Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

E?itim Ö?retim ?iirleri

E?itim ö?retim ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel ve anlaml? e?itim ö?retim ?iirleri yay?nlayaca??z. Sizdede burada olmayan farkl? ve yeni e?itim ?iirleri ö?retim ?iirleri varsa ?iir gönder sayfam?zdan gönderebilirsiniz. Buyrun e?itim ö?retim ?iirleri:
OKULUM
Ne kadar seviyorum
Okulumu bir bilsen...
Okul kadar güzel yer
Dü?ünemiyorum ben.
Benim gibi her çocuk,
okulunu sevmeli.
derslerini çal???p
Kitaplar?n? övmeli.
Okulum, ah okulum!
Bilgi sa?l?k yuvas?...
Kayn?yor damar?nmda
Okulumun havas?.
Cahil kalmak dünyada,
Yar?m olmak demektir.
Yar?m adam bu yurda
Zararl? bir emektir.
Okumal? yurt için,
Çal??mal? yurt için.
Okullar kucak açm??,
Gitmemek sanki niçin?
Okulum, ah okulum!
Bilgi, sa?l?k yuvas?...
Kayn?yor damar?mda
Okulumun havas?.
———————-
Ö?retmenden Ö?renciye Ö?ütler
Sevilmek istiyorsan, sevmesini bilesin
Say?lmak istiyorsan, saymas?n? bilesin.
Sevmedi?in ?akay? yapma ba?kalar?na,
Onlar da sana yapar, dokunur onuruna.
?lk kendini ele?tir, sonra ba?kalar?n?,
Onlardan kusurluysan sak?n açma a?z?n?.
Fayday?, menfaati, hep disiplinde ara,
Disipline uymayan, mutlak u?rar zarara.
Özgürce ya?amay? istiyorsan ülkende,
Sayg? duy yasalara; kurallara uy, sen de.
Anneni ve baban?, ö?retmenini sev, say;
Ö?ütlerini dinle, i?lerin olur kolay.
Yurduna, milletine, ailene yararl?
Bir insan ol daima; faal, dürüst, kararl?.
Çok çekici görünen parlak sözlere kanma,
?yi dü?ün, ara?t?r; sak?n birden aldanma.
Görev sorumlulu?u namusun, ar?n olsun,
Onu hakk?yla yapmak, engin ?iar?n olsun.
Ara?t?r?p incele, ödevini kendin yap,
Yapt???n ödevlerden mutlaka bilgiler kap.
Kusursuz görev yapmak ahlak?n simgesidir,
O bilinçle çal??mak, hayat güvencesidir.
Örnek yurtta? olmay? istiyorsan i?inde,
Çok çal??, bilgili ol; do?ru ol her ya??nda.
Toplumun ç?kar?n? kendinden önce dü?ün,
Halk huzurlu olursa, senin de diktir ba??n.
Her an ho?görülü ol, içinde kin ta??ma,
Bar??ç? olmayan?n her dert gelir ba??na.
Sevgin hep üstün olsun, nefretinden, öfkenden
?nsanlar dost bilsinler, ho?nut kals?nlar senden.
Kendinden dü?künlere yard?m? esirgeme,
?yili?i yaparken, gururunu incitme.
Evini, okulunu, çevreni tertemiz tut,
Herkes imrensin sana, vatan beslesin umut.
Bitkileri dik, koru; hayvanlar? sev, ok?a;
Cennet olsun vatan?n, huzur içinde ya?a.
Uyu?turucu veren kimselere yakla?ma,
?lim, sanat, spordan ba?kas?yla u?ra?ma.
Programl? ya?amak, prensibin olmal?,
Hayat?n?n her an?, bir de?er ta??mal?.
Kitaplar? sev, oku; arts?n bilgin, kültürün,
Bilgili olan insan, daima verir ürün.
Spor yap, iyi beslen; uykunu çok iyi al,
Sa?l???na önem ver; sapasa?lam, zinde kal.
Vatan ve milletini en kutsal varl???n bil,
Dü?manlar?ndan koru, üstüne titre, e?il.
Tarihimiz, en büyük gurur kayna??n olsun,
Ondan örnek alarak yeti?mek ?an?n olsun.
Bütün milli, manevi de?erlerini koru,
Onlardan kuvvet al?p, yen önündeki zoru.
Atatürk ilkeleri, yitmez rehberin olsun,
Damarlar?ndaki kan, bitmez cevherin olsun..
Yolun aç?k olsun...
———————-
Millî E?itim Vakf?'na Yard?m Et
Birbirleriyle Uygarca Tart??an,
laboratuvarlarda, zaman?n Nas?l Geçti?ini Bilmeyen;
büyüklerini Sayan,
küçüklerini Koruyan
ve Onlara, iyi Yolda Örnek Olan
nesiller Istiyorsan,
millî E?itim Vakf?'na Yard?m Et.
bilim Ve Teknikte
yeni Bulu?lar Yaratan,
olimpiyatlarda Rekorlar K?ran,
?ampiyonluklar Kazanan;
ve ?anl? Bayra??m?z?,
?stiklal Mar??m?z E?li?inde Dalgaland?ran
nesiller Istiyorsan,
millî E?itim Vakf?'na Yard?m Et.
nihayet;
ülkemizi,
"atatürk ?lkeleri"?????nda
ça?da? Uygarl?k Düzeyine Ula?t?ran
nesiller Istiyorsan,
millî E?itim Vakf?'na Yard?m Et..
yard?m Et Ki,
kalk?ns?n Bu ?anl? Millet;
yard?m Et Ki,
yücelsin Bu Aziz Vatan.
———————-
E?itim Derim
Vatana hizmetin olurmu ya??,
Konu?ur dilerse ?ehidin ta??,
Türkçeyle i?lenir bir güzel a??,
Tutarsa bir güzel e?itim derim.
Okumal? tarihini milletim,
Ecdad? atay? bilen e?itim,
Ne güzel olur böyle e?itim,
??te ben buna e?itim derim.
Türk ü Türk e göre tan?tmak gerek,
Gönülden geçmeli bu asil dilek,
Okuyup vatana atarsa yürek,
??te ben buna e?itim derim.
Dinini dilini bilmeli nesil,
Milletin ecdad? ezelden asil,
Yok et cehaleti kalmas?n fosil,
O zaman ben buna e?itim derim.
———————-
E?itelim
E?itim aile ortam?nda ba?lar
Orada at?l?r ilk temel ta?lar
Çocuklar?n?z? tarlan?z gibi dü?ünün
Onlarla her konuda görü?ün
Bugün ülkemiz çekiyorsa s?k?nt?
E?itim de vaad edilipte yap?lmayan lak?rd?
Tarlana ne ekersen onu biçersin
?yi tohum ekde tarlan ye?ersin
Herkeze vermezsen kaliteli e?itim
Bu ülkeyi i?te böyle b?rak?rs?n yetim
Bütün zarar e?itimsizlikten gelir
Anlamakta zorlan?yorum çözülmeyen nedir
Ne olur sahip ç?kal?m bu gençli?e
Bir an evvel vars?nlar o büyük hedefe
E?itim de olmaz ticaret
Bu zihniyeti lütfen hemen terket
Daha söylenecek çok sözüm var
Ama çabuk geçiyor zaman dar
E?it verilmiyen e?itim
Bir çok çocu?umuzu b?rakacakt?r yetim
———————-
E?itim
Sonra bir ögretmen, 'Bize egitimden bahset.' dedi.
Ve o cevap verdi:
'Hiç kimse size, içinizdeki bilginin safaginda halen
yari uykuda olandan bir zerre fazlasini açiklayamaz.
Takipçileri arasinda mabedin gölgesinde
yürüyen bir ögretmen, size bilgeligini degil
sadece inancini ve sevgisini verebilir.
Eger gerçek bir bilgeyse,
bilgeliginin evine davet etmek yerine,
sizi kendi aklinizin esigine dogru yönlendirir.
Bir astronomi bilgini,
size uzayla ilgili anlayisindan bahsedebilir
ama anlayisini size veremez.
Bir müzisyen her yerde var olan ritimlerle
bir sarki söyleyebilir; ancak ne ritmi yakalayan kulagi,
ne de onu ekolayan sesi size sunabilir.
Ve semboller ilminde usta biri,
size simgesel alanlardan söz eder,
ama sizi oralara tasiyamaz.
Çünkü bir kisinin sahip oldugu ilham,
kanatlarini baska birine ödünç veremez.
Ve nasil herbiriniz Tanri'nin bilgisinde özgün
bir yere sahipseniz, sizin de Tanri'yi kayrayisiniz
ve dünyayi anlayisiniz tek basiniza ve size özel olacaktir.'
———————-
E??T?M ?ST?YORUM!
ÜLKEM? KALKINDIRAN,
HALKIMI AYDINLATAN,
E??T?M ?ST?YORUM!
CUMHUR?YET? KURAN,
ATATÜRKÜ ANLATAN,
E??T?M ?ST?YORUM!
ULUSU UYANDIRAN,
EZBERC?L??? YIKAN,
E??T?M ?ST?YORUM!
??S?ZLERE ?? BULAN,
YOKSULLARA A? BULAN,
E??T?M ?ST?YORUM.!
ÜRET?MDEN KOPMAYAN,
HALKI AÇ BIRAKMAYAN,
E??T?M ?ST?YORUM!
TERÖRÜ YARATMAYAN,
BARI?I KUCAKLAYAN,
E??T?M ?ST?YORUM!
———————-
Ö?RENC?LER?M
Dört y?l emek verdi?im,
Ö?rencilerim, can?m benim.
Son s?n?fta k?rd???m,
Yavrular?m, can?m benim
Sizleri çok seviyorum,
Birçok yerde ar?yorum,
Ö?retmeninizden soruyorum .
Yavrular?m, can?m benim.
Resim yapar, ?iir yazars?n?z,
Zor problemleri çözersiniz,
Dilerim ö?retmenizi seversiniz,
Yavrular?m, can?m benim.
Elif'im, Esra'm, U?ur'm,
?imdi ne halde durum?
Bir elmay?z, siz bir yar?m,
Yavrular?m, can?m benim.
Verdi?iniz sözü unutmay?n!
Sak?n kötü yolu tutmay?n!
Gelece?e kem bakmay?n
Yavrular?m, can?m benim.
———————-
K?TAP BEN?M DOSTUMDUR
Kitap benim dostumdur
Bilgi kayna??m olur.
S?k?ld???m her zaman
Dostum yan?mda olur.
Hiç ay?rmam onu ben
Dostum hep yan?mdad?r.
Çar?? pazar durmadan
Okurum onu her zaman.
———————-
Okulumuz aç?ld?
haz?rland? çantam?s
kalemle defteimiz
art?k ö?renci olduk
aç?ld? oklumuz
nese dolu içimiz
sevinçliyiz hepimiz
ç?kt?k okul yoluna
aç?ld? oklumuz
göklerde bayrar??m?z
dudaklarda mars?m?s
and?m?z söyleniyorm
aç?ld? okulumuz
———————-
Okullar
?lkö?retimde ö?renirim abc
Okur yazar?m biraz büyü?ünce
Say?lar? sayar?m, i?lemler yapar?m
Kendime güvenince.
Ortaokulum art?k,
??lemler bana kolay gelir,
Yaz?l?ya gelince,
Yüzümden ter gelir.
Lisedeyim ben art?k,
Büyüdüm anlamal?y?m art?k
Mesle?imi belirlemeliyim art?k,
Seneler gelip geçti bunu bilmeliyim art?k.
Üniversiteye geldim,
Mesle?imi belirledim,
Küçüklük an?lar?ma
Bir sayfa çektim.
———————-
Bu sayfam?zdaki ?iirlerimiz için görü?leriniz ve önerileriniz varsa a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

#3028

 
© 2015
AŞK