Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Efsane Sözler Mesajlar

K?sa efsane sözler mesajlar 2015 sayfas? - Ünlü ki?ilerin söylemi? oldu?u ve bilinmeyen etkileyici ve anlam? derin o kadar çok anlaml? efsane sözler ki okuyunca sizlerde hayret edeceksiniz. Sayfam?zda bunun gibi efsane sözler facebook twitter sayfalar?n?zda payla? yapabilmeniz için haz?rland?. ??te efsane mesajlar
La Fontaine - Ölü bir imparator olmaktansa ya?ayan bir dilenci olmak daha iyidir.
Mary Shelley - Acaip ?eyler, acaip dü?üncelerden do?ar...
Eflatun Plato - Konu?ma insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r.
Moliere - ?nsan, güldü?ü kadar insand?r...
Konfüçyüs - Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne?te bile leke var.
Fatih Sultan Mehmet - Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.
Moliere - Beni isterseniz dövün, ama b?rak?n istedi?im kadar güleyim.
Victor Hugo - Gecenin en karanl?k an? ?afak sökmeden az öncedir.
Bechstein - Dostu olmayan insan en yoksul insand?r.
Andre Gide - An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.
Epictetus - Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen, sahip olduklar?na sevinen insan, ak?ll? bir insand?r.
Albert Einstein - Dü?lemek bilmekten daha önemlidir.
William Shakespeare - ?yi yada kötü bir ?ey yoktur. Biz dü?üncemiz ile iyi ve kötüyü yarat?r?z.
Abraham Harold Maslow - Elinde çekiç olan ki?i her?eyi çivi olarak görür.
James B. Conont - Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.
Anatole France - ?nsan dünyada ancak dünyaya bo? verdi?i zaman mutlu olur.
Ö M A - Ona sevdi?inizi söylemek ya da hissettirmek için yar?n? beklemeyin. Yar?n oldu?unda o ya da siz art?k olmayabilirsiniz...
Afrika Atasözü - Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farkl? olursa olsun gözya?lar?n?n rengi ayn?d?r.
Oscar Wilde - Ne kadar çok ki?i benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yan?ld???m? dü?ünürüm.
Albert Camus - Kendine bir anlam arayan tek varl?k insand?r.
Andre Tardieu - Herkes dünyan?n düzene girmesini ister. Fakat çabay? kom?usundan bekler.
Jean Jacques Rousseau - Zor i?, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay i?lerin birikmesiyle meydana gelir.
Benjamin Franklin - Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir.
Bertrand Russell - Ki?inin duygular? bildikleriyle ters orant?l?d?r. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok k?zars?n.
Cucong - Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.
Demosthenes - En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r.
Erich Fromm - Dü?ünmek günah i?lemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tatt? m? art?k ondan bir daha vazgeçemez.
Etienne Gilson - Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten ona büyük bir servet b?rakm?? olur.
Guy Hunter - Önemli olan, söylenenin ne oldu?u ya da nas?l söylendi?i de?il, nas?l anla??ld???d?r.
Benjamin Franklin - Küçük harcamalar? gözden kaç?rmay?n. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi bat?r?r.
Honore de Balzac - ?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin.
Descartes - Rastgele bir do?ruya ula?maktansa, yöntemli bir çabayla yanl??a ula?may? ye?lerim.
Frost - Ormanda iki ayr? patika vard? ve ben en az ayak izi olan?n? seçtim. ??te farkl?l?k budur.
Publis Syrevs - Herkes ba?ka birinin beceremedi?i bir konuda ustad?r.
Voltaire - Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk.
E. Raux - Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.
Montesquieu - Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder.
Honore de Balzac - Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
Axel Munthe - Ba?ar?n?n dört ?art?; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmakt?r.
Eflatun Plato - Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz.
Cicero - En haks?z bar???, en adil sava?a tercih ederim.
Friedrich Holderlin - Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.
Dale Carnegie - Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r.
Eflatun Plato - Cesaret, tehlike an?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.
Albert Einstein - Fantazi bilgiden daha önemlidir.
?spanyol Atasözü - Yar?n hayat?n?n en dolu günüdür.
Ö M A - Mutluluk ikiz olarak do?ar. Onu tatman?n tek bir çaresi vard?r o da payla?mak.
Jean Genet - E?er dünya hakk?nda birazc?k bir?ey anlamak istiyorsak h?nçtan ve nefretden ar?nmam?z gerekir.
Necip Faz?l K?sakürek - Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.
Amie Suche - Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir.
Phyllis Bottome - Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi.
Doris Lessing - ?sterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün.
Honore de Balzac - Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti?i, küçüklerinde tak?l?p kald??? bir örümcek a?? gibidir.
Konfüçyüs - Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.
Descartes - Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.
Oscar Wilde - Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister.
Napoleon Bonaparte - ?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar.
Samuel Smiles - Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya k?ymetli olmakla beraber, sadece bir ö?renmedir; as?l hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini ta??r.
Sofokles - Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.
Wolfgang Amadeus Mozart - Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi... ??te bu dehan?n ta kendisidir.
Newton - A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.
Sokrates - ?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca "ayaklar?m var ya" diyebilen insand?r.
Goethe - Mal kaybeden, bir?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her?eyini kaybetmistir.
Cenab ?ahabettin - Hayat merdivenlerini ç?karken, insanlara iyi davranal?m. Çünkü inerken gene ayn? insanlara rastlayaca??z.
Çin Atasözü - Kopan bir ipe s?ms?k? bir dü?üm atarsan?z, ipin en sa?lam yeri art?k bu dü?ümdür. Ama ipe her dokunu?unuzda can?n?z? ac?tan tek nokta yine o dü?ümdür...
Ki?i Bilinmiyor - Mutlu olmay? yar?na b?rakmak, kar??ya geçmek için nehrin durmas?n? beklemeye benzer... Nehir asla durmaz...
Edward de Bono - Yar?n?n bugünden daha iyi olaca?? ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yar?n uyand???m?zda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sa?layacak bir ?eyler yapabiliriz.
Voltaire - Uzun bir tart??ma her iki taraf?nda haks?z oldu?unun delilidir.
Epictetus - Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bu günden ba?lam?yorsun?
Miguel de Cervantes - Kalem akl?n dilidir.
Jean Paul Sartre - ?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir.
Jean Baptiste Racine - Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.
Goethe - Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.
Napoleon Bonaparte - Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
Don Herold - Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
Friedrich von Schiller - Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür.
Daniel Defoe - ?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar.
Oscar Wilde - Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.
Goethe - A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.
Tolstoy - Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.
Honore de Balzac - Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.
George Jean Nuthar - Hiç kimse yumruklar? s?k?l?yken net dü?ünemez.
Aristoteles - Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.
Leonardo da Vinci - Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.
Moliere - En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r.
Ö M A - Hayatta en anlaml? kelime "B?Z", en anlams?z kelime ise "BEN" dir...
Emile Chartien - Hiçbir ?ey bir fikirden daha tehlikeli de?ildir. E?er o fikir sahip oldu?unuz tek fikirse.
Moliere - Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz.
Anonim - Size ne yapaca??n?z? söyleyebilirler ama ne dü?ünece?inizi asla.
Denis Diderot - Azla mutluluk çokla didi?mekten iyidir.
J.J. Ronsein - ?nsan dü?ünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmi?tir.
Eskhylos - ?yi ya?amak de?il, ya?amay? iyi bitirmek. ??te gerçek mutluluk budur.
Montaigne - Elin yapt??? herhangi bir ?eyi bir ba?ka el y?kabilir.
Charles Buxton - Çok kere en kuvvetli tenkit ses ç?kartmamakt?r.
William Shakespeare - Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.
La Fontaine - Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
Aristophanes - Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do?ru yürümez...
Marcus Porcius Cato - Aptallar ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler. Ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler.
Campbell - Al??kanl?klar b?rak?lmazsa zamanla ihtiyaç halini al?rlar.
Benjamin Franklin - Bir bugün iki yar?na bedeldir.
Buyurun En Güzel Efsane Sözler 2014
1 - Çin Atasözü
Kopan bir ipe s?ms?k? bir dü?üm atarsan?z, ipin en sa?lam yeri art?k bu dü?ümdür. Ama ipe her dokunu?unuzda can?n?z? ac?tan tek nokta yine o dü?ümdür...
2 - (Söz Sahibi Bilinmiyor)
Mutlu olmay? yar?na b?rakmak, kar??ya geçmek için nehrin durmas?n? beklemeye benzer... Nehir asla durmaz...
3 - Edward de Bono
Yar?n?n bugünden daha iyi olaca?? ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yar?n uyand???m?zda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sa?layacak bir ?eyler yapabiliriz.
4 - Voltaire
Uzun bir tart??ma her iki taraf?nda haks?z oldu?unun delilidir.
5 - Epictetus
Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bu günden ba?lam?yorsun?
6 - Miguel de Cervantes
Kalem akl?n dilidir.
7 - Jean Paul Sartre
?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir.
8 - Jean Baptiste Racine
Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.
9 - Goethe
Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.
10 - Napoleon Bonaparte
Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
11 - Don Herold
Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
12 - Friedrich von Schiller
Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür.
13 - Daniel Defoe
?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar.
14 - Oscar Wilde
Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.
15 - Goethe
A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.
16 - Tolstoy
Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.
17 - Honore de Balzac
Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.
18 - George Jean Nuthar
Hiç kimse yumruklar? s?k?l?yken net dü?ünemez.
19 - Aristoteles
Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.
20 - Leonardo da Vinci
Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.
21 - Moliere
En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r.
22 - Ö M A
Hayatta en anlaml? kelime "B?Z", en anlams?z kelime ise "BEN" dir...
23 - Emile Chartien
Hiçbir ?ey bir fikirden daha tehlikeli de?ildir. E?er o fikir sahip oldu?unuz tek fikirse.
24 - Moliere
Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz.
25 - Anonim
Size ne yapaca??n?z? söyleyebilirler ama ne dü?ünece?inizi asla.
26 - Denis Diderot
Azla mutluluk çokla didi?mekten iyidir.
27 - J.J. Ronsein
?nsan dü?ünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmi?tir.
28 - Eskhylos
?yi ya?amak de?il, ya?amay? iyi bitirmek. ??te gerçek mutluluk budur.
29 - Montaigne
Elin yapt??? herhangi bir ?eyi bir ba?ka el y?kabilir.
30 - Charles Buxton
Çok kere en kuvvetli tenkit ses ç?kartmamakt?r.
31 - William Shakespeare
Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.
32 - La Fontaine
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
33 - Aristophanes
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do?ru yürümez...
34 - Marcus Porcius Cato
Aptallar ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler. Ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler.
35 - Campbell
Al??kanl?klar b?rak?lmazsa zamanla ihtiyaç halini al?rlar.
36 - Benjamin Franklin
Bir bugün iki yar?na bedeldir...
37 - La Fontaine
Ölü bir imparator olmaktansa ya?ayan bir dilenci olmak daha iyidir.
38 - Mary Shelley
Acaip ?eyler, acaip dü?üncelerden do?ar...
39 - Eflatun (Plato)
Konu?ma insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r.
40 - Moliere
?nsan, güldü?ü kadar insand?r...
41 - Konfüçyüs
Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne?te bile leke var.
42 - Fatih Sultan Mehmet
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.
43 - Moliere
Beni isterseniz dövün, ama b?rak?n istedi?im kadar güleyim.
44 - Victor Hugo
Gecenin en karanl?k an? ?afak sökmeden az öncedir.
45 - Bechstein
Dostu olmayan insan en yoksul insand?r.
46 - Andre Gide
An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.
47 - Epictetus
Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen, sahip olduklar?na sevinen insan, ak?ll? bir insand?r.
48 - Albert Einstein
Dü?lemek bilmekten daha önemlidir.
49 - William Shakespeare
?yi yada kötü bir ?ey yoktur. Biz dü?üncemiz ile iyi ve kötüyü yarat?r?z.
50 - Abraham Harold Maslow
Elinde çekiç olan ki?i her?eyi çivi olarak görür.
51 - James B. Conont
Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.
52 - Anatole France
?nsan dünyada ancak dünyaya bo? verdi?i zaman mutlu olur.
53 - Ö M A
Ona sevdi?inizi söylemek ya da hissettirmek için yar?n? beklemeyin. Yar?n oldu?unda o ya da siz art?k olmayabilirsiniz...
54 - Afrika Atasözü
Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farkl? olursa olsun gözya?lar?n?n rengi ayn?d?r.
55 - Oscar Wilde
Ne kadar çok ki?i benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yan?ld???m? dü?ünürüm.
56 - Albert Camus
Kendine bir anlam arayan tek varl?k insand?r.
57 - Andre Tardieu
Herkes dünyan?n düzene girmesini ister. Fakat çabay? kom?usundan bekler.
58 - Jean Jacques Rousseau
Zor i?, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay i?lerin birikmesiyle meydana gelir.
59 - Benjamin Franklin
Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir.
60 - Bertrand Russell
Ki?inin duygular? bildikleriyle ters orant?l?d?r. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok k?zars?n.
61 - Cucong
Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.
62 - Demosthenes
En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r.
63 - Erich Fromm
Dü?ünmek günah i?lemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tatt? m? art?k ondan bir daha vazgeçemez.
64 - Etienne Gilson
Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten ona büyük bir servet b?rakm?? olur.
65 - Guy Hunter
Önemli olan, söylenenin ne oldu?u ya da nas?l söylendi?i de?il, nas?l anla??ld???d?r.
66 - Benjamin Franklin
Küçük harcamalar? gözden kaç?rmay?n. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi bat?r?r.
67 - Honore de Balzac
?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin.
68 - Descartes
Rastgele bir do?ruya ula?maktansa, yöntemli bir çabayla yanl??a ula?may? ye?lerim.
69 - Frost
Ormanda iki ayr? patika vard? ve ben en az ayak izi olan?n? seçtim. ??te farkl?l?k budur.
70 - Publis Syrevs
Herkes ba?ka birinin beceremedi?i bir konuda ustad?r.
71 - Voltaire
Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk.
72 - E. Raux
Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.
73 - Montesquieu
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder.
74 - Honore de Balzac
Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
75 - Axel Munthe
Ba?ar?n?n dört ?art?; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmakt?r.
76 - Eflatun (Plato)
Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz.
77 - Cicero
En haks?z bar???, en adil sava?a tercih ederim.
78 - Friedrich Holderlin
Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.
79 - Dale Carnegie
Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r.
80 - Eflatun (Plato)
Cesaret, tehlike an?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.
81 - Albert Einstein
Fantazi bilgiden daha önemlidir.
82 - ?spanyol Atasözü
Yar?n hayat?n?n en dolu günüdür.
83 - Ö M A
Mutluluk ikiz olarak do?ar. Onu tatman?n tek bir çaresi vard?r o da payla?mak.
84 - Jean Genet
E?er dünya hakk?nda birazc?k bir?ey anlamak istiyorsak h?nçtan ve nefretden ar?nmam?z gerekir.
85 - Necip Faz?l K?sakürek
Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.
86 - Amie Suche
Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir.
87 - Phyllis Bottome
Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi.
88 - Doris Lessing
?sterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün.
89 - Honore de Balzac
Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti?i, küçüklerinde tak?l?p kald??? bir örümcek a?? gibidir.
90 - Konfüçyüs
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.
91 - Descartes
Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.
92 - Oscar Wilde
Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister.
93 - Napoleon Bonaparte
?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar.
94 - Samuel Smiles
Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya k?ymetli olmakla beraber, sadece bir ö?renmedir; as?l hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini ta??r.
95 - Sofokles
Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.
96 - Wolfgang Amadeus Mozart
Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi... ??te bu dehan?n ta kendisidir.
97 - Newton
A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.
98 - Sokrates
?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca "ayaklar?m var ya" diyebilen insand?r.
99 - Goethe
Mal kaybeden, bir?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her?eyini kaybetmistir.
100 - Cenab ?ahabettin
Hayat merdivenlerini ç?karken, insanlara iyi davranal?m. Çünkü inerken gene ayn? insanlara rastlayaca??z

#2344

 
© 2015
AŞK