verdi?i zaman mutlu olur.

53 - Ö M A

Ona sevdi?inizi söylemek ya da hissettirmek için yar?n? beklemeyin. Yar?n oldu?unda o ya da siz art?k olmayabilirsiniz...

54 - Afrika Atasözü

Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farkl? olursa olsun gözya?lar?n?n rengi ayn?d?r.

55 - Oscar Wilde

Ne kadar çok ki?i benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yan?ld???m? dü?ünürüm.

56 - Albert Camus

Kendine bir anlam arayan tek varl?k insand?r.

57 - Andre Tardieu

Herkes dünyan?n düzene girmesini ister. Fakat çabay? kom?usundan bekler.

58 - Jean Jacques Rousseau

Zor i?, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay i?lerin birikmesiyle meydana gelir.

59 - Benjamin Franklin

Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir.

60 - Bertrand Russell

Ki?inin duygular? bildikleriyle ters orant?l?d?r. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok k?zars?n.

61 - Cucong

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.

62 - Demosthenes

En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r.

63 - Erich Fromm

Dü?ünmek günah i?lemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tatt? m? art?k ondan bir daha vazgeçemez.

64 - Etienne Gilson

Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten ona büyük bir servet b?rakm?? olur.

65 - Guy Hunter

Önemli olan, söylenenin ne oldu?u ya da nas?l söylendi?i de?il, nas?l anla??ld???d?r.

66 - Benjamin Franklin

Küçük harcamalar? gözden kaç?rmay?n. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi bat?r?r.

67 - Honore de Balzac

?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin.

68 - Descartes

Rastgele bir do?ruya ula?maktansa, yöntemli bir çabayla yanl??a ula?may? ye?lerim.

69 - Frost

Ormanda iki ayr? patika vard? ve ben en az ayak izi olan?n? seçtim. ??te farkl?l?k budur.

70 - Publis Syrevs

Herkes ba?ka birinin beceremedi?i bir konuda ustad?r.

71 - Voltaire

Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk.

72 - E. Raux

Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.

73 - Montesquieu

Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder.

74 - Honore de Balzac

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

75 - Axel Munthe

Ba?ar?n?n dört ?art?; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmakt?r.

76 - Eflatun (Plato)

Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz.

77 - Cicero

En haks?z bar???, en adil sava?a tercih ederim.

78 - Friedrich Holderlin

Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.

79 - Dale Carnegie

Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r.

80 - Eflatun (Plato)

Cesaret, tehlike an?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.

81 - Albert Einstein

Fantazi bilgiden daha önemlidir.

82 - ?spanyol Atasözü

Yar?n hayat?n?n en dolu günüdür.

83 - Ö M A

Mutluluk ikiz olarak do?ar. Onu tatman?n tek bir çaresi vard?r o da payla?mak.

84 - Jean Genet

E?er dünya hakk?nda birazc?k bir?ey anlamak istiyorsak h?nçtan ve nefretden ar?nmam?z gerekir.

85 - Necip Faz?l K?sakürek

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.

86 - Amie Suche

Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir.

87 - Phyllis Bottome

Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi.

88 - Doris Lessing

?sterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün.

89 - Honore de Balzac

Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti?i, küçüklerinde tak?l?p kald??? bir örümcek a?? gibidir.

90 - Konfüçyüs

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.

91 - Descartes

Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.

92 - Oscar Wilde

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister.

93 - Napoleon Bonaparte

?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar.

94 - Samuel Smiles

Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya k?ymetli olmakla beraber, sadece bir ö?renmedir; as?l hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini ta??r.

95 - Sofokles

Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.

96 - Wolfgang Amadeus Mozart

Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi... ??te bu dehan?n ta kendisidir.

97 - Newton

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

98 - Sokrates

?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca "ayaklar?m var ya" diyebilen insand?r.

99 - Goethe

Mal kaybeden, bir?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her?eyini kaybetmistir.

100 - Cenab ?ahabettin

Hayat merdivenlerini ç?karken, insanlara iyi davranal?m. Çünkü inerken gene ayn? insanlara rastlayaca??z

#1708

 
© 2015
AŞK