Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

E?itim ?le ?lgili Sözler

E?itim ile ilgili sözler k?sa sayfas? - E?itimle ilgili sözler
E?itim görmü? bir halk? idare etmek kolay, kölele?tirmek imkans?zd?r
( Lord Brougham )
Milli e?itim ?????n?n memleketin en derin kö?elerine kadar ula?mas?na, yay?lmas?na özellikle dikkat ediyoruz.
( Mustafa Kemal Atatürk )
E?itim kafay? geli?tirmek demektir Belle?i doldurmak de?il
( Mark Twain )
Milli e?itim i?lerinde kesinlikle zafere ula?mak laz?md?r. Bir milletin gerçek kurtulu?u ancak bu ?ekilde olur. Bu zaferin sa?lanmas? için hepimizin tek vücut ve tek dü?ünce olarak bir program üzerinde çal??mas? laz?md?r. Bence, bu program?n iki esasl? noktas? vard?r:
(a) Sosyal hayat?m?z?n ihtiyaçlar?na uygun olmas?
(b) Ça??n gereklerine uymas?d?r.
( Mustafa Kemal Atatürk )
E?itimin kökleri ac?, meyveleri tatl?d?r
( Aristo )
Milli E?itim program?m?z?n, Milli E?itim siyasetimizin temel ta??, cahilli?in yok edilmesidir.
Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz, Yerinde duran bir ?ey ise geriye gidiyor, demektir. Bir taraftan genel olan cahilli?i yok etmeye çal??makla beraber, di?er taraftan toplumsal ya?amda bizzat faal ve faydal?, verimli elemanlar yeti?tirmek laz?md?r. Bu da ilk ve orta ö?retimin uygulamal? bir ?ekilde olmas?yla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar i? adamlar?na, sanatkarlar?na sahip olur. Elbette milli deham?z? geli?tirmek, hislerimizi lay?k oldu?u dereceye ç?karmak için yüksek meslek sahiplerini de yeti?tirece?iz. Çocuklar?m?z? da ayni ö?retim derecelerinden geçirerek yeti?tirece?iz.
( Mustafa Kemal Atatürk )
Ekmekten sonra e?itim, bir milletin en büyük ihtiyac?
( Paul Richer )
Gelecek için yeti?tirilen vatan çocuklar?na, hiçbir güçlük kar??s?nda ba? e?meyerek tam sab?r ve dayan?kl?l?k ile çal??malar?n? ve ö?renimdeki çocuklar?m?z?n anne ve babalar?na da yavrular?n?n ö?renimlerini tamamlamas? için her fedakarl??? göze almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde, uyanan milletlerin kararlar?nda ne kadar ?srarl? olduklar?n? tarih do?rulamaktad?r. Silah? ile oldu?u gibi kafas?yla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdi?i kudreti ikincisinde de gösterece?ine asla ?üphem yoktur.
( Mustafa Kemal Atatürk )
En iyi e?itimli ki?i, ya?ad??? hayat? en iyi anlayand?r
( Hellen Keller )
?lk ve orta ö?retim mutlaka insanl???n ve medeniyetin gerektirdi?i ilmi ve fenni versin, fakat o kadar pratik bir ?ekilde versin ki, çocuk okuldan ç?kt??? zaman aç kalmaya mahkûm olmad???na emin olsun.
( Mustafa Kemal Atatürk )
?nsan e?itimle do?maz, ama e?itimle ya?ar
( Cervantes )
Okullarda ö?retim vazifesinin güvenilebilir ellere teslimini, memleket evlad?n?n, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ideal sayacak üstün ve sayg?de?er ö?retmenler taraf?ndan yetitirilmesini sa?lamak için ö?retmenlik, di?er serbest ve yüksek meslekler gibi, derece ilerlemeye ve her halde refah sa?lamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyan?n her taraf?nda ö?retmenler insan toplumunun en fedakar ve sayg?de?er unsurlar?d?r.
( Mustafa Kemal Atatürk )
Plan?n?z bir y?l içinse pirinç ekin, on y?l içinse a?aç dikin, yüz y?l için ise insanlar? e?itin
( Huang Che )
Milli E?itimin gayesi yaln?z hükümete memur yeti?tirmek de?il, daha çok memlekete ahlakl?, karakterli, cumhuriyetçi, ink?lâpç?, olumlu, at?lgan, ba?lad??? i?leri ba?arabilecek kabiliyette, dürüst, dü?ünceli, iradeli, hayatta rastlayaca?? engelleri a?maya kudretli, karakter sahibi genç yeti?tirmektir. Bunun için de ö?retim programlar? ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.
( Mustafa Kemal Atatürk )
Vatan müdafaas?n?n en emin ve ucuz yolu e?itimdir
( Buchner )
(Ö?retmenler) Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin ve sizin ordular?n?z?n zaferi için yaln?z zemin haz?rlad?...gerçek zaferi siz kazanacak ve devam ettireceksiniz ve mutlaka ba?ar?l? olacaks?n?z. Ben ve sars?lmaz imanla bütün arkada?lar?m, sizi takip edece?iz ve sizin kar??la?aca??n?z engelleri k?raca??z.
( Mustafa Kemal Atatürk )
Yurdu savunman?n en ucuz yolu e?itimdir
( Buckel )
Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden yoksun bir millet henüz millet ad?n? almak kabiliyetini kazanmam??t?r. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka e?iticilere, ö?retmenlere muhtaçt?r.
( Mustafa Kemal Atatürk )
Bir mermer parças? için heykeltra? ne ise, rugh içinde e?itim odur
( Addison )
Bir millet irfan ordusuna sahip olmad?kça, muharebe meydanlar?nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kal?c? sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna ba?l?d?r.
( Mustafa Kemal Atatürk )
E?itim a??r çal??an bir çarkt?r 5 senede 10 senede sonucu al?rs?n?z
( Prof Esad Ço?an )
Ö?retmenler her f?rsattan yararlanarak halka ko?mal?, halk ile beraber olmal? ve halk, ö?retmenin çocu?a yaln?z alfabe okutan bir varl?ktan ibaret olmayaca??n? anlamal?d?r.
( Mustafa Kemal Atatürk )
E?itim, bir insan?n diktatör olmas?na de?il, önder olmas?na yarar
( Lord Baraughav )
Milli e?itimde süratle yüksek bir seviyeye ç?kacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artaca?? muhakkakt?r.
( Mustafa Kemal Atatürk )

#2666

 
© 2015
AŞK