Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Efsane Sözler

Ki?inin duygular? bildikleriyle ters orant?l?d?r. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok k?zars?n. Bertrand Russell

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong

En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r. Demosthenes

Dü?ünmek günah i?lemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tatt? m? art?k ondan bir daha vazgeçemez. Erich Fromm

Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten ona büyük bir servet b?rakm?? olur. Etienne Gilson

Önemli olan, söylenenin ne oldu?u ya da nas?l söylendi?i de?il, nas?l anla??ld???d?r. Guy Hunter

Küçük harcamalar? gözden kaç?rmay?n. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi bat?r?r. Benjamin Franklin

?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin. Honore de Balzac

Rastgele bir do?ruya ula?maktansa, yöntemli bir çabayla yanl??a ula?may? ye?lerim. Descartes

Ormanda iki ayr? patika vard? ve ben en az ayak izi olan?n? seçtim. ??te farkl?l?k budur. Frost

Herkes ba?ka birinin beceremedi?i bir konuda ustad?r. Publis Syrevs

Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk. Voltaire

Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar. E. Raux

Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder. Montesquieu

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir. Honore de Balzac

Ba?ar?n?n dört ?art?; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmakt?r. Axel Munthe

Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz. Eflatun Plato

En haks?z bar???, en adil sava?a tercih ederim. Cicero

Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz. Friedrich Holderlin

Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r. Dale Carnegie

Cesaret, tehlike an?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r. Eflatun Plato

Fantazi bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein

Yar?n hayat?n?n en dolu günüdür. ?spanyol Atasözü

Mutluluk ikiz olarak do?ar. Onu tatman?n tek bir çaresi vard?r o da payla?mak. Ö M A

E?er dünya hakk?nda birazc?k bir?ey anlamak istiyorsak h?nçtan ve nefretden ar?nmam?z gerekir. Jean Genet

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m. Necip Faz?l K?sakürek

Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir. Amie Suche

Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi. Phyllis Bottome

?sterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün. Doris Lessing

Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti?i, küçüklerinde tak?l?p kald??? bir örümcek a?? gibidir. Honore de Balzac

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n. Konfüçyüs

Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r. Descartes

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister. Oscar Wilde

?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar. Napoleon Bonaparte

Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya k?ymetli olmakla beraber, sadece bir ö?renmedir; as?l hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini ta??r. Samuel Smiles

Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir. Sofokles

Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi... ??te bu dehan?n ta kendisidir. Wolfgang Amadeus Mozart

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar. Newton

?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca "ayaklar?m var ya" diyebilen insand?r. Sokrates

Çin Atasözü

Kopan bir ipe s?ms?k? bir dü?üm atarsan?z, ipin en sa?lam yeri art?k bu dü?ümdür. Ama ipe her dokunu?unuzda can?n?z? ac?tan tek nokta yine o dü?ümdür...

Ki?i Bilinmiyor

Mutlu olmay? yar?na b?rakmak, kar??ya geçmek için nehrin durmas?n? beklemeye benzer... Nehir asla durmaz...

Edward de Bono

Yar?n?n bugünden daha iyi olaca?? ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yar?n uyand???m?zda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sa?layacak bir ?eyler yapabiliriz.

Voltaire

Uzun bir tart??ma her iki taraf?nda haks?z oldu?unun delilidir.

Epictetus

Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bu günden ba?lam?yorsun?

Miguel de Cervantes

Kalem akl?n dilidir.

Jean Paul Sartre

?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir.

Jean Baptiste Racine

Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.

Goethe

Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.

Napoleon Bonaparte

Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.

Don Herold

Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

Friedrich von Schiller

Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür.

Daniel Defoe

?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar.

Oscar Wilde

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.

Goethe

A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.

Tolstoy

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.

Honore de Balzac

Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.

George Jean Nuthar

Hiç kimse yumruklar? s?k?l?yken net dü?ünemez.

Aristoteles

Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.

Leonardo da Vinci

Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.

Moliere

En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r.

Ö M A

Hayatta en anlaml? kelime "B?Z", en anlams?z kelime ise "BEN" dir...

Emile Chartien

Hiçbir ?ey bir fikirden daha tehlikeli de?ildir. E?er o fikir sahip oldu?unuz tek fikirse.

Moliere

Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz.

Anonim

Size ne yapaca??n?z? söyleyebilirler ama ne dü?ünece?inizi asla.

Denis Diderot

Azla mutluluk çokla didi?mekten iyidir.

J. J. Ronsein

?nsan dü?ünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmi?tir.

Eskhylos

?yi ya?amak de?il, ya?amay? iyi bitirmek. ??te gerçek mutluluk budur.

Montaigne

Elin yapt??? herhangi bir ?eyi bir ba?ka el y?kabilir.

Charles Buxton

Çok kere en kuvvetli tenkit ses ç?kartmamakt?r.

William Shakespeare

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

La Fontaine

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Aristophanes

Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do?ru yürümez...

Marcus Porcius Cato

Aptallar ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler. Ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler.

Campbell

Al??kanl?klar b?rak?lmazsa zamanla ihtiyaç halini al?rlar.

Benjamin Franklin

Bir bugün iki yar?na bedeldir...

La Fontaine

Ölü bir imparator olmaktansa ya?ayan bir dilenci olmak daha iyidir.

Mary Shelley

Acaip ?eyler, acaip dü?üncelerden do?ar...

Eflatun Plato

Konu?ma insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r.

Moliere

?nsan, güldü?ü kadar insand?r...

Konfüçyüs

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne?te bile leke var.

Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Moliere

Beni isterseniz dövün, ama b?rak?n istedi?im kadar güleyim.

Victor Hugo

Gecenin en karanl?k an? ?afak sökmeden az öncedir.

Bechstein

Dostu olmayan insan en yoksul insand?r.

Andre Gide

An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.

Epictetus

Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen, sahip olduklar?na sevinen insan, ak?ll? bir insand?r.

Albert Einstein

Dü?lemek bilmekten daha önemlidir.

William Shakespeare

?yi yada kötü bir ?ey yoktur. Biz dü?üncemiz ile iyi ve kötüyü yarat?r?z.

Abraham Harold Maslow

Elinde çekiç olan ki?i her?eyi çivi olarak görür.

James B. Conont

Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.

Anatole France

?nsan dünyada ancak dünyaya bo? verdi?i zaman mutlu olur.

Ö M A

Ona sevdi?inizi söylemek ya da hissettirmek için yar?n? beklemeyin. Yar?n oldu?unda o ya da siz art?k olmayabilirsiniz...

Afrika Atasözü

Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farkl? olursa olsun gözya?lar?n?n rengi ayn?d?r.

Oscar Wilde

Ne kadar çok ki?i benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yan?ld???m? dü?ünürüm.

Albert Camus

Kendine bir anlam arayan tek varl?k insand?r.

Andre Tardieu

Herkes dünyan?n düzene girmesini ister. Fakat çabay? kom?usundan bekler.

Jean Jacques Rousseau

Zor i?, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay i?lerin birikmesiyle meydana gelir.

Benjamin Franklin

Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir.

Bertrand Russell

Ki?inin duygular? bildikleriyle ters orant?l?d?r. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok k?zars?n.

Cucong

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.

Demosthenes

En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r.

Erich Fromm

Dü?ünmek günah i?lemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tatt? m? art?k ondan bir daha vazgeçemez.

Etienne Gilson

Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten ona büyük bir servet b?rakm?? olur.

Guy Hunter

Önemli olan, söylenenin ne oldu?u ya da nas?l söylendi?i de?il, nas?l anla??ld???d?r.

Benjamin Franklin

Küçük harcamalar? gözden kaç?rmay?n. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi bat?r?r.

Honore de Balzac

?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin.

Descartes

Rastgele bir do?ruya ula?maktansa, yöntemli bir çabayla yanl??a ula?may? ye?lerim.

Frost

Ormanda iki ayr? patika vard? ve ben en az ayak izi olan?n? seçtim. ??te farkl?l?k budur.

Publis Syrevs

Herkes ba?ka birinin beceremedi?i bir konuda ustad?r.

Voltaire

Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk.

E. Raux

Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.

Montesquieu

Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder.

Honore de Balzac

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

Axel Munthe

Ba?ar?n?n dört ?art?; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmakt?r.

Eflatun Plato

Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz.

Cicero

En haks?z bar???, en adil sava?a tercih ederim.

Friedrich Holderlin

Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.

Dale Carnegie

Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r.

Eflatun Plato

Cesaret, tehlike an?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.

Albert Einstein

Fantazi bilgiden daha önemlidir.

?spanyol Atasözü

Yar?n hayat?n?n en dolu günüdür.

Ö M A

Mutluluk ikiz olarak do?ar. Onu tatman?n tek bir çaresi vard?r o da payla?mak.

Jean Genet

E?er dünya hakk?nda birazc?k bir?ey anlamak istiyorsak h?nçtan ve nefretden ar?nmam?z gerekir.

Necip Faz?l K?sakürek

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.

Amie Suche

Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir.

Phyllis Bottome

Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi.

Doris Lessing

?sterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün.

Honore de Balzac

Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti?i, küçüklerinde tak?l?p kald??? bir örümcek a?? gibidir.

Konfüçyüs

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.

Descartes Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.

Oscar Wilde

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister.

Napoleon Bonaparte

?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar.

Samuel Smiles

Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya k?ymetli olmakla beraber, sadece bir ö?renmedir; as?l hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini ta??r.

Sofokles

Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.

Wolfgang Amadeus Mozart

Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi... ??te bu dehan?n ta kendisidir.

Newton

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

Sokrates

?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca "ayaklar?m var ya" diyebilen insand?r.

Goethe

Mal kaybeden, bir?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her?eyini kaybetmistir.

Cenab ?ahabettin

Hayat merdivenlerini ç?karken, insanlara iyi davranal?m. Çünkü inerken gene ayn? insanlara rastlayaca??z...

#153

 
© 2015
AŞK